KierunkiStudiów.pl

Menu

Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Strona www Email

O Uczelni

 

studiowanie_nad_morzem.jpg

 

Od 14 lat eXpert w nauczaniu zaocznym

Oferujemy Studia w:
Gdańsku, Tczewie, Słupsku, Koszalinie, Olsztynie
dzienne/ zaoczne/e-learningowe
licencjackie/ inżynierskie/magisterskie
 
 
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku.
Uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak w 2012 roku w związku z rozwojem działalności – rozszerzeniem zakresów i profili kształcenia również o studia inżynierskie – Uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., zmieniła nazwę na Gdańska Szkoła Wyższa. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 244 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 14 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Wydziały zamiejscowe  GSW funkcjonują także w innych miastach w regionie - w Tczewie, Słupsku, Koszalinie i  Olsztynie.

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty: „Jakość Roku 2012„ "Wiarygodna Szkoła” 2016/2017 „Dobra Uczelnia Dobra Praca” 2016/2017. Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym.

W Gdańskiej Szkole Wyższej funkcjonuje dobrze rozwinięty system stypendialny i Biuro Karier. Dzięki wysokiej jakości nauczania GSW nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków. Uczelnia umożliwia też pobieranie nauki studentom niepełnosprawnym - zarówno architektura budynku umożliwia pokonywanie barier, ale jest także dostosowany sprzęt wspierający procesy edukacyjne (specjalne słuchawki, specjalne klawiatury, dyktafony). Edukację każdego Studenta wspieramy, nowoczesną technologią, pracowniami oraz specjalnie zaprojektowanymi laboratoriami zapewniającymi właściwe warunki kształcenia.

GSW oferuje kształcenie w ramach wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Do każdego kierunku przypisane są specjalności, które Student wybiera w toku studiów zgodnie z  własnymi zainteresowaniami.

W ofercie jest możliwość wyboru trybu studiowania - stacjonarnie, zaocznie (zajęcia wyłącznie w soboty - niedziele, co umożliwia studiowanie osobom pracującym), dla szczególnie zajętych i przebywających za granicą osób mamy e-learning  (to w 60% nauka na odległość za pomocą platformy Moodle. Studenci uczą się z materiałów zamieszczanych przez nauczycieli akademickich, natomiast około 40% stanowią wykłady, konsultacje i egzaminy organizowane w Uczelni. GSW umożliwia także studiowanie w systemie IOS i IPS (Indywidualnej Organizacji Studiów i Indywidualnego Programu Studiów). Studia kończą się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra. Oprócz tego mamy bogatą ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich, osób po studiach I i II stopnia, które chcą nabywać nowe kompetencje zawodowe i uprawnienia i tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. W obecnych czasach wymaga się od pracownika ciągłego zdobywania nowych kompetencji i umiejętności, często też przekwalifikowania. Bywa też że ukończone studia dają szerokie kwalifikacje i trzeba zdobyć wykształcenie w wąskiej dziedzinie, dla takich właśnie osób są studia podyplomowe.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjackie (6-semestralne) i inżynierskie (7-semestralne). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera. Uczelnia prowadzi także studia II stopnia – magisterskie (3 i 4-semestralne), które kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, które gwarantują zdobycie dodatkowych kwalifikacji w danej dziedzinie. Studia te kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Ogromne  doświadczenie w nauczaniu – przekazywaniu eXperckiej wiedzy oraz  wykwalifikowana kadra dydaktyczne z dużą wiedzą praktyczną i dorobkiem naukowym umożliwiła kształcenie Studentów na najwyższym poziomie.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje możliwość kształcenia w różnych trybach: stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym. Ten ostatni system – to nauka na odległość:  uczelnia  korzystając  z platformy Moodle  wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji. 60% zajęć odbywa się poprzez platformę Moodle, 40 % w formie zajęć niestacjonarnych (średnio 3 zjazdy w semestrze).
 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia:
 • pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • podyplomowe (2  i  3-semestralne).
Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym    i e-learningowym, w ramach sześciu wydziałów, w tym 4 zamiejscowe –  w Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Studia podyplomowe odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Na zakończenie studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje w danym kierunku.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje naukę w:
 • GDAŃSKU ul.Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk, tel. 58 305 08 89, 58 305 08 12 wew.31, Biuro Rekrutacji wew. 46, rekrutacja@gsw.gda.pl,: pokój 110, czynne pn- sob. 9-16
 • TCZEWIE  ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
 • OLSZTYNIE  ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: olsztyn@gsw.gda.pl
 • SŁUPSKU ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
 • KOSZALINIE ul. Chałubińskiego 15  (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po WPiA Uniwersytetu Gdańskiego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: koszalin@gsw.gda.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

kampus_gwsa2.jpg
 
 

Kierunki


Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej

studia pierwszego stopnia (6-semestralne)
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:
 • penitencjarna,
 • kuratorska,
 • kryminalistyka,
 • patologie społeczne.
Kierunek:  ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • administracja europejska,
 • administracja publiczna,
 • administracja zdrowia publicznego
 • administrowanie informacją,, 
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • finanse i rachunkowość,
 • gospodarowanie bazami danych, 
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie w administracji.
Kierunek:  SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • socjologia administracji,
 • socjologia bezpieczeństwa.
Kierunek:  EKONOMIA
Specjalności:
 • finanse i rachunkowość,
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie
 • projekty unijne
Kierunek:  TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność: zarządzanie w turystyce

Kierunek:  EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
studia inżynierskie (7-semestralne)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • informatyka w przemyśle,
 • inżynieria budownictwa,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • inżynieria produkcji,
 • logistyka i zarządzanie transportem,
 • mechatronika.
Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • gospodarka nieruchomościami,
 • urbanistyka.
Kierunek:  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu.
studia drugiego stopnia (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • administracja,
 • finanse i rachunkowość,
 • psychopedagogika pracy,
 • zarządzanie.
studia drugiego stopnia (3-semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • inżynieria zarządzania,
 • odnawialne źródła energii,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • mechatronika.
studia podyplomowe
(2-semestralne) w zakresach:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne - nowość*
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
 • Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym – nowość*
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych – nowość*
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych – nowość*
 • Zarządzanie projektem – nowość*
 • Grafika w reklamie – nowość*
 • Gry dydaktyczne – nowość*
 • Zarządzanie gamedevelopmentem – nowość*
(3-semestralne) w zakresach:
kampus_gwsa1.jpg

Rekrutacja


Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia i II stopnia na wszystkie kierunki w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:
 • na semestr zimowy, w okresie od maja  do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.
Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia  przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,  o  przyjęciu  decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest:

 1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
 3. dokonanie wpłaty wpisowego;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony gsw.gda.pl).
Studia II stopnia (magisterskie)
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) jest:
 1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
 2. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
 3. zawarcie umowy o odpłatności za studia (umowa zawierana jest w dniu rozpoczęcia roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu; podczas rekrutacji dostępny jest jej wzór, do wglądu w dziekanacie);
 4. dokonanie wpłaty wpisowego;
 5. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu (dot. absolwentów kierunku innego niż „administracja”);
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w  Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w dziekanacie lub do pobrania ze strony internetowej).
Studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
 3. dokonanie wpłaty wpisowego;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 1  aktualna fotografia,
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w  Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (dostępna w dziekanacie lub do pobrania ze strony internetowej).

Wydziały


 • GDAŃSK ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk, infolinia (58) 305 01 83, tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub (58) 305 08 89 wew. 46 , rekrutacja@gsw.gda.pl, Biuro Rekrutacji: Budynek B, pokój B1, czynne pn-śr, pt-sob. 9-15, czwartek 10-18
 • TCZEW  ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
 • OLSZTYN  ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: olsztyn@gsw.gda.pl
 • SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
 • KOSZALIN  ul. Chałubińskiego 15  (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po WPiA Uniwersytetu Gdańskiego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: koszalin@gsw.gda.pl

Jakość kształcenia

wiarygodna_szkola.png
Gdańska Szkoła Wyższa posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni z certyfikatem mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwach uczelnianych.
dobrauczelnia.png
Gdańska Szkoła Wyższa posiada certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2012” przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania na rok akademicki 2016/2017. Posiadanie takiego certyfikatu oznacza, iż uczelnia poprzez min. dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy oraz  współpracę z pracodawcami z regionu działa na rzecz tworzenia lepszych perspektyw zawodowych swoich absolwentów.
jakosc_roku.png
Gdańska Szkoła Wyższa posiada certyfikat „Jakość Roku 2012” przyznany przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. Otrzymanie tego tytułu potwierdza konsekwencję Gdańskiej Szkoły Wyższej w działaniu na rzecz ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.

Życie studenckie


nie_niszcz_marzen.jpg
Gdańska Szkoła Wyższa oferuje swym studentom wiele możliwości atrakcyjnego spędzania czasu również poza stricte nauką. Szkoła organizowała między innymi: paintballową „Bitwę o Wydmy”, konkurencję dwójek w piłkę siatkową, liczne konkurencje sekcji strzelectwa sportowego - z nagrodami Kanclerza Uczelni i Dziekanów Wydziałów. Uczelnia przyłączyła się też do projektu „Students’ Coatitions Festival Juvenalia” - w jego ramach studenci współorganizowali między innymi „Konkurs Filmów Niezależnych i Amatorskich SOFA”, który cieszył się dużym zainteresowaniem i zebrał bardzo pozytywne opinie.

Oprócz imprez kulturalno - sportowych GSW proponuje swoim studentom i pracownikom liczne i zróżnicowane tematycznie sesje naukowe. Dodatkowym ważnym elementem praktycznego przygotowania do późniejszej pracy zawodowej jest samodzielne organizowanie konferencji przez studentów. Tematyka takich spotkań, zarówno pojedynczych, jak i organizowanych cyklicznie zwykle odpowiada profilowi kształcenia, jak na przykład konferencja studencka „Administracja publiczna i jej działanie w dobie XXI w.”, albo też „Aktualne trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, ale często rozwija bądź poszerza treść wykładów, jak w przypadku sesji o temacie „Diagnoza pedagogiczna wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych”, albo też organizowanej regularnie przez Uczelnię międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej ochrony środowiska (ich tematy wiodące to między innymi „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”, albo „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”).

gsw_architektura_krajobrazu.pngOd 2006 roku funkcjonuje przy GSW Biuro Karier. Przygotowane zostało ono do funkcjonowania poprzez uczestnictwo w szkoleniach: „Szkolenia, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój Akademickich biur karier w Polsce” realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego celem jest udostępnianie studentom ofert pracy oraz informacji o rynku pracy - pomoc studentom i absolwentom w efektywnym wejściu na rynek pracy.
GSW zapewnia studentom niezbędną bazę socjalną. Na terenie Szkoły dostępny jest bufet, punkt usług kserograficznych, a ponadto zainstalowano automaty z kawą, herbatą, zimnymi napojami i przekąskami.

Na uczelni prężnie działa Samorząd Studentów GSW, reprezentujący interesy całej społeczności studenckiej. Stanowi on naturalna platformę pomiędzy studentami a wykładowcami oraz władzami Szkoły. Ma on możliwość opiniowania regulaminu studiów oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej z budżetu państwa. Jego przedstawiciele zasiadają w Radzie Naukowo - Dydaktycznej: maja możliwość obrony praw i interesów studentów.  Prócz tego to Samorząd zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, takich jak walentynki, otrzęsiny, połowinki i tym podobne.

Szkoła oferuje studentom bogaty wybór kół zainteresowań, które mają za zadanie poszerzać wiedzę studentów, rozwijać ich umiejętności, pomagać w zdobywaniu nowych doświadczeń przydatnych w późniejszej pracy zawodowej, ale i uczyć współpracy w grupie, budowania relacji koleżeńskich opartych na wspólnej pasji. Wspomniane koła ściśle współpracują z dziekanami poszczególnych wydziałów, a wyniki prac naukowych są publikowane w Zeszytach Naukowych – tym samym służą nie tylko autorowi, ale i pomagają tym, którzy idą w jego ślady.

gsw_kryminal1.pngKoło Naukowe Prawa Administracyjnego „Ius Publicum” skupia studentów zainteresowanych prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym. Jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i rozwój naukowy członków. Cel swój realizuje poprzez umożliwienie wymiany poglądów, dyskusje w przedmiocie prawa administracyjnego. Rozwojowi naukowemu studentów służą na początkowym etapie spotkania koła, a później organizowanie wystąpień, konferencji, prelekcji, paneli dyskusyjnych, a także możliwość zamieszczania prac pokonferencyjnych i referatów tematycznych w periodykach Uczelni, materiałach dotyczących danego spotkania i innych podobnych.

Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji zostało powołane w celu poszerzania i promowania wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym. Realizuje to poprzez organizowanie spotkań naukowych, konferencji, warsztatów, przedstawianie własnych referatów, prezentacji, prowadzenie badań naukowych w siedzibie Uczelni i poddawanie wyników pod dyskusję wszystkich członków koła, udział w seminariach i targach, zarówno odbywających się na pokrewnych uczelniach jak i tych, których organizatorem są inne instytucje naukowe.

gsw_zip obrabiarka.pngKoło Menedżerskie organizuje spotkania raz w miesiącu. Na te sesje zapraszani są menedżerowie z przedsiębiorstw działających w różnych branżach na terenie całej Polski, którzy w prelekcji i późniejszej dyskusji zapoznają słuchaczy ze specyfiką swojej pracy, danego resortu, a także ze zróżnicowaniem wynikającym z położenia geograficznego. Organizowane są również wyjazdy do firm z województwa pomorskiego i spotkania z ich kadrą menedżerską, a także wyjazdy integracyjne ze studentami innych uczelni. Odbywają się liczne konferencje naukowe, głównie powiązane tematycznie z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 

Koło Naukowe Public Relations także spotyka się raz w miesiącu. Podczas trwania sesji analizowane są liczne i zróżnicowane artykuły z prasy związanej z PR tj. „Press”, „Brief” oraz stron internetowych. Studenci w dyskusjach i wystąpieniach publicznych na forum grupy pogłębiają wiedzę oraz zdobywają doświadczenie z zakresu PR, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Podejmują też zróżnicowane działania z zakresu strategii i planowania - współorganizują aukcje charytatywne, działania promocyjne Szkoły, imprezy studenckie. Sukcesem był na przykład udział w VI Ogólnopolskim Sympozjum kół naukowych w Nowym Sączu pt. „Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów”, gdzie członkowie zaprezentowali 3 obszerne referaty na temat aglomeracji miejskich wchodzących w skład Trójmiasta, z których dwa zostały nagrodzone przez organizatorów. Podczas spotkań i dyskusji duży nacisk kładziony jest na etykę w PR i umiejętność komunikowania się w sytuacjach stresogennych i kryzysowych.

Spotkania Koła Naukowego Socjologiczno - Filozoficznego mają głównie charakter dyskusyjny. Członkowie koła organizują wyjazdy na konferencje naukowe, seminaria (takie jak na przykład: „Socjologiczno - filozoficzna podróż po akademickich ośrodkach południowej Polski”), lub serie wykładów (między innymi na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej, Kolegium teologicznym o.o. Dominikanów w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkania koła odbywają się zwykle raz w miesiącu i skupiają na wybranym ważnym egzystencjalnie aspekcie współczesnej kultury - często mają charakter spotkania z osobami o ciekawych osiągnięciach, dokonaniach.

gsw_cnc -log 2014.pngKoło Naukowe Informatyczne realizuje cele ECDL, przygotowuje studentów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, pogłębia zainteresowanie informatyką i ułatwia poznawanie nowych programów komputerowych. Na spotkaniach studenci uczą się płynnego korzystania z różnych systemów operacyjnych, wyszukiwania i przetwarzania informacji dostępnych w sieci internetowej, użytkowania różnych komunikatorów programowych, a prócz tego budowy komputera i zasad pracy w sieci lokalnej oraz Internecie.

Koło Wiedzy Obronnej spotyka się raz na dwa miesiące. Działa na rzecz pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości i historii wojskowości. Na spotkaniach odbywają się panele dyskusyjne oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Przy GSW funkcjonuje także sekcja strzelectwa sportowego – raz w miesiącu na strzelnicy pod okiem opiekuna studenci ćwiczą celne strzelania z karabinka wiatrówkowego, oraz trenują koncentrację i „skupienie” tzw. rzutkami. Sekcja ta organizowała miedzy innymi Międzyuczelniane Zawody Strzeleckie.
Liczne sukcesy odnosi uczelniana sekcja piłki siatkowej - rokrocznie organizowany jest turniej dwójek, którego finał decyduje o przyznaniu Pucharu Dziekana. Sekcja organizowała też Turniej Plażowej Piłki siatkowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Gdańska Szkoła Wyższa była współorganizatorem ekstremalnego biegu z przeszkodami „Wyzwanie Orła”, osadzonego w historycznej scenerii wydarzeń z września 1939 roku. Bieg odbył się na trasie Szlaku Fortyfikacji Nadmorskich PTTK Parku Krajoznawczego w Gdańsku. Na dystansach 6 i 13 km zawodnicy mięli do pokonania takie przeszkody jak zasieki, okopy, bunkry, barykady, przeszkody linowe i inne. Celem biegu było nie tylko uczczenie pamięci wydarzeń uznawanych za początek II Wojny Światowej, bohaterskiej postawy obrońców wybrzeża, nie tylko kształtowanie postawy patriotycznej i budowanie tożsamości narodowej, ale i propagowanie aktywności fizycznej oraz biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji. Bieg cieszył się duża popularnością, wzięło w nim udział ponad 400 osób.

Bardzo istotną inicjatywą, szczególnie dla studentów Zarządzania i Inżynierii, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz, w przypadku osób mających kilkuletnią przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.


  zycie studenckie3.jpg
 

Katalog kierunków