KierunkiStudiów.pl

Menu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (PWSW)

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 100, fax 16 73 55 101

Strona www Email

O uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska powstała w 2001 roku. Studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich, a także na płatnych studiach podyplomowych. Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku).

W swoim pierwotnym kształcie PWSW powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego.

Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w naszym kraju i poza jego granicami.

Campus akademicki

Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich – stanowią nowoczesne budynki Kolegium Nowego z klubem studenckim „Enigma”, Kolegium Wschodniego, biblioteki uczelnianej, akademika oraz najnowocześniejszego na Podkarpaciu zespołu dydaktycznego z pracowniami i laboratoriami badawczymi, który powstał z myślą o studentach kierunków technicznych. Wszystkie budynki zlokalizowane są w Parku Lubomirskich (w dzielnicy Bakończyce) oraz w jego otoczeniu.

Akademik PWSW został oddany do użytku w październiku 2011 r. Jest pierwszym domem studenckim w Przemyślu i może w nim zamieszkać do 190 osób.

Studenci mają do użytku w pełni wyposażone pokoje 2- 3- i 4-osobowe, z darmowym dostępem do Internetu, telefonem z którego można wykonywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia z zewnątrz. Mieszkania urządzone są w formie studia – na każde dwa pokoje przypada łazienka z toaletą, umywalkami i prysznicem.

Ponadto w akademiku znajduje się ogólnodostępna pralnia, nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz pomieszczenie przeznaczone do nauki.

>>Akademik PWSW<<

Kadrę akademicką PWSW stanowią profesorowie i doktorzy z wielu cenionych uniwersytetów w kraju m.in. krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto, uczelnia prowadzi samodzielne badania naukowe i wydaje liczne publikacje, a to sprzyja kształceniu własnej kadry z tytułami doktorów habilitowanych i doktorów.

Kierunki

Kierunki oferowane przez PWSW w Przemyślu

Instytut Historii
tel. 16 7355170; 16 678 28 22, historia@pwsw.pl

Historia

 • nauczycielska,
 • turystyka międzynarodowa,

Instytut Humanistyczny
tel. 16 735 51 90
anglistyka@pwsw.pl
polonistyka@pwsw.pl
lingwistyka @pwsw.pl

Filologia polska

Media - Język - Kultura 

 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • psychologia mediów i Public Relations,
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej,

Filologia ze specjalnością filologia angielska

specjalizacje: 

 • psychologia mediów i Public Relations,
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej,
 • tłumaczenie praktyczne,
 • Business English,

Filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)

specjalizacje: 

 • psychologia mediów i Public Relations,
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej,
 • tłumaczenie praktyczne,
 • Business English,

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii
tel. 16 735 52 40, fax. 16 735 52 41
stosunki@pwsw.eu

Politologia

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zarządzanie firmą europejską,
 • europejska administracja publiczna,

Stosunki międzynarodowe

 • biznes międzynarodowy,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,

Instytut Socjologii
tel. 16 735 52 13, fax. 016 735 52 41,
socjologia@pwsw.pl

Socjologia

 • zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy,
 • zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • celno - skarbowa,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,

Instytut Sztuk Projektowych
tel. 016 735-52-32
aw@pwsw.pl

Architektura wnętrz

 • projektowanie architektury wnętrz,
 • projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • projektowanie wystaw,

Projektowanie graficzne

Instytut Nauk Technicznych
tel. 16 735 52 52
inz-srod@pwsw.pl

Inżynieria środowiska

Bezpieczeństwo i produkcja żywności

 • technologia żywności,
 • technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa,
 • dietetyka,

Mechatronika

 • projektowanie systemów mechatronicznych,
 • mechatronika samochodowa,

Inżynieria transportu i logistyki

 • zarządzanie transportem,
 • eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

Rekrutacja

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

Rejestracji elektronicznej można dokonać w domu lub w punkcie elektronicznej rekrutacji, znajdującym się w budynku Biblioteki Uczelnianej (ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D, sala nr 6).

>>Więcej na temat zasad rekrutacji oraz terminów<<

Informator

Życie studenckie

Studia to nie tylko czas nauki, ale i poszukiwań nowych obszarów do realizacji swoich pasji. PWSW umożliwia rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych działających przy uczelni czy Akademickim Związku Sportowym. Ponadto przy uczelni funkcjonuje chór akademicki, klub honorowych dawców, Duszpasterstwo Akademickie oraz Akademickie Biuro Karier.

Warto wspomnieć o klubie studenckim „Enigma” uruchomionym w 2009 roku. Służy on organizacji różnego typu imprez studenckich, od tych niszowych do masowych m.in. dyskotek, koncertów, wernisaży, czy spotkań autorskich. 

Od 2016 roku uczelnia współpracuje z przemyskim klubem „Japa Bowling Club”, posiadającym parkiet taneczny, nowoczesne tory kręglowe, stoły bilardowe oraz ekran, na którym wyświetlane są wydarzenia sportowe. W klubie Japa odbywają się uczelniane imprezy, a studenci PWSW, wyposażeni w Kartę Studenta Klubowicza, mają zniżki na wszystkie usługi oraz potrawy z klubowej kuchni.
 

Stypendia

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne – przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu,
 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów – może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez Rektora,
 4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 6. zapomogę – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej, nadzwyczajnej pomocy pieniężnej udzielonej na pisemny wniosek studenta.
Informacje na temat regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSW w Przemyślu oraz kwot przewidzianych na stypendia znajdują się w zakładce >>Stypendia<<

Wymiana międzynarodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w 2007 r. uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa, która uprawnia do udziału w Programie.

Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego skierowanym przede wszystkim do uczelni, studentów i pracowników. Zadaniem Erasmusa jest podnoszenie poziomu kształcenia poprzez finansowanie wyjazdów studentów na studia do innego kraju europejskiego, a tym samym wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Wyjazdy w ramach Erasmusa odbywają się na okres do jednego roku.

PWSW współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami oraz instytucjami zagranicznymi, miedzy innymi w Chorwacji, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Macedonii, Portugalii, Rumunii, Słowacki, Turcji oraz na Węgrzech. Szczegółowe informacje o uczelniach partnerskich znajdują się w zakładce >>Instytucje partnerskie<<

Praktyki

PWSW zapewnia studentom nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej w trakcie zajęć dydaktycznych, ale również uzyskanie doświadczenia podczas praktyk studenckich. Są one obowiązkowe, w wymiarze przewidzianym przez Standardy Nauczania. Student ma możliwość wybrania placówki, spełniającej wymogi programowe danego kierunku i specjalności, którą obrał. Szkoły, rozgłośnie radiowe, telewizja, redakcje gazet, wszelkie instytucje kulturalne, stowarzyszenia, urzędy, placówki dyplomatyczne i konsularne, organy służby publicznej, instytucje administracji państwowej i publicznej, biura turystyczne to tylko nieliczne miejsca dające możliwość praktykowania, a w przyszłości znalezienia interesującej pracy.

W ramach praktyk uczelnia oferuje ponadto wyjazdy i uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy, praktykę w brukselskich biurach europosłów, czy zdobywanie doświadczenia na uniwersytetach m.in. w Kamieńcu Podolskim i Ostrogu na Ukrainie, z którymi współpracuje PWSW. Studenci naszej uczelni wyjeżdżają na praktyki do Akademii Ostrogskiej i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim, natomiast młodzież z powyższych uczelni przyjeżdża na wymianę do PWSW.

Ponadto uczelnia umożliwia studentom uczestnictwo programie płatnych sześciomiesięcznych praktyk. Więcej informacji w zakładce >>Płatne praktyki<<

Podyplomowe

W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada również studia podyplomowe:

Instytut Socjologii:

 • Doradztwo Zawodowe
 • Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
 • Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej

Instytut Historii

 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne
 • Instytut Nauk Technicznych:
 • Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych:

>>Studia podyplomowe<< 

>>Studia podyplomowe współfinansowane z EFS<<

 podyplomowe@pwsw.pl

Katalog kierunków