KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 80

Strona www Email

O Uczelni

 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 235 tysięcy absolwentów.
Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach.
Oferuje także blisko 120 kierunków studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy.
 
Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego.
 
Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w 35 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci kultury są zaś zapraszani do udziału w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w słynnym Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.
Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 24 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 24 tys.
Studenci cudzoziemcy: ok. 1600
Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Władze uczelni w kadencji 2016-2020

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. – Prorektor ds. Ogólnych

Wydziały

Oferta dydaktyczna

Strona internetowej rejestracji kandydatów na studia

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach.

LISTA KIERUNKÓW NA UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne I stopnia

 • specjalność: nauczycielska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne II stopnia

 • edukacja z elementami muzykoterapii,
 • muzyka rozrywkowa,
 • muzyka sakralna
 • prowadzenie zespołów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I stopnia

 • ceramika artystyczna,
 • fotografia,
 • grafika,
 • intermedia,
 • malarstwo,
 • rzeźba i formy przestrzenne,
 • szkło artystyczne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne II stopnia

 • ceramika artystyczna,
 • fotografia,
 • grafika,
 • intermedia,
 • malarstwo,
 • rzeźba i formy przestrzenne,
 • szkło artystyczne

Grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • grafika warsztatowa,
 • grafika projektowa,
 • sztuka mediów cyfrowych

Grafika – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku polskim)

 • grafika warsztatowa,
 • sztuka mediów cyfrowych

Grafika – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne iniestacjonarne I stopnia

 • wykonawstwo instrumentalne,
 • wykonawstwo wokalne

Malarstwo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • eko-art,
 • malarstwo sztalugowe,
 • media malarskie

Malarstwo – studia stacjonarne II stopnia

 • malarstwo sztalugowe,
 • media malarskie

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS

Biologia – studia stacjonarne I stopnia

 • biochemia,
 • biologia medyczna,
 • biologia medyczna (prowadzone w języku angielskim)
 • biologia ogólna i eksperymentalna,
 • mikrobiologia,
 • bioanalityka

Biologia – studia stacjonarne II stopnia

 • biochemia,
 • biologia ogólna i eksperymentalna,
 • mikrobiologia,
 • fakultatywny blok biologiczny

Biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia – studia stacjonarne II stopnia

 • biotechnologia medyczna,
 • biotechnologia ogólna

WYDZIAŁ CHEMII UMCS

Chemia – studia stacjonarne I stopnia

 • analityka chemiczna,
 • chemia kryminalistyczna,
 • chemia podstawowa i stosowana,
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Chemia – studia niestacjonarne I stopnia

 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Chemia – studia stacjonarne II stopnia

 • analityka chemiczna,
 • chemia podstawowa i stosowana,
 • chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia materiałowa (prowadzone w języku angielskim)
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Chemia – studia niestacjonarne II stopnia

 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS

Analityka gospodarcza – studia stacjonarne I stopnia
Analityka gospodarcza – studia niestacjonarne I stopnia
Business Management – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • E-business,
 • Human Resources Management

Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • biznes międzynarodowy,
 • przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Ekonomia – studiastacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • ekonomia międzynarodowa,
 • gospodarka samorządowa,
 • polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne,
 • systemy ekonomiczne,
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość – studiastacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • bankowość i rynki finansowe,
 • finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw,
 • rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • audyt i rachunkowość zarządcza,
 • doradca finansowy,
 • inwestycje kapitałowe,
 • menadżer finansowy,
 • podatki i finanse publiczne

Logistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • logistyka międzynarodowa,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

Logistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Zarządzanie – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • strategiczne zarządzanie marką,
 • systemy informacyjne w administracji i biznesie,
 • zarządzanie kapitałem społecznym,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

Europeistyka – studia stacjonarne I stopnia

 • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna,
 • zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

Europeistyka – studia stacjonarne II stopnia
Filozofia – studia stacjonarne I stopnia

 • doradztwo i komunikacja w biznesie,
 • filozofia teoretyczna

Filozofia – studia stacjonarne II stopnia

Kognitywistyka – studia stacjonarne I stopnia

 • sztuczna inteligencja i logika,
 • znak język i komunikacja

Kognitywistyka – studia stacjonarne II stopnia

Kreatywność społeczna – studia stacjonarne I stopnia

Socjologia – studia stacjonarne I stopnia

 • asystent rodziny,
 • kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym,
 • lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne,
 • polityka regionalna i rozwój lokalny,
 • socjologia gospodarki,
 • stosunki międzykulturowe

Socjologia – studia stacjonarne II stopnia

 • gospodarka innowacji,
 • ogólnosocjologiczna,
 • socjologia dialogu cywilizacyjnego,
 • socjologia migracji,
 • socjologia stosowana,
 • socjologia zdrowia społeczności lokalnej,
 • socjologia życia publicznego

Zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne I stopnia

moduły do wyboru:

 • migracje i polityka ludnościowa,
 • polityka zdrowotna,
 • polityka społeczna,
 • polityka gospodarcza,
 • polityka kulturalna i edukacyjna

Zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

Anglistyka – studia stacjonarne I stopnia
Anglistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Archeologia – studia stacjonarne I stopnia

 • archeologia Polski i powszechna

Archeologia – studia stacjonarne II stopnia

 • archeologia pradziejowa,
 • wczesnohistoryczna

Architektura informacji – studia stacjonarne I stopnia

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – studia stacjonarne I stopnia

 • archiwistyka,
 • zarządzanie dokumentacją współczesną

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – studia stacjonarne II stopnia

 • archiwistyka historyczna,
 • informatyka biurowa,
 • zarządzanie dokumentacją współczesną

Bałkanistyka – studia stacjonarne I stopnia

E-edytorstwo i techniki redakcyjne – studia stacjonarne I stopnia

 • e-edytorstwo w nowych mediach,
 • wydawnictwo

English Studies – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Filologia polska – studia stacjonarne I stopnia

 • edytorska,
 • logopedyczna,
 • nauczycielska,
 • redaktorsko – medialna,
 • teatrologiczna

Filologia polska – studia stacjonarne II stopnia

 • logopedyczna,
 • medioznawcza,
 • nauczycielska,
 • teatrologiczno – filmoznawcza,
 • wydawnicza

Germanistyka – studia stacjonarne I i II stopnia

 • profil praktyczny,
 • profil ogólnoakademicki

Glottodydaktyka polonistyczna – studia stacjonarne I stopnia

 • nauczycielska

Historia – studia stacjonarne I stopnia

 • edytorsko – redaktorska,
 • nauczycielska,
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

Historia – studia stacjonarne II stopnia

 • archiwistyczna,
 • dziedzictwo historyczne regionu,
 • nauczycielska

Iberystyka – studia stacjonarne I stopnia

Informacja w e-społeczeństwie – studia stacjonarne I stopnia

 • informacja w administracji i gospodarce,
 • informacja w kulturze i mediach,
 • informacja w nauce i edukacji

Informatologia stosowana – studia stacjonarne II stopnia

 • bibliologiczne dziedzictwo kulturowe,
 • cyfrowe zasoby informacji,
 • zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej

Kulturoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia

 • antropologia i socjologia kultury,
 • judaistyka,
 • krytyka i animacja sztuki,
 • medialna,
 • teatrologia i filmoznawstwo

Kulturoznawstwo – studia stacjonarne II stopnia

 • antropologia i etnologia,
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych,
 • kultura i turystyka,
 • media i kultura popularna

Lingwistyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia

 • translatorska,
 • nauczycielska

Lingwistyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w językach obcych: angielski, rosyjski, ukraiński)
Lingwistyka stosowana – studia stacjonarne II stopnia

 • nauczycielska,
 • translatorska

Logopedia z audiologią – studia stacjonarne I i II stopnia

Romanistyka – studia stacjonarne I i II stopnia

Rusycystyka – studia stacjonarne I stopnia

 • język rosyjski w biznesie,
 • rosjoznawstwo

Rusycystyka – studia stacjonarne II stopnia

 • nauczycielska,
 • tłumaczeniowa

Technologie cyfrowe w animacji kultury - studia stacjonarne I stopnia

Translacja konferencyjna – studia stacjonarne II stopnia

 • język angielski,
 • język niemiecki

Turystyka historyczna – studia stacjonarne I stopnia
Turystyka historyczna – studia stacjonarne II stopnia

 • historia stosowana - historie performatywne,
 • lublinistyka - studia przewodnickie.

Ukrainistyka – studia stacjonarne I stopnia

 • język ukraiński w biznesie

Ukrainistyka – studia stacjonarne II stopnia

 • tłumaczeniowa

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

Fizyka – studia stacjonarne I stopnia

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna,
 • biofizyka molekularna i medyczna,
 • fizyka doświadczalna,
 • fizyka teoretyczna i astrofizyka

Fizyka – studia stacjonarne II stopnia

 • fizyka teoretyczna,
 • współczesna fizyka stosowana

Fizyka techniczna – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • fizyka medyczna,
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Fizyka techniczna – studia stacjonarne II stopnia
Informatyka – studia stacjonarne I stopnia
Informatyka – studia stacjonarne II stopnia

 • grafika komputerowa,
 • informatyka medyczna,
 • programistyczna,
 • systemy mobilne i sieci

Inżynieria nowoczesnych materiałów – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Matematyka – studia stacjonarne I stopnia

 • biomatematyka, informatyczna,
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • matematyka teoretyczna,
 • matematyka z informatyką,
 • matematyka obliczeniowa,
 • statystyczna analiza danych,
 • zastosowania matematyki

Matematyka – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • biomatematyka,
 • informatyczna,
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • matematyka teoretyczna,
 • matematyka z informatyką,
 • matematyka obliczeniowa,
 • statystyczna analiza danych,
 • zastosowania matematyki,
 • zastosowania matematyki w fizyce

Matematyka w finansach – studia stacjonarne I stopnia

 • rachunkowość i podatki,
 • instytucje i instrumenty rynku finansowego,
 • matematyka ubezpieczeniowa,
 • metody statystyczne

Matematyka w finansach – studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS

Geografia – studia stacjonarne I stopnia

 • geomonitoring z ekofizjografią,
 • hydrometeorologia,
 • kartografia z geoinformacją,
 • organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej,
 • fakultatywny blok pedagogiczny

Geografia – studia stacjonarne II stopnia

 • zarządzanie środowiskiem,
 • kartografia i geoinformacją,
 • klimatologia i gospodarka wodna,
 • planowanie przestrzenne,
 • rozwój regionalny,
 • fakultatywny blok pedagogiczny

Geoinformatyka – studia stacjonarne I i II stopnia

Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • architektura krajobrazu,
 • planowanie przestrzenne,
 • zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni

Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia

Tourism Management – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne I stopnia

 • ekoturystyka,
 • gospodarowanie zasobami turystycznymi,
 • hotelarstwo,
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego,
 • rekreacja ruchowa i zdrowotna

Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne II stopnia

 • geoturystyka,
 • planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji,
 • turystyka dzieci i młodzieży,
 • turystyka zdrowotna

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

Animacja kultury – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Animacja kultury – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • animator i menadżer kultury,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna,
 • ogólnopedagogiczna,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika specjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • oligofrenopedagogika i tyflopedagogika,
 • pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika specjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • oligofrenopedagogika,
 • tyflopedagogika,
 • pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • profilaktyka społeczna,
 • praca z rodziną

Praca socjalna – studiastacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Psychologia – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

 • psychologia kliniczna i neuropsychologia,
 • psychologia rodziny,
 • psychologia społeczna

WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne I stopnia

 • międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem,
 • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne I stopnia

 • marketing polityczny,
 • medialna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne II stopnia

 • redaktorska,
 • Public Relations,
 • dziennikarstwo on-line

Politologia – studia stacjonarne I stopnia

 • doradztwo polityczne i medialne,
 • przywództwo polityczne,
 • samorząd i polityka lokalna

Politologia – studia stacjonarne II stopnia

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • doradztwo polityczne i medialne,
 • przywództwo polityczne,
 • samorząd i polityka lokalna

Produkcja medialna – studia stacjonarne I i II stopnia

Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne I stopnia

 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • integracja europejska,
 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej,
 • studia regionu Pacyfiku

Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia

 • pozaeuropejskie studia regionalne,
 • projekty międzynarodowe,
 • dyplomacja

Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

Studia wschodnie – studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

Administracja – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Administracja – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • administracyjna,
 • funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa

Prawno-biznesowy – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Prawno-menadżerski – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wieczorowe i zaoczne)

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH

Administracja publiczna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Agrochemia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Chemia techniczna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się na UMCS?
A może interesuje Cię udział w naszych najważniejszych wydarzeniach?
Nie zwlekaj! Dołącz do newslettera!

Zapisz się do newslettera dla Kandydatów!

WZ w Puławach

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach powstał z inicjatywy Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz członków zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

21 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy, zakładające m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem funkcjonowania zakładu, współpracy badawczej oraz komercjalizacji wyników badań i funkcjonowaniem elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładów Azotowych w Puławach i promocji wspólnych przedsięwzięć.

Plany utworzenia Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach wspierały władze samorządowe miasta, powiatu, Społecznej Rady Patronackiej Puławskiej Szkoły Wyższej oraz dyrektorzy puławskich instytutów i innych instytucji gospodarczych i przemysłowych. Utworzenie w Puławach zamiejscowej jednostki uniwersyteckiej daje szerokie możliwości rozwinięcia współpracy z ww. podmiotami w oparciu o bardzo dobre relacje partnerskie.
17 czerwca 2014 r. poinformował o tym Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Puławskiej Szkoły Wyższej. Planowane są zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Ich koncepcja kształcenia dostosowana jest m.in. do oczekiwań regionalnego rynku pracy.

Kierunki studiów na Wydziale Zamiejscowym w Puławach:

Chemia techniczna (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym) - unikatowy kierunek, przygotowany przez UMCS we współpracy z pracownikami Zakładów Azotowych w Puławach oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i będący odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na specjalistów z tego zakresu. Program przewiduje dużą liczbę praktyk, m.in. w Zakładach Azotowych, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym, a także Instytucie Ogrodnictwa (Oddział Pszczelnictwa w Puławach). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w przemyśle chemicznym oraz biotechnologicznym, zakładach produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w instytucjach wdrażających nowe technologie.

Administracja publiczna (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - mają przygotować absolwentów do pracy zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w instytucjach niepublicznych. Program przewiduje zajęcia z takich przedmiotów, jak m.in.: język urzędowy w administracji, publiczne prawo bankowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcja kształcenia na tym kierunku była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.

Public relations i doradztwo medialne (I stopnia, 3-letnie o profilu ogólnoakademickim) - studia z tego zakresu adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę. W programie znajdą się m.in. takie przedmioty, jak branding, edycja i montaż materiałów audiowizualnych, PR polityczny, copywriting, praca rzecznika prasowego, kreowanie wizerunku czy zarządzanie marką w Internecie. Koncepcja kształcenia na tym kierunku również była opiniowana m.in. przez Prezydenta Puław i Starostę Puławskiego.

Wszelkie informacje, dotyczące zarówno oferty kształcenia, jak i zasad rekrutacji, dostępne są na stronach: www.umcs.pl, www.irk.umcs.lublin.pl

Kontakt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Biuro Rekrutacji
Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja@umcs.pl

www.umcs.pl
www.irk.umcs.lublin.pl

Odwiedź nasze media społecznościowe:
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter
Pinterest

Studia na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków