KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (WSKS)

ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
tel. 58 661 88 71, 58 661 89 55

Strona www Email

Uczelnia

budynek_n.jpgWyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

została założona przez grupę wykładowców trójmiejskich uczelni i wpisana do rejestru MENiS we wrześniu 2003 roku pod numerem 139. Celem uczelni jest kształcenie na poziomie studiów licencjackich, w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w której relacje międzyludzkie i procesy tworzenia, przekształcania oraz wykorzystania informacji determinują wszelkie zmiany społeczne.

W historię szkoły wpisane jest wiele przedsięwzięć kulturalno-społecznych związanych z Gdynią. Wymienić można między innymi współorganizowanie międzynarodowego festiwalu bluesowego Gdynia Blues Festival odbywającego się od 2004 roku na skwerze Arki Gdynia przy bulwarze nadmorskim, czy malarskie wyjazdy plenerowe, gdzie młodzi artyści mogą rozwijać swoje umiejętności. 

Rozpoczynając działalność, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni uzyskała poparcie władz lokalnych, a Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski w wystąpieniu do ministerstwa między innymi napisał:

„ … Po zapoznaniu się z koncepcja kształcenia w WSKS popieram inicjatywę i wyrażam przekonanie, że absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój życia społeczno-gospodarczego Trójmiasta i Pomorza. Nie mam bowiem wątpliwości, że znaczenie wiedzy, nie tylko naukowej jest podstawowym instrumentem rozwoju każdej gospodarki, a dobrobyt społeczeństwa zależy od jego kreatywności z możliwością wielu zmian czy innowacji. Dlatego powstanie takich szkół jak WSKS jest jak najbardziej potrzebne, gdyż decyduje o przezwyciężeniu obecnych trudności, a w przyszłości stanie się warunkiem sine qua non europejskiego modelu życia…"

Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Gdyni - Stanisław Szwabski o inicjatywie założenia WSKS powiedział:

„ … absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój miasta, gdyż Gdynia jest miastem dynamicznego rozwoju, o którego sile stanowią jej dobrze wykształceni mieszkańcy. Gwarancją tego sukcesu w przyszłości będzie szkolnictwo wyższe przygotowujące młode pokolenie gdynian do nowoczesnej gospodarki i uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.."

SIEDZIBAaula.jpg

Zajęcia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzone są w budynku przy ul. Armii Krajowej 46, usytuowanym w centrum miasta, co gwarantuje wygodną komunikację i łatwy dostęp do miejsc parkingowych. Wokół uczelni  przebiegają wszystkie linie komunikacji miejskiej, zaś do przystanku SKM- Gdynia Główna - studenci maja 3 minuty spaceru. Obok uczelni funkcjonuje wiele klubów i kawiarni, w których można mile spędzić czas wolny. Blisko jest również do Skweru Kościuszki, a ul. Armii Krajowej bezpośrednio łączy się z bulwarem nadmorskim.
Do zajęć dydaktycznych wykorzystywanych jest 8 sal wykładowych mogących pomieścić od 30 do 200 osób. We wszystkich salach zainstalowany jest sprzęt audiowizualny, dodatkowo funkcjonuje też pracownia multimedialna wyposażona w 11 stanowisk komputerowych, podłączonych na stałe do Internetu. Część pomieszczeń  jest klimatyzowana, zaś w całym budynku  działa  bezprzewodowy Internet, dostępny dla wszystkich studentów.
 
STUDIOWANIE W WSKS
 
Koncepcja studiów w WSKS oparta jest z jednej strony na wymaganiach ustawowych, zaś z drugiej na rozbudowanym  programie  m.in. public relations,  którego celem jest wykształcenie u studentów umiejętności animowania i koordynowania działań społecznych oraz kreowania różnych przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z tymi założeniami absolwent WSKS uzyska podstawowe wykształcenie humanistyczne oraz niezbędny zasób wiedzy z przedmiotów  specjalistycznych, umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej w polskich i w europejskich instytucjach publicznych czy gospodarczych.

Studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni to  nie tylko nauka.

WSKS organizuje dla swoich studentów liczne wyjazdy zagraniczne, współpracuje z samorządem sponsorując imprezy i koncerty.
Uczelnia zapewnia również ciekawe praktyki zawodowe w renomowanych mediach całego Trójmiasta, a doskonała kadra wykładowców dba o to, żeby każdy student miał możliwość indywidualnego rozwoju, zainteresowań i umiejętności.
Przyjazny klimat uczelni tworzą tu przede sami studenci, których zadowolenie jest najlepszą miarą oceny Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.

STYPENDIA

Studenci studiów dziennych i zaocznych mogą otrzymać stypendia socjalne (mieszkaniowe i na wyżywienie) oraz stypendia za wyniki w nauce czy w sporcie, a także zapomogi, pozwalające przezwyciężać trudności finansowe z powodu zdarzeń losowych.

Kierunki i specjalności

W roku akademickim 2017/2018 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na trzyletnie stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) studia licencjackie na kierunku Pedagogika, w specjalnościach:

 • Doradca i asystent rodziny
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika pracy i polityka personalna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Wczesna edukacja z nauką programowania - nowe!

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, na podstawie art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, powołały Międzyuczelniany Instytut Naukowo Dydaktyczny (MIND). Celem MIND jest m.in. prowadzonie rekrutacji i konsultacji w zakresie studiów magisterskich, na kierunkach Administracyjno-Ekonomicznym i Pedagogice w różnych specjalnościach. Studia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ułatwiających tzw. studiowanie na odległość i w ramach indywidualnej organizacji studiów.

Oferujemy studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunkach:

Administracyjno-Ekonomicznym w specjalnościach:

 • Menedżer bezpieczeństwa
 • Menedżer Human Resources (HR)
 • Menedżer logistyki

Pedagogika w specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńcz-wychowawcza
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W ramach jednej opłaty za studia magisterskie studenci równolegle realizują program studiów podyplomowych tj. Bezpieczeńśtwo ekonomiczne i społeczne na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym lub Socjoterapia i opieka nad dzieckiem bądź Doradztwo zawodowe i couching kariery na kierunku Pedagogika.
Na tej podstawie aboslwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów magisterskich i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Kolegium Jagielońskie - Toruńską Szkołę Wyższą.

Podyplomowe

W roku akademickim 2017/2018 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na dwusemestralne i trzysemestralne niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe.

Zajęcia odbywają w soboty i niedzielę, co dwa tygodnie.dziekanat.jpg

Studia dwusemestralne:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradca i asystent rodziny
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery - nowe!
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych - nowe!
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej - nowe!
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem w edukacji szkolnej - nowe!
 • Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Studia trzysemestralne:

 • Dydaktyka BHP w szkole zawodowej - nowe!
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość - nowe!
 • Przygotowanie pedagogiczne w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu - nowe!
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Dla studentów

WYDAWNICTWO

Uczelnia prowadzi własne wydawnictwo, powstałe w celu wydawania skryptów i podręczników, przede wszystkim dla własnych potrzeb dydaktyczny. Do tej pory uczelnia sfinansowała wydanie:  Metodyka.  Elementarz  studenta, autorstwa ks. dr Wojciecha Cichosza,  Z prądem i pod prąd epoki. Publicystyka 1961-1988 i Między dawnymi a nowymi laty. Publicystyka 1989-1996, autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Piskozuba. Od 2006 r.  co roku ukazują się Zeszyty Gdyńskie,  redagowane przez dr Helenę Głogowską i ks. dr Mirosława Gawrona, zawierające głównie opracowania prezentowane podczas dorocznych konferencji naukowych pt. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni.

BIURO KARIER

Biuro Karier WSKS zostało powołane, aby pomagać studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich aspiracjom. W ramach Biura organizowane są warsztaty oraz konsultacje z doradcą zawodowym, praktyki i staże, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Można również znaleźć informacje o aktualny ofertach pracy związanych z profilem uczelni oraz szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

GPUNKT

Niezależny od władz uczelni magazyn internetowy, redagowany przez studentów, zainteresowanych doskonaleniem warsztatu dziennikarskiego i prezentowaniem wyrazistych poglądów, nierzadko kontrowersyjnych i niepoprawnych politycznie.  Każdy  artykuł to osobiste przemyślenia autora, nieskrępowane ani wewnętrzną, ani też zewnętrzną -  redakcyjną cenzurą. Piszą o wszystkim co ich interesuje, czasem są też prace przygotowane na ćwiczenia z konkretnych zajęć. Oczekują krytyki i uwag, aby stale doskonalić umiejętności i podnosić  poziom pisma.

Z życia szkoły

impreza2009.jpgObok przedsięwzięć okazjonalnych, uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem, co roku, pięć stałych wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym.

Pierwsze, to organizowana w lutym, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich,  konferencja pt. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, poświęcona różnym aspektom tożsamości miejsca i ludzi oraz przemianom cywilizacyjnym miasta „z morza i marzeń”.

Druga to wyjazdy studyjne do Wilna, podczas których studenci poznają polskie środowiska społeczno-polityczne na Litwie oraz funkcjonowanie polskojęzycznych gazet i mediów elektronicznych.

Trzecie wydarzenie, skierowane do mieszkańców Gdyni i Trójmiasta, to odbywający się w lipcu Gdynia Blues Festiwal, organizowany wspólnie z Blues Club w Gdyni.

Czwarte, to współorganizowanie m.in. ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska, ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego dla młodzieży szkół maturalnych o zbrodni katyńskiej. film.jpg

Piąte natomiast, to doroczne WSKS Party, organizowane w Boolvar Club z okazji przyjęcia na studia nowych studentów.

Wreszcie, w ramach jednorazowych wydarzeń, uczelnia jest współproducentem pełnometrażowego filmu pt. Jak to się robi w 3mieście, w reżyserii J. Rędziaka, i w którym swoje role zagrały dwie studentki WSKS. W 2008r. uczelnia była organizatorem wakacyjnego pleneru malarskiego, z udziałem studentów WSKS i ASP oraz dzieci ze Skwieraw na Kaszubach  /Gdynia - Skwierawy dla wspólnej sprawy/. Natomiast z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczelnia jest gospodarzem gdyńskiego konkursu historycznego pt. Losy wojenne Gdyni w latach 1939-1945, obraz walki i okupacji.

Studia na Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (WSKS) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków