KierunkiStudiów.pl

Menu

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

ul.Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Strona www Email

O Uczelni

fot. Siedziba GSW

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

Gdańsk, Kartuzy, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn
dzienne/ zaoczne/e-learningowe
licencjackie/ inżynierskie/magisterskie
kursy maturalne i językowe
 
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, jednak rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów spowodowały zmianę nazwy. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA, posiadanie tytułu „Jakość Roku” oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty „Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca”.
fot. Certyfikaty GSW
 
GSW to Uczelnia z tradycjami, działająca w oparciu o silne podstawy prawne, posiadająca odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewniająca komfortowe warunki studiowania i tworząca perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych i starannie dobranych nauczycieli. Są wśród nich zarówno wykładowcy mogący poszczycić się licznymi publikacjami oraz bogatym doświadczeniem akademickim, jak i osoby zatrudnione na eksponowanych stanowiskach, mające znaczny dorobek zawodowy.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje możliwość kształcenia w różnych trybach: stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym. Ten ostatni system – to nauka na odległość: uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji. 60% zajęć odbywa się poprzez platformę, 40% w formie zajęć niestacjonarnych (średnio 4-5 zjazdów w semestrze).
 
Fot. Biblioteka GSW z czytelnią

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia:
 • pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym, w ramach sześciu wydziałów, w tym 4 zamiejscowe – w Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Studia podyplomowe odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Na zakończenie studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje w danym kierunku.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje naukę w:
 • GDAŃSKU ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk, tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub (58) 305 08 89 wew. 46, rekrutacja@gsw.gda.pl, Biuro Rekrutacji: pokój 110, czynne pn-śr, pt-sob. 9-15.00, czwartek 10-17.30
 • KARTUZACH ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 21 80, kartuzy@gsw.gda.pl
 • TCZEWIE ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew , tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
 • OLSZTYNIE ul. Jagiellońska 47, 10-274 Olsztyn, tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
 • SŁUPSKU ul. Koszalińska 9, 76-200 Słupsk, tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
 • KOSZALINIE ul. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego), tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, koszalin@gsw.gda.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Fot. Aula GSW

Kierunki

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja biznesowa
 • administracja europejska
 • administracja publiczna
 • administracja zdrowia publicznego
 • bezpieczeństwo danych osobowych - nowość
 • bezpieczeństwo publiczne
 • finanse i rachunkowość

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:

 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)
 • zarządzanie
 • projekty unijne

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

 • penitencjarna
 • kuratorska
 • kryminalistyka
 • patologie społeczne

Kierunek: PEDAGOGIKA 
Specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną

Kierunek: SOCJOLOGIA
Specjalności:

 • socjologia administracji
 • socjologia bezpieczeństwa

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

 • administracja europejska
 • biznes międzynarodowy

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność:

 • dietetyka i usługi żywieniowe
 • zarządzanie w turystyce

Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:

 • dietetyka z promocją zdrowia
 • kosmetologia
 • praca socjalna
 • zdrowie środowiskowe

STDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • urbanistyka

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria budownictwa
 • inżynieria ochrony środowiska
 • inżynieria produkcji
 • logistyka i zarządzanie transportem
 • mechatronika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • psychopedagogika pracy
 • zarządzanie
 • zarządzanie projektami unijnymi

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria zarządzania
 • odnawialne źródła energii
 • systemy mechatroniczne
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

Nauczycielskie i pedagogiczne:

 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Fizyka z elementami informatyki
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Z zakresu zarządzania i inne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Tczewie
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Słupsku
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
administracja
kryminologia

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
administracja

Rekrutacja

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia i II stopnia na wszystkie kierunki w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest:

 1. zawarcie umowy o odpłatności za studia
 2. dokonanie wpłaty wpisowego;
 3. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony gsw.gda.pl). 

Studia II stopnia (magisterskie)
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
 3. dokonanie wpłaty wpisowego;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu (dot. absolwentów kierunku innego niż „administracja”);
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w dziekanacie lub do pobrania ze strony internetowej). 

Studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
 3. dokonanie wpłaty wpisowego;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 1 aktualna fotografia,
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (dostępna w dziekanacie lub do pobrania ze strony internetowej). 

Wydziały

 • KARTUZY ul. Mściwoja II 24, tel. 58 681 21 80, kartuzy@gsw.gda.pl
 • TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
 • OLSZTYN ul. Jagiellońska 47, tel. 89 533 04 29, mail: olsztyn@gsw.gda.pl
 • SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
 • KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po WPiA UG) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: koszalin@gsw.gda.pl.pl

Jakość kształcenia

Gdańska Szkoła Wyższa posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni z certyfikatem mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwach uczelnianych.

Gdańska Szkoła Wyższa posiada certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania, oznacza to, iż uczelnia poprzez min. dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy oraz  współpracę z pracodawcami z regionu działa na rzecz tworzenia lepszych perspektyw zawodowych swoich absolwentów.

Gdańska Szkoła Wyższa posiada certyfikat „Jakość Roku” przyznany przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. Otrzymanie tego tytułu potwierdza konsekwencję Gdańskiej Szkoły Wyższej w działaniu na rzecz ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.

Życie studenckie

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje swym studentom wiele możliwości atrakcyjnego spędzania czasu również poza stricte nauką. Szkoła organizowała między innymi: paintballową „Bitwę o Wydmy”, konkurencję dwójek w piłkę siatkową, liczne konkurencje sekcji strzelectwa sportowego - z nagrodami Kanclerza Uczelni i Dziekanów Wydziałów. Uczelnia przyłączyła się też do projektu „Students’ Coatitions Festival Juvenalia” - w jego ramach studenci współorganizowali między innymi „Konkurs Filmów Niezależnych i Amatorskich SOFA”, który cieszył się dużym zainteresowaniem i zebrał bardzo pozytywne opinie.

Oprócz imprez kulturalno - sportowych GSW proponuje swoim studentom i pracownikom liczne i zróżnicowane tematycznie sesje naukowe. Dodatkowym ważnym elementem praktycznego przygotowania do późniejszej pracy zawodowej jest samodzielne organizowanie konferencji przez studentów. Tematyka takich spotkań, zarówno pojedynczych, jak i organizowanych cyklicznie zwykle odpowiada profilowi kształcenia, jak na przykład konferencja studencka „Administracja publiczna i jej działanie w dobie XXI w.”, albo też „Aktualne trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, ale często rozwija bądź poszerza treść wykładów, jak w przypadku sesji o temacie „Diagnoza pedagogiczna wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych”, albo też organizowanej regularnie przez Uczelnię międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej ochrony środowiska (ich tematy wiodące to między innymi „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”, albo „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”).

Od 2006 roku funkcjonuje przy GSW Biuro Karier. Przygotowane zostało ono do funkcjonowania poprzez uczestnictwo w szkoleniach: „Szkolenia, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój Akademickich biur karier w Polsce” realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego celem jest udostępnianie studentom ofert pracy oraz informacji o rynku pracy - pomoc studentom i absolwentom w efektywnym wejściu na rynek pracy.

GSW zapewnia Studentom niezbędną bazę socjalną. Na terenie Uczelni dostępny jest bufet, punkt ksero, automaty z napojami i przekąskami, mamy też duży bezpłatny parking. 

Na uczelni prężnie działa Samorząd Studentów SGW, reprezentujący interesy całej społeczności studenckiej. Stanowi on naturalna platformę pomiędzy studentami a wykładowcami oraz władzami Szkoły. Ma on możliwość opiniowania regulaminu studiów oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej z budżetu państwa. Jego przedstawiciele zasiadają w Radzie Naukowo - Dydaktycznej: maja możliwość obrony praw i interesów studentów. Prócz tego to Samorząd zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, takich jak walentynki, otrzęsiny, połowinki i tym podobne.

Szkoła oferuje studentom bogaty wybór kół zainteresowań, które mają za zadanie poszerzać wiedzę studentów, rozwijać ich umiejętności, pomagać w zdobywaniu nowych doświadczeń przydatnych w późniejszej pracy zawodowej, ale i uczyć współpracy w grupie, budowania relacji koleżeńskich opartych na wspólnej pasji. Wspomniane koła ściśle współpracują z dziekanami poszczególnych wydziałów, a wyniki prac naukowych są publikowane w Zeszytach Naukowych – tym samym służą nie tylko autorowi, ale i pomagają tym, którzy idą w jego ślady.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego „Ius Publicum” skupia studentów zainteresowanych prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym. Jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i rozwój naukowy członków. Cel swój realizuje poprzez umożliwienie wymiany poglądów, dyskusje w przedmiocie prawa administracyjnego. Rozwojowi naukowemu studentów służą na początkowym etapie spotkania koła, a później organizowanie wystąpień, konferencji, prelekcji, paneli dyskusyjnych, a także możliwość zamieszczania prac pokonferencyjnych i referatów tematycznych w periodykach Uczelni, materiałach dotyczących danego spotkania i innych podobnych.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji została powołane w celu poszerzania i promowania wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym. Realizuje to poprzez organizowanie spotkań naukowych, konferencji, warsztatów, przedstawianie własnych referatów, prezentacji, prowadzenie badań naukowych w siedzibie Uczelni i poddawanie wyników pod dyskusję wszystkich członków koła, udział w seminariach i targach, zarówno odbywających się na pokrewnych uczelniach jak i tych, których organizatorem są inne instytucje naukowe.

Fot. Zajęcia z mechatroniki – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studenci GSW 

Studenckie Koło Menedżerskie organizuje spotkania raz w miesiącu. Na te sesje zapraszani są menedżerowie z przedsiębiorstw działających w różnych branżach na terenie całej Polski, którzy w prelekcji i późniejszej dyskusji zapoznają słuchaczy ze specyfiką swojej pracy, danego resortu, a także ze zróżnicowaniem wynikającym z położenia geograficznego. Organizowane są również wyjazdy do firm z województwa pomorskiego i spotkania z ich kadrą menedżerską, a także wyjazdy integracyjne ze studentami innych uczelni. Odbywają się liczne konferencje naukowe, głównie powiązane tematycznie z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Fot. Projekty -  Architektura krajobrazu - Studenci GSW 

Studenckie Koło Naukowe Public Relations także spotyka się raz w miesiącu. Podczas trwania sesji analizowane są liczne i zróżnicowane artykuły z prasy związanej z PR tj. „Press”, „Brief” oraz stron internetowych. Studenci w dyskusjach i wystąpieniach publicznych na forum grupy pogłębiają wiedzę oraz zdobywają doświadczenie z zakresu PR, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Podejmują też zróżnicowane działania z zakresu strategii i planowania - współorganizują aukcje charytatywne, działania promocyjne Szkoły, imprezy studenckie. Sukcesem był na przykład udział w VI Ogólnopolskim Sympozjum kół naukowych w Nowym Sączu pt. „Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów”, gdzie członkowie zaprezentowali 3 obszerne referaty na temat aglomeracji miejskich wchodzących w skład Trójmiasta, z których dwa zostały nagrodzone przez organizatorów. Podczas spotkań i dyskusji duży nacisk kładziony jest na etykę w PR i umiejętność komunikowania się w sytuacjach stresogennych i kryzysowych.

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Socjologiczno - Filozoficznego mają głównie charakter dyskusyjny. Członkowie koła organizują wyjazdy na konferencje naukowe, seminaria (takie jak na przykład: „Socjologiczno - filozoficzna podróż po akademickich ośrodkach południowej Polski”), lub serie wykładów (między innymi na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej, Kolegium teologicznym o.o. Dominikanów w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkania koła odbywają się zwykle raz w miesiącu i skupiają na wybranym ważnym egzystencjalnie aspekcie współczesnej kultury - często mają charakter spotkania z osobami o ciekawych osiągnięciach, dokonaniach. W Uczelni działa też Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sadowej oraz Studenckie Koło Naukowe Projektów Unijnych.

W Uczelni prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Koło, jako zrzeszenie Studentów ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności Studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Głównymi zadaniami koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród Studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych Studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych. 

Fot. Gra kryminalna „Zbrodnia w kampusie” - inscenizacja –Kryminologia-  Studenci GSW

Studenckie Koło Naukowe Projektów Unijnych. Koło skupia Studentów, którzy przygotowują i opracowują projekty unijne. Zostało ono powołane w celu poszerzania  wiedzy o funduszach i o projektach UE. Członkowie koła  zdobywają umiejętności niezbędne w przyszłym życiu zawodowym. Rozwojowi naukowemu Studentów służą spotkania koła, organizowanie wystąpień, konferencji, prelekcji, paneli dyskusyjnych, a także możliwość zamieszczania prac pokonferencyjnych i referatów tematycznych w periodykach.

Fot. Projekty UE – Administracja - Studenci GSW

Gdańska Szkoła Wyższa była współorganizatorem ekstremalnego biegu z przeszkodami „Wyzwanie Orła”, osadzonego w historycznej scenerii wydarzeń z września 1939 roku. Bieg odbył się na trasie Szlaku Fortyfikacji Nadmorskich PTTK Parku Krajoznawczego w Gdańsku. Na dystansach 6 i 13 km zawodnicy mięli do pokonania takie przeszkody jak zasieki, okopy, bunkry, barykady, przeszkody linowe i inne. Celem biegu było nie tylko uczczenie pamięci wydarzeń uznawanych za początek II Wojny Światowej, bohaterskiej postawy obrońców wybrzeża, nie tylko kształtowanie postawy patriotycznej i budowanie tożsamości narodowej, ale i propagowanie aktywności fizycznej oraz biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji. Bieg cieszył się duża popularnością, wzięło w nim udział ponad 400 osób.

Bardzo istotną inicjatywą, szczególnie dla studentów Zarządzania i Inżynierii, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz, w przypadku osób mających kilkuletnią przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.

Laboratoria GSW

Gdańska Szkoła Wyższa w związku z nieustannym rozwojem zapewniającym najwyższą jakość kształcenia studentów oraz biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy i oczekiwania pracodawców, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach praktyk studenckich i Rady Interesariuszy, uruchomiła nowoczesne laboratorium projektowania 3D i sterowania produkcją. Dzięki niemu Studenci GSW na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają możliwość realizowania ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych na nowoczesnych i innowacyjnych urządzeniach wraz z oprogramowaniem 3D. Zajęcia realizowane są z automatyki i robotyki, mechaniki, komputerowego wsparcia prac inżynierskich, projektowania inżynierskiego, inżynierii systemów produkcyjnych, inżynierii wytwarzania. Nowoczesne urządzenia i oprogramowanie sprawiają, że studenci poznają i zdobywają wiedzę, która jest ceniona w najlepszych firmach w Polsce i na świecie.

Uczelnia posiada oprócz tego bogate zaplecze dydaktyczne: audytoria, sale konferencyjne czy wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, posiada także pracownie:

 • informatyki
 • sterowania produkcją, elektroniki, elektrotechniki
 • fizyki i miernictwa
 • chemii, ekologii i ochrony środowiska
 • kryminalistyki i medycyny sądowej

Fot. Drukarka 3D - Laboratorium projektowania 3D

Katalog kierunków