KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. +48 12 663 14 01, +48 12 663 14 08

 

Spotkaj się z nami osobiście
Welcome Centre, I piętro
Kraków ul. Ingardena 6 (wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A)

Strona www Email

Uczelnia

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy zajmujemy rokrocznie najwyższe pozycje.

Obecnie Uniwersytet łączy najlepsze tradycje z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające tu edukację inwestują w swoją przyszłość, kształcąc się na studiach licencjackich, magisterskich, a także w szkołach doktorskich. Nasz dyplom to prestiż i ważny atut u progu kariery zawodowej.

Oferujemy ponad 130 studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 140 studiów drugiego stopnia.

Uniwersytet współpracuje z ponad 300 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę dydaktyczną tworzy prawie 5000 wykładowców - wybitnych naukowców i specjalistów. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na uczelnie zagraniczne w ramach podpisanych porozumień o współpracy bilateralnej. Dzięki nim można bezpłatnie studiować w jednej z ponad 300 jednostek partnerskich na całym świecie.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.

Na 16 wydziałach kształci się ponad 35 000 studentów.

 1. Wydział Prawa i Administracji
 2. Wydział Lekarski
 3. Wydział Farmaceutyczny
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu
 5. Wydział Filozoficzny
 6. Wydział Historyczny
 7. Wydział Filologiczny
 8. Wydział Polonistyki
 9. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 10. Wydział Matematyki i Informatyki
 11. Wydział Chemii
 12. Wydział Biologii
 13. Wydział Geografii i Geologii
 14. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 15. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 16. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

Kierunki

Oferta edukacyjna na rok 2024/2025

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Rekrutacja

Poznaj ludzi, którzy tworzą Uniwersytet Jagielloński i pozwól się zainspirować. Obserwuj nas na Instagramie @misjaUJ

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

https://misja.uj.edu.pl/

>>Grupa Rekrutacja na UJ na Facebooku<<

Terminy rekrutacji 

Czym jest rekrutacja na studia?
Rekrutacja to proces naboru na studia przebiegający w oparciu o ustalone przez Uczelnię kryteria kwalifikacji.

W zależności od przyjętych dla danych studiów kryteriów, podstawą kwalifikacji może być na przykład: egzamin maturalny, rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen z ukończonych studiów wyższych lub kolejność rejestracji na studia w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Rekrutacja składa się z kilku istotnych etapów, których kolejność i charakterystyka zostały omówione poniżej.
  

Rekrutacja krok po kroku

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

 1. Założenie indywidualnego konta w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Założenie konta polega na wyborze indywidualnego loginu i hasła do nowo powstającego konta oraz dokonaniu jego aktywacji za pomocą linku aktywującego, przesłanego na podany przez kandydata adres e-mail. Konto w systemie IRK można założyć >>na stronie<< 
 2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu. Dla większości studiów zastępuje to proces osobistego składania dokumentów w Uczelni na wstępnym etapie kwalifikacji.
 3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia. W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym pod adresem www.irk.uj.edu.pl katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór, a następnie wybiera przycisk „zarejestruj się", znajdujący się w górnym prawym rogu karty danych studiów.
 4. Potwierdzenie rejestracji na studia. Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz – w niektórych przypadkach – przesłania do Uczelni określonych dokumentów. Informacja o warunkach koniecznych do potwierdzenia dokonanej przez kandydata rejestracji jest publikowana w jego indywidualnym koncie IRK.
 5. Przystąpienie do egzaminu wstępnego, jeżeli jest wymagany. Kandydaci na studia pierwszego stopnia nie przystępują do egzaminów wstępnych. Wyjątkiem są osoby legitymujące się polską starą maturą lub maturą zagraniczną inna niż europejska EB bądź międzynarodowa IB, dla których w Uczelni organizowane są Centralne Egzaminy Wstępne.
  W przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji może być egzamin wstępny w formie pisemnej lub rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o formie, terminie i miejscu egzaminu publikowana jest kandydatom w ich indywidualnych kontach IRK.
 6. Zapoznanie się z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.
  W zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia, ostateczny wynik kwalifikacji kandydata zostaje ustalony:
  1. w oparciu o wprowadzone przez niego w indywidualnym koncie IRK dane, takie jak np. wynik egzaminu maturalnego, osiągnięcia w olimpiadach, średnia ocen z ukończonych studiów wyższych lub ocena na dyplomie, bądź
  2. na podstawie rezultatów uzyskanych przez niego podczas organizowanych w Uczelni egzaminów wstępnych, bądź
  3. według kolejności dokonania przez niego rejestracji na studia w systemie IRK. Wynik postępowania kwalifikacyjnego publikowany jest kandydatowi w jego indywidualnym koncie IRK. W razie zakwalifikowania do przyjęcia udostępniony zostaje formularz do wprowadzenia danych do wpisu oraz publikowana jest informacja o nieprzekraczalnym terminie dokonania wpisu na studia.
 7. Dokonanie wpisu na studia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj.

Dla studenta

Międzynarodowy wymiar studiowania na UJ

Studiowanie na prestiżowej uczelni, którą bez wątpienia jest Uniwersytet Jagielloński daje szerokie perspektywy na wyjazdy i wymiany zagraniczne. W tym aspekcie do dyspozycji studentów są dwa biura:

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych oraz Dział Współpracy Międzynarodowej

Akademiki, stypendia, pomoc socjalna

Uniwersytet Jagielloński dysponuje ponad 3 tysiącami miejsc w domach studenckich, zlokalizowanych w centrum Krakowa, (ok. 10-15 min. spacerem od Rynku Głównego) oraz w akademikach medycznych umiejscowionych w dzielnicy Prokocim.

Fundusze i stypendia

Uniwersytet pamięta o najzdolniejszych i najlepszych studentach. Do zaoferowania ma własny Fundusz Stypendialny, w ramach którego funkcjonuje pięć programów. >>Szczegółowe informacje o funduszach<<

Istnieje również możliwość zdobycia stypendiów naukowych m.in. stypendium rektora, które można otrzymać już od pierwszego roku studiów, stypendium ministra lub stypendia dla zwycięzców olimpiad przedmiotowych. Uniwersytet daje również szanse ubiegania się o stypendia socjalne dla osób z trudną sytuacją materialną oraz stypendium specjalne przeznaczone dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. >>Szczegóły na stronie<<

Stypendium UJ to prestiżowe wyróżnienie dla 7 najzdolniejszych młodych studentów. Otrzymają oni miesięczne stypendium w wysokości 2 000 zł przez okres trwania studiów.
 

Olimpiady i konkursy

Poza tradycyjną drogą rekrutacji na studia, z którą krok po kroku możecie się zapoznać na www.rekrutacja.uj.edu.pl Uniwersytet otwarty jest na laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. Każda olimpiada jest przyporządkowana do jednego z 19 przedmiotów maturalnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji — pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria Formalne).

Finaliści otrzymują 100% punktów z przedmiotu przypisanego do „ich" olimpiady oraz ze wszystkich przedmiotów, które są w tej samej grupie.

Listę ogólnopolskich olimpiad uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym można znaleźć na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl

Ważne linki

Galeria

Studia na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków