KierunkiStudiów.pl

Menu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 100, fax 16 73 55 101

Strona www Email

O uczelni

plener.jpg


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
powstała w 2001 roku. Studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich, a także na płatnych studiach podyplomowych. Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku).

W swoim pierwotnym kształcie PWSW powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego.

Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w naszym kraju i poza jego granicami.

Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich – stanowią nowoczesne budynki Kolegium Nowego z klubem studenckim „Enigma”, Kolegium Wschodniego, biblioteki uczelnianej, akademika oraz najnowocześniejszego na Podkarpaciu zespołu dydaktycznego z pracowniami i laboratoriami badawczymi, który powstał z myślą o studentach kierunków technicznych. Wszystkie budynki zlokalizowane są w Parku Lubomirskich (w dzielnicy Bakończyce) oraz w jego otoczeniu.

Akademik PWSW został oddany do użytku w październiku 2011 r. Jest pierwszym domem studenckim w Przemyślu i może w nim zamieszkać do 190 osób.

Studenci mają do użytku w pełni wyposażone pokoje 2- 3- i 4-osobowe, z darmowym dostępem do Internetu, telefonem z którego można wykonywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia z zewnątrz. Mieszkania urządzone są w formie studia – na każde dwa pokoje przypada łazienka z toaletą, umywalkami i prysznicem.

Ponadto w akademiku znajduje się ogólnodostępna pralnia, nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz pomieszczenie przeznaczone do nauki.

Kadrę akademicką PWSW stanowią profesorowie i doktorzy z wielu cenionych uniwersytetów w kraju m.in. krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto, uczelnia prowadzi samodzielne badania naukowe i wydaje liczne publikacje, a to sprzyja kształceniu własnej kadry z tytułami doktorów habilitowanych i doktorów.

Kierunki

inzynieria_srodowiska.jpg

Kierunki oferowane przez PWSW w Przemyślu

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
aw@pwsw.pl

BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

FILOLOGIA ANGIELSKA
anglistyka@pwsw.pl

FILOLOGIA POLSKA
polonistyka@pwsw.pl

HISTORIA
historia@pwsw.pl

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
inz-srod@pwsw.pl

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI
LINGWISTYKA STOSOWANA (angielsko-ukraińska)
ukrainistyka@pwsw.pl

MECHATRONIKA
mechatronika@pwsw.pl

POLITOLOGIA
politologia@pwsw.pl

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

SOCJOLOGIA
socjologia@pwsw.pl

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
stosunki@pwsw.pl

OPIS KIERUNKÓW

architektura_wnetrz.jpg

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Specjalności: 
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • projektowanie architektury wnętrz sakralnych,
 • projektowanie architektury wnętrz ogrodowych i krajobrazu
Instytut Architektury Wnętrz zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów na architekturze wnętrz - niezwykle interesującym, oryginalnym i elitarnym kierunku. To kierunek dla ludzi z nieprzeciętną wrażliwością, talentami, które nie powinny się zmarnować i „otwartą głową” na sztukę - jednym słowem przeznaczony dla osób mających duszę artysty.

Architektura wnętrz kształci na najwyższym, europejskim poziomie w dziedzinie: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki użytkowe. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W programie obok zajęć praktycznych odbywają się są wykłady z historii sztuki europejskiej i polskiej.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Specjalności:
 • nauczycielska,
 • translatorska.

Studenci anglistyki zdobywają wszechstronną wiedzę dotyczącą: języka angielskiego, historii, literatury i kultury anglojęzycznej. Kształcą się w oparciu o cztery bloki tematyczne: literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktykę i kulturoznawstwo.

Celem kształcenia studenta w zakresie praktycznej znajomości j. angielskiego jest osiągnięcie poziomu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near-native).

Kadra anglistyczna to specjaliści z historii i teorii literatury anglojęzycznego obszaru językowego, kulturoznawstwa i lingwistyki oraz metodyki nauczania j. angielskiego jako obcego.

Absolwenci zdobywają również wiedzę w zakresie języka ukraińskiego w stopniu wymaganym do nauczania w szkołach podstawowych. Mogą pracować m.in. jako nauczyciele języka, dziennikarze, pracownicy biur podróży i zagranicznych korporacji.

FILOLOGIA POLSKA

Specjalności:

 • nauczycielska,
 • dziennikarska.

Student filologii polskiej ma do wyboru 2 specjalności. Na specjalności dziennikarskiej kształcą się studenci, którzy będą mogli wykonywać zawody wymagające znajomości specyfiki rynku prasy. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie jako: dziennikarz lub redaktor, rzecznik prasowy, specjalista ds. public relations, wydawca.

W toku nauczania student odbywa 4-tygodniowe praktyki w mediach (prasa, radio, telewizja), instytucjach publicznych i firmach.

Absolwenci tej specjalności mogą kontynuować polonistyczne studia na poziomie magisterskim na uczelniach akademickich, kształcących polonistów na specjalnościach nie-nauczycielskich (np. komparatystyka, wiedza o kulturze, specjalność ogólna, dziennikarstwo).

Na specjalności nauczycielskiej kształcą się natomiast przyszli nauczyciele, którzy będą dobrze przygotowani do warunków pracy w nowoczesnej szkole. Absolwent specjalności nauczycielskiej dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty w szkole podstawowej (klasy IV-VI) oraz w gimnazjum.

Podczas trzech lat studiów w Instytucie Polonistyki można poznawać najnowszą literaturę polską i obcą, historię polskiej i światowej literatury, zdobyć nowoczesną wiedzę lingwistyczną, a także kształcić praktyczne umiejętności komunikacyjne, przydatne w pracy szkolnej, aktywności publicznej i w życiu codziennym.

Oprócz kanonu polonistycznego proponowane są interesujące przedmioty kształcenia ogólnego, jak: filozofia, kulturoznawstwo, historia Polski i świata, informatyka oraz blok przedmiotów do wyboru (m.in. film, sztuka nowoczesna, psychologia percepcji dzieł sztuki, językowy obraz świata, literatura popularna, retoryka itp.)

Szczególnie ważne jest kształcenie umiejętności pedagogicznych, przydatnych do pracy w szkole, dlatego student ma zapewnione zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania, technologii informacyjnej oraz praktyki nauczycielskie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

HISTORIA

Specjalności:
 • nauczycielska,
 • turystyka międzynarodowa.

Kierunek historia proponuje 2 specjalności: nauczycielską i turystykę międzynarodową. Specjalność nauczycielska daje kwalifikacje do nauczania historii w szkołach podstawowych i gimnazjach. Turystyka międzynarodowa ze względu na wprowadzenie do programu 2 kursów zawodowych – na pilota wycieczek i przewodnika po regionie – przygotowuje do pracy w tych zawodach.

Absolwent historii to humanista wyposażony w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii i statystyce. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretacji.

Absolwent historii znajdzie zatrudnienie m.in. jako nauczyciel, pracownik instytucji naukowych i upowszechniających kulturę, dziennikarz, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, pracownik kancelarii, archiwista, muzealnik, menedżer i animator kultury.

Instytut Historii PWSW oferuje m.in. doświadczoną kadrę dydaktyczną (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej), przyjazny system stypendialny, uczestnictwo w objazdach naukowych i rajdach turystycznych oraz bogate życie towarzysko-kulturalne.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wykłady na kierunku inżynieria środowiska prowadzi kadra naukowa z Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje zawodowy tytuł inżyniera.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada niezbędną wiedzę z zakresu podstaw nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, potrzebną do rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym.W szczególności są to problemy dotyczące:

 • ujmowania wody powierzchniowej i podziemnej i jej uzdatniania dla celów spożywczych,
 • dystrybucji wody w miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych oraz instalacjach wewnętrznych w budynkach,
 • odprowadzania ścieków w systemach kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
 • oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania powstających osadów,
 • gospodarowania odpadami oraz ich unieszkodliwiania.

Inżynier inżynierii środowiska może być zatrudniony w biurach projektów, w przedsiębiorstwach realizujących i eksploatujących systemy wodociągowo-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, w specjalistycznych jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za stan środowiska, w komórkach zarządzających gospodarką wodno-ściekową zakładów przemysłowych. Ponadto, uzyskanie uprawnień budowlanych z zakresu inżynierii środowiska daje właściwą i szeroką podstawę do rozwinięcia własnej działalności gospodarczej.

Już niedługo studenci kierunku inżynieria środowiska będą posiadali odrębny budynek wyposażony w specjalistyczne laboratoria (chemiczne, biologiczne, fizyczne, komputerowe).

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI - profil praktyczny w trybie stacjonarnym (bezpłatnym)

Profil praktyczny oznacza, że studia trwają 4 lata  (tj. 7 semestrów + 8 semestr - 3 miesięczna praktyka zawodowa w wybranym zakładzie przemysłowym, połączona z projektem inżynierskim). Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera, który przygotowują absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek Inżynieria transportu i logistyki ma na celu kształcenie inżynierów - specjalistów ds. transportu i logistyki, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki" posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania systemami transportowo-magazynowymi,
 • optymalizacji kosztów logistycznych,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • projektowania usług logistycznych,
 • zastosowań informatyki w procesach logistycznych,
 • organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu.

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki" są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych,
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • firmach doradczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją,
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci kierunku studiów „Inżynieria transportu i logistyki" mogą podjąć pracę jako:

 • menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierowie utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
 • inżynierowie przedsiębiorstw zajmujących się transportem, logistyką, spedycją
 • inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • inżynierowie jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia.

LINGWISTYKA STOSOWANA (ANGIELSKO-UKRAIŃSKA)

Rekrutacja

dni_otwarte.jpg

REKRUTACJA 2016/2017

Rekrutacja na kierunki kształcenia w PWSW w Przemyślu trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2016 roku.

Lista przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne zostanie ogłoszona w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Lista osób przyjętych na kierunek architektura wnętrz i projektowanie graficzne zostanie ogłoszona po przeprowadzeniu dodatkowego egzaminu.

>>Więcej na temat zasad rekrutacji<<

Życie studenckie

andrzejki.jpg

Studia to nie tylko czas nauki, ale i poszukiwań nowych obszarów do realizacji swoich pasji. PWSW umożliwia rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, działających przy uczelni tj.: 
 • Kole Naukowym Historyków Studentów PWSW,
 • Kole Naukowym Politologów,
 • Kole Naukowym Młodych Dyplomatów,
 • Kole Naukowym Studentów Socjologii,
 • Kole Naukowym Ukrainistów,
 • Kole Naukowym Studentów Polonistyki.
Ponadto w strukturach uczelni działa:
 • Uczelniany Samorząd Studencki – skupiający młodzież kreatywną, aktywnie zaangażowaną w życie uczelniane i pozauczelniane,
 • Duszpasterstwo Akademickie,
 • Akademicki Związek Sportowy z sekcjami sportowymi tj.: koszykówka, unihokej, futsal, siatkówka, pływanie, turystyka, kulturystyka, strzelectwo, aerobik, tańce.

wernisaz.jpgWarto wspomnieć o klubie studenckim „Enigma” uruchomionym w 2009 roku. Służy on organizacji różnego typu imprez studenckich, od tych niszowych do masowych m.in. dyskotek, koncertów, wernisaży, czy spotkań autorskich. 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska - jako miejsce, w którym styka się nauka z zabawą, sztuka ze sportem, polityka z akcjami społecznymi i młodość z doświadczeniem - otwarta jest na wszelkie inicjatywy, również te z zewnątrz, w których mogą uczestniczyć studenci. W związku z tym, nieustannie odbywają się konferencje, sympozja, debaty i wizyty gości.

Organizacji tego typu spotkań sprzyja otwarta na wiosnę 2010 roku nowoczesna aula ze sceną, wyposażona w najlepszy sprzęt elektroniczny. Została ona przeznaczona dla studentów i uczelni jak również dla miasta i jego mieszkańców.

Stypendia


W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
 1. stypendium socjalne – przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu,
 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów – może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez Rektora,
 4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 6. zapomogę – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej, nadzwyczajnej pomocy pieniężnej udzielonej na pisemny wniosek studenta.
Informacje na temat regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSW w Przemyślu oraz kwot przewidzianych na stypendia znajdują się tutaj

Wymiana międzynarodowa


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w 2007 r. uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa, która uprawnia do udziału w Programie.

Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego skierowanym przede wszystkim do uczelni, studentów i pracowników. Zadaniem Erasmusa jest podnoszenie poziomu kształcenia poprzez finansowanie wyjazdów studentów na studia do innego kraju europejskiego, a tym samym wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Wyjazdy w ramach Erasmusa odbywają się na okres do jednego roku.

Uczelnie partnerskie, z którymi PWSW w Przemyślu podpisała umowy to m.in.:

 • Zadar University (Zadar, Chorwacja) – dla studentów filologii angielskiej I stosunków międzynarodowych
 • Euroakadeemia (Tallin, Estonia) – dla studentów stosunków międzynarodowych i architektury wnętrz
 • Technological Educational Institution (TEI) of Athens (Ateny, Grecja) – dla studentów architektury wnętrz,
 • Escola de Arte e Superior de Deseno Pablo Picasso (A Coruna, Hiszpania) – dla studentów projektowania graficznego
 • University Goce Delcev (Stip, Macedonia) – dla studentów filologii angielskiej
 • Universidade do Minho (Braga, Hiszpania) – dla studentów stosunków międzynarodowych
 • Universidade da Beira Interior (Covilha, Hiszpania) – dla studentów socjologii
 • Giresun University (Giresun, Turcja) – dla studentów filologii angielskiej, stosunków międzynarodowych, historii
 • Hitit University (Corum, Północna Turcja) – dla studentów politologii, historii, mechatroniki,
 • Gazionmanpasa University (Tokat, Północna Turcja) – dla studentów historii,
 • Fatih Sultan Mehmet Vakif University (Stambuł, Turcja) – dla studentów projektowania graficznego
 • Eszterhazy Karoly Foiskola (Eger, Węgry) – dla studentów filologii angielskiej, historii, stosunków międzynarodowych
 • University of Miskolc (Miszkolc, Węgry) – dla studentów kierunków inżynieryjnych i lingwistyki stosowanej
 • Uniwersytet Mateja Bela (Bańska Bystrzyca, Słowacja) – dla studentów filologii angielskiej

Praktyki


na_praktykach.jpgPWSW zapewnia studentom nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej w trakcie zajęć dydaktycznych, ale również uzyskanie doświadczenia podczas praktyk studenckich. Są one obowiązkowe, w wymiarze przewidzianym przez Standardy Nauczania. Student ma możliwość wybrania placówki, spełniającej wymogi programowe danego kierunku i specjalności, którą obrał. Szkoły, rozgłośnie radiowe, telewizja, redakcje gazet, wszelkie instytucje kulturalne, stowarzyszenia, urzędy, placówki dyplomatyczne i konsularne, organy służby publicznej, instytucje administracji państwowej i publicznej, biura turystyczne to tylko nieliczne miejsca dające możliwość praktykowania, a w przyszłości znalezienia interesującej pracy.

W ramach praktyk uczelnia oferuje ponadto wyjazdy i uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy, praktykę w brukselskich biurach europosłów, czy zdobywanie doświadczenia na uniwersytetach m.in. w Kamieńcu Podolskim i Ostrogu na Ukrainie, z którymi współpracuje PWSW. Studenci naszej uczelni wyjeżdżają na praktyki do Akademii Ostrogskiej i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim, natomiast młodzież z powyższych uczelni przyjeżdża na wymianę do PWSW.

Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 PWSW bierze udział w programie Asystentura Comeniusa, skierowanym do studentów kierunków pedagogicznych, którzy chcą odbyć praktyki i staże w krajach europejskich w wymiarze od 3 do 10 miesięcy. Asystentura Comeniusa realizowana jest w ramach europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”.

Kontakt: 16 73 55 113

Podyplomowe

W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada również studia podyplomowe prowadzone przez Instytut Socjologii i Instytut Historii.
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych:

>>Studia podyplomowe<< 

>>Studia podyplomowe współfinansowane z EFS<<

 podyplomowe@pwsw.pl

konferencja.jpg

Katalog kierunków