KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, Warszawa (kampus 1)
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (kampus 2)
tel. 22 561 88 00 (centrala), 22 569 96 92, 22 569 96 94 (rekrutacja)

O UKSW


Od kierunków humanistycznych do kierunków ścisłych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest najczęściej wybieraną uczelnią w Polsce

(według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok akademicki 2007/2008)

uksw - lot ptaka.jpg
UKSW to jeden z wiodących i najchętniej wybieranych uniwersytetów w Polsce z doświadczoną kadrą akademicką i świetnym zapleczem naukowym.  Jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

>>Fanpage dla kandydatów<<Trzon naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowi 842 naukowców:
  • studentki.jpg280 profesorów
  • 99 profesorów tytularnych
  • 181 doktorów habilitowanych
  • 12 adiunktów doktorów hab.
UKSW kształci w sumie 15 787 studentów:
  • 11 353 studia stacjonarne
  • 3 906 studia niestacjonarne
  • 528 studia podyplomowe

Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom niepełnosprawnym. Nowoczesna infrastruktura naszych budynków jest przystosowana również do ich potrzeb.

Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych (48 na różnych wydziałach), organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na Uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki.

Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

UKSW podpisało w sumie 141 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST.

Studia


STUDIA

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, I pierwszego i II stopnia.

uksw - aula.jpgUKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się w sumie:

Studia jednolite magisterskie: 4 kierunki

Studia I stopnia: 30 kierunków

Studia II stopnia: 20 kierunków

Studia III stopnia: 6 kierunków

Studia podyplomowe*: 43 kierunki

*najtańsze: matematyka, informatyka - 1 000 zł za semestr, najdroższe: psychologia - 3 125 zł za semestr

Kierunki

KIERUNKI STUDIÓW
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na rok akademicki 2013/2014

KIERUNEK STUDIÓW
STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
STUDIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne i niestacjonarne
Administracja X
X
X
X
 
Archeologia
X
  X
   
Bezpieczeństwo wewnętrzne
X
X
     
Biologia
X
  X
   
Chemia
    X
   
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
X
  X    
Ekonomia
X
X
     
Europeistyka
X
X
X
X
 
Filologia klasyczna
X
  X
   
Filologia włoska*
X        
Filologia polska
X
X
X
X
 
Filozofia
X
  X
   
Fizyka
X
  X
   
Historia
X
X
X
X
 
Historia cywilizacji śródziemnomorskiej*
X
       
Historia sztuki
X
X
X
X
 
Informatyka
X X
X    
Inżynieria środowiska
X
       
Kulturoznawstwo
X
X
X
X
 
Matematyka
X
X
X
   
Nauki o rodzinie
X
X
X
X
 
Ochrona dóbr kultury i środowiska
X
X
     
Ochrona środowiska
X
X
X
X
 
Pedagogika
X
X
X
X
 
Pedagogika specjalna
X
X
     
Politologia
X
X
X
X
 
Praca socjalna
X
X
     
Prawo
        X
Prawo kanoniczne
        X
Psychologia
        X
Religioznawstwo
X
       
Socjologia
X
X
X
X
 
Stosunki międzynarodowe
X
X
X
X
 
Teologia
        X
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym*
X
       
* nowy kierunek

Rekrutacja


sesja_uksw_0069.jpg
UKSW prowadzi studia:
  • jednolite magisterskie
  • studia pierwszego stopnia
  • drugiego stopnia
stacjonarne i niestacjonarne. Studia stacjonarne są bezpłatne.

UKSW oferuje również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Wysoką jakość kształcenia zapewniają uzyskane przez UKSW certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na studia odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Biuro Rekrutacji
ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa | budynek 23 | pokój 005
tel. 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32
rekrutacja@uksw.edu.pl
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Dla studentów


uksw - studenci.jpg
UKSW umożliwia studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne do ponad 58 uczelni europejskich w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 18 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci Uniwersytetu mają możliwość aktywnego działania w licznych kołach naukowych i organizacjach. Swoje zdolności artystyczne mogą kształtować w teatrze akademickim oraz chórze znanym nie tylko w kraju, ale i zagranicą. W ramach UKSW funkcjonuje również Akademicki Związek Sportowy, duszpasterstwo akademickie, a także Biuro Karier zapewniające studentom praktyki i szkolenia. Działające na UKSW liczne tematyczne koła naukowe sprawiają, że już w czasie studiów istnieje możliwość nauczenia się współpracy z ludźmi w ramach różnego rodzaju projektów. UKSW posiada także własne media studenckie: czasopisma i radio internetowe. Uniwersytet jest z jednym członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Atrakcyjny system stypendialny

Co roku ponad 4 tysiące studentów korzysta z zaplecza socjalnego, jakim dysponuje nasza uczelnia. Stypendia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyznawane są na rok akademicki. Świadczenia wypłacane do 10 miesięcy, z wyjątkiem zapomogi (świadczenie wypłacane jednorazowo).
Na pierwszym roku studiów student może ubiegać się o:

Biuro Karier


Dbamy o Wasz lepszy start na rynku pracy!

uksw_front.jpg Biuro Karier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 r. Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służąc pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biuro Karier posiada certyfikat Agencji Zatrudnienia i Poradnictwa Zawodowego. Biuro Karier nawiązało stałą współpracę z lokalnymi partnerami rynku pracy, agencjami doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Ogólnopolską i Mazowiecką Siecią Biur Karier, oraz instytucjami administracji państwowej i firmami szkoleniowymi.

W Biurze Karier czekają na Ciebie doświadczeni doradcy zawodowi, którzy udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia przy wykorzystaniu metod badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Od 1.10.2008 r. w Biurze Karier powstało centrum praktyk studenckich. Warto wspomnieć, że praktyki studenckie przewidziane w planach studiów i programach nauczania w UKSW, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia. archiwum.jpgPracodawcy zapraszani są również do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska w swoich firmach na terenie UKSW. Stwarzamy szerokie perspektywy.

Biuro Karier jest mobilną instytucją działającą na rzecz studentów i absolwentów. Jest otwarte na osoby zainteresowane rozwojem osobistym, zawodowym, a także umożliwia najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Biuro Karier dysponuje bogatymi zasobami informacyjnymi dotyczącymi rynku pracy. Dzięki przyjaznym kontaktom ze studentami i pracodawcami permanentnie konfrontuje opinie o zmianach na rynku pracy z faktycznie dokonującymi się przemianami. Biuro Karier systematycznie rozbudowuje bazę danych absolwentów UKSW w celu badania ich losów zawodowych jak również zbierania informacji o pracodawcach i warunkach zatrudnienia. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze informowanie studentów o realiach zatrudnienia w poszczególnych branżach.

KontaktUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
tel. centrala 022 561 88 00
e-mail: info@uksw.edu.pl

Biuro Rekrutacji
ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa | budynek 23 | pokój 005
tel. 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Wydziały:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
ul. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa, bud.23
tel. 22 5696837, e-mail: wbns@uksw.edu.pl

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3 blok 23 01-938 Warszawa,
tel. 22 56 96 805, e-mail: wfch@uksw.edu.pl

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek z Aulami, 01-938 Warszawa,
tel. 22 569-96-70, e-mail: matematyka@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 23,
tel. 22 569 68 16, e-mail: wnhis@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Humanistycznych
Adres:  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
tel. 22 561 89 97, e-mail: polonistyka@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Pedagogicznych
Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 15, 01-938 Warszawa
tel. 22 56 99 671, e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl

Wydział Teologiczny
Studia dzienne: www.teologia.uksw.edu.pl
Studia niestacjonarne: www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl
Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 839 92 82, e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 17,
tel. 22 56 99 650, sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

Wydział Prawa Kanonicznego
Adres: ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa,
tel. 22 839 52 64, e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

Wydział Studiów nad Rodziną

Adres: ul. K.K. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 38 99, e-mail: wsr@uksw.edu.pl

Katalog kierunków