KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Strona www Email

O Uczelni


umcs_duze.png

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od blisko 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad rektorat_umcs.jpg200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie – Instytutem Informatyki.

UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” i Inkubator Medialno-Artystyczny.

UMCS to Uczelnia Liderów oraz Uczelnia Przyjazna Studentom i Uczelnia Przyjazna Pracodawcom. 

Wydziały

Oferta dydaktyczna


Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach.

KIERUNKI STUDIÓW
TRYB, STOPIEŃ, SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopień stacjonarne
specjalność: nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna
prowadzenie zespołów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
II stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
Grafika Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych
II stopień stacjonarne - studia prowadzone w języku angielskim
II stopień stancjonarne
specjalności: grafika warsztatowa, sztuka mediów cyfrowych
Jazz i muzyka estradowa I stopień stacjonarne
specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne
Malarstwo Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie
II stopień stacjonarne (1,5 roczne)
specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Biologia I stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, bioanalityka
II stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny
Biotechnologia I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna
WYDZIAŁ CHEMII
Chemia I stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
I stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopnia stacjonarne - studia prowadzone w języku angielskim
specjalność: chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia materiałowa
Ochrona środowiska I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalność: chemia środowiska
Monitoring i analityka środowiska
I stopień stacjonarne
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Business Management I stopień stacjonarne
specjalności: E-business, Human Resources Management
Ekonomia I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Finanse i rachunkowość I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne
Logistyka I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Zarządzanie I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII
Europeistyka I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Filozofia I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna
II stopień stacjonarne
Interdyscyplinarne studia religioznawcze I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Kognitywistyka I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja
Kreatywność społeczna I stopień stacjonarne
Socjologia I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego
Zarządzanie w politykach publicznych I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Archeologia I stopień stacjonarne
specjalności: archeologia Polski i powszechna
II stopień stacjonarne
specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopień stacjonarne
specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną
II stopień stacjonarne
specjalności:
archiwistyka historyczna, informatyka biurowa, zarządzanie dokumentacją współczesną
Bałkanistyka I stopień stacjonarne
English Studies
I stopień stacjonarne - studia prowadzone w języku angielskim
Etnologia I stopień stacjonarne
e-Edytorstwo i techniki redakcyjne I stopień stacjonarne
spcjalności: e-edytorstwo w nowych mediach, wydawnictwo
Filologia polska
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko – medialna, teatrologiczna
I stopień niestacjonarne
specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko – medialna
II stopień stacjonarne
specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno – filmoznawcza, wydawnicza
II stopień niestacjonarne
specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza
Glottodydaktyka polonistyczna
I stopień stacjonarne
specjalność nauczycielska
Historia I stopień stacjonarne
specjalności: edytorsko – redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska
Informacja w e-społeczeństwie I stopień stacjonarne
specjalności: informacja w administracji i gospodarce, informacja w kulturze i mediach, informacja w nauce i edukacji
Informatologia stosowana I stopień stacjonarne
specjalności: zarządzanie na rynku wydawniczo-księgarskim, zarządzanie zasobami prasowymi, zarządzanie w placówkach informacyjnych. II st. stacjon. specjal.: bibliologiczne dziedzictwo kulturowe, cyfrowe zasoby informacji, zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej
Kulturoznawstwo I stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna
Lingwistyka stosowana I stopień stacjonarne
specjalności: translatorska, nauczycielska
I stopień stacjonarne - studia prowadzone w języku angielskim i rosyjskim
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, translatorska
Logopedia z audiologią I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Translacja konferencyjna
II stopień stacjonarne
specjalności: język angielski, język niemiecki
Turystyka historyczna I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne i II stopień stacjonarne 35+:
specjalności: historia stosowana - historie performatywne, lublinistyka - studia przewodnickie.
Neofilologie Anglistyka
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Germanistyka
I stopień stacjonarne
specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
Iberystyka
I stopień stacjonarne
Romanistyka
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Rusycystyka
I stopień stacjonarne
specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa
Ukrainistyka
I stopień stacjonarne
specjalności: język ukraiński w biznesie
II stopień stacjonarne
specjalności: tłumaczeniowa
Slawistyka I stopień stacjonarne
specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa
II stopień stacjonarne
specjalności: tłumaczeniowa
Studia historyczno-dyplomatyczne I stopień stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopień stacjonarne
WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI
Fizyka I stopień stacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka
II stopień stacjonarne
specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana
Fizyka techniczna I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
II stopień stacjonarne (1,5-roczne)
Informatyka I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopień stacjonarne
Matematyka I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce
Matematyka i finanse I stopień stacjonarne
specjalności: rachunkowość i podatki, instytucje i instrumenty rynku finansowego, matematyka ubezpieczeniowa, metody statystyczne.
Science and Technology I stopień stacjonarne
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Geografia I stopień stacjonarne
specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny
II stopień stacjonarne
specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny
Geoinformatyka I stopień stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni
Turystyka i rekreacja I stopień stacjonarne
specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna
I stopień niestacjonarne
specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
II stopień stacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna
II stopień niestacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
Tourism Management
I stopień stacjonarne - prowadzone w języku angielskim
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Animacja kultury I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika specjalna I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: profilaktyka społeczna, praca z rodziną
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Psychologia Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna
WYDZIAŁ POLITOLOGII
Bezpieczeństwo narodowe I stopień stacjonarne:
specjalności: międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
II stopień stacjonarne 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: marketing polityczny, medialna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line
Politologia I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
Polityka spraw publicznych I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna
Produkcja medialna I stopień stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja
II stopień stacjonarne - studia prowadzone w języku angielskim.
Studia wschodnioeuropejskie I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Administracja I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: administracyjna, funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
Prawo Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
 
Prawno-biznesowy
I stopień stacjonarne
II stopień niestacjonarne
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH
Chemia techniczna I stopień stacjonarne i niestacjonarne
Administracja publiczna I stopień stacjonarne i niestacjonarne
Fizjoterapia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
Public Relations i doradztwo medialne I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Podyplomowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje zajęcia na ponad 55 kierunkach studiów podyplomowych: kwalifikacyjnych i doskonalących. Wszechstronna oferta edukacyjna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz aspiracje edukacyjne zainteresowanych.

Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy. Służą podniesienie kwalifikacji, zdobyciu nowych umiejętności oraz doskonaleniu tych już posiadanych.

Rokrocznie na studiach podyplomowych naukę podejmuje ponad 2000 słuchaczy: zarówno osób pracujących, jak i absolwentów studiów pierwszego czy drugiego stopnia.

>>PEŁNY WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WRAZ Z OPISAMI<<

 

podyplomowe_1.jpg

Dla studenta