KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 11 00, 12 663 14 01

Strona www Email

Uczelnia

 

Uniwersytet Jagielloński  to najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami —Wawelem czy kościołem Mariackim – wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński. 

 Wydziały UJ

 

Coraz częstsze są studia i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto wspomnieć tu, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Bezproblemowo przebiega proces akredytacji poszczególnych kierunków przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Uniwersytet posiada także akredytację Departamentu Edukacji USA. Wysoki poziom studiów na UJ znajduje odzwierciedlenie w postaci uzyskiwania przez jego studentów w corocznym ogólnopolskim konkursie ponad 10% stypendiów ministerialnych oraz wygrywaniu międzynarodowych konkursów. Nic dziwnego, że absolwenci Uniwersytetu dobrze radzą sobie na rynku pracy, także poza granicami kraju. Pomocą w przygotowaniu do rywalizacji o pracę służy im Biuro Karier UJ, wspierane m.in. przez Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. W ramach organizowanych przez te jednostki szkoleń nie tylko przygotowują się do udziału w konkursach na posady oferowane przez pracodawców, ale także poznają zasady i możliwości rozwijania własnych firm.

Studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLILTE MAGISTERSKIE

administracja
amerykanistyka
analityka medyczna
archeologia
astronomia
bezpieczeństwo narodowe
biochemia
biofizyka
biologia
biologia i geografia
biologia i geologia
biotechnologia
chemia
dietetyka
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edytorstwo
ekonomia
elektroniczne przetwarzanie informacji
elektroradiologia
etnologia i antropologia kulturowa
etyka
europeistyka
farmacja
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
filologia klasyczna
filologia polska
filozofia
fizjoterapia
fizyka
geografia
geologia
historia
historia sztuki
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka analityczna
judaistyka
kierunek lekarski
kierunek lekarsko-dentystyczny
kognitywistyka
kulturoznawstwo
matematyka
matematyka komputerowa
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
muzykologia
neofilologia
neurobiologia
ochrona dóbr kultury
ochrona środowiska
pedagogika
pedagogika specjalna
pielęgniarstwo
pielęgniarstwo
(pomostowe)
politologia
polityka społeczna
polonistyka-komparatystyka
położnictwo
położnictwo
(pomostowe)
prawo
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
psychologia
ratownictwo medyczne
religioznawstwo
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia azjatyckie
studia matematyczno-przyrodnicze
weterynaria
wiedza o teatrze
zaawansowane materiały i nanotechnologia
zarządzanie
zarządzanie kulturą i mediami
zdrowie publiczne

Studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

administracja
amerykanistyka
archeologia
astrofizyka i kosmologia
astronomia
bezpieczeństwo narodowe
biochemia
biofizyka
biologia
biologia i geografia
biologia i geologia
biotechnologia
chemia
dietetyka
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edytorstwo
ekonomia
elektroniczne przetwarzanie informacji
etnologia i antropologia kulturowa
europeistyka
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
filologia klasyczna
filologia polska
filozofia
fizjoterapia
fizyka
geografia
geologia
historia
historia sztuki
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka analityczna
judaistyka
kognitywistyka
kosmetologia
kulturoznawstwo
lingwistyka
matematyka
matematyka komputerowa
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
muzykologia
neofilologia
neurobiologia
ochrona środowiska
pedagogika
pielęgniarstwo
politologia
polityka społeczna
polonistyka-komparatystyka
położnictwo
religioznawstwo
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia azjatyckie
studia matematyczno-przyrodnicze
wiedza o teatrze
zaawansowane materiały i nanotechnologia
zarządzanie
zarządzanie kulturą i mediami
zdrowie publiczne

Rekrutacja

Czym jest rekrutacja na studia?
Rekrutacja to proces naboru na studia przebiegający w oparciu o ustalone przez Uczelnię kryteria kwalifikacji.

W zależności od przyjętych dla danych studiów kryteriów, podstawą kwalifikacji może być na przykład: egzamin maturalny, rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen z ukończonych studiów wyższych lub kolejność rejestracji na studia w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Rekrutacja składa się z kilku istotnych etapów, których kolejność i charakterystyka zostały omówione poniżej.
 

Rekrutacja krok po kroku

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

 1. Założenie indywidualnego konta w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). Założenie konta polega na wyborze indywidualnego loginu i hasła do nowo powstającego konta oraz dokonaniu jego aktywacji za pomocą linku aktywującego, przesłanego na podany przez kandydata adres e-mail. Konto w systemie ERK można założyć na stronie www.erk.uj.edu.pl.
 2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie ERK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu. Dla większości studiów zastępuje to proces osobistego składania dokumentów w Uczelni na wstępnym etapie kwalifikacji.
 3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia. W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym pod adresem www.erk.uj.edu.pl katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór, a następnie wybiera przycisk „zarejestruj się", znajdujący się w górnym prawym rogu karty danych studiów.
 4. Potwierdzenie rejestracji na studia. Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz – w niektórych przypadkach – przesłania do Uczelni określonych dokumentów. Informacja o warunkach koniecznych do potwierdzenia dokonanej przez kandydata rejestracji jest publikowana w jego indywidualnym koncie ERK.
 5. Przystąpienie do egzaminu wstępnego, jeżeli jest wymagany. Kandydaci na studia pierwszego stopnia nie przystępują do egzaminów wstępnych. Wyjątkiem są osoby legitymujące się polską starą maturą lub maturą zagraniczną inna niż europejska EB bądź międzynarodowa IB, dla których w Uczelni organizowane są Centralne Egzaminy Wstępne.
  W przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji może być egzamin wstępny w formie pisemnej lub rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o formie, terminie i miejscu egzaminu publikowana jest kandydatom w ich indywidualnych kontach ERK.
 6. Zapoznanie się z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.
  W zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia, ostateczny wynik kwalifikacji kandydata zostaje ustalony:
  1. w oparciu o wprowadzone przez niego w indywidualnym koncie ERK dane, takie jak np. wynik egzaminu maturalnego, osiągnięcia w olimpiadach, średnia ocen z ukończonych studiów wyższych lub ocena na dyplomie, bądź
  2. na podstawie rezultatów uzyskanych przez niego podczas organizowanych w Uczelni egzaminów wstępnych, bądź
  3. według kolejności dokonania przez niego rejestracji na studia w systemie ERK. Wynik postępowania kwalifikacyjnego publikowany jest kandydatowi w jego indywidualnym koncie ERK. W razie zakwalifikowania do przyjęcia udostępniony zostaje formularz do wprowadzenia danych do wpisu oraz publikowana jest informacja o nieprzekraczalnym terminie dokonania wpisu na studia.
 7. Dokonanie wpisu na studia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

Dla studenta

Międzynarodowy wymiar studiowania na UJ

Studiowanie na prestiżowej uczelni, którą bez wątpienia jest Uniwersytet Jagielloński daje szerokie perspektywy na wyjazdy i wymiany zagraniczne. W tym aspekcie do dyspozycji studentów są dwa biura:

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Akademiki, stypendia, pomoc socjalna

Uniwersytet Jagielloński dysponuje ponad 3 tysiącami miejsc w domach studenckich, zlokalizowanych w centrum Krakowa, (ok. 10-15 min. spacerem od Rynku Głównego) oraz w akademikach medycznych umiejscowionych w dzielnicy Prokocim.

Fundusze i stypendia

Uniwersytet pamięta o najzdolniejszych i najlepszych studentach. Do zaoferowania ma własny Fundusz Stypendialny, w ramach którego funkcjonuje pięć programów. >>Szczegółowe informacje o funduszach<<

Istnieje również możliwość zdobycia stypendiów naukowych m.in. stypendium rektora, które można otrzymać już od pierwszego roku studiów, stypendium ministra lub stypendia dla zwycięzców olimpiad przedmiotowych. Uniwersytet daje również szanse ubiegania się o stypendia socjalne dla osób z trudną sytuacją materialną oraz stypendium specjalne przeznaczone dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. >>Szczegóły na stronie<<

Olimpiady i konkursy

Poza tradycyjną drogą rekrutacji na studia, z którą krok po kroku możecie się zapoznać na www.rekrutacja.uj.edu.pl Uniwersytet otwarty jest na laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. Każda olimpiada jest przyporządkowana do jednego z 19 przedmiotów maturalnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji — pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria Formalne).

Finaliści otrzymują 100% punktów z przedmiotu przypisanego do „ich" olimpiady oraz ze wszystkich przedmiotów, które są w tej samej grupie.

Listę ogólnopolskich olimpiad uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym można znaleźć na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl

Ważne linki

Katalog kierunków