KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02- 366 Warszawa
tel. 22 562 35 00

Strona www Email

O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

jest uczelnią niepubliczną utworzoną dnia 4 listopada 2003 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 28.4 Założycielem uczelni jest osoba fizyczna - dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ.

Zamysł utworzenia Uczelni powstał w 2000 roku. Ówczesny stan prawny pozwalał na utworzenie Uczelni na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych.

Plany studiów wszystkich kierunków realizowane są w oparciu o wymagane standardy kształcenia, zaś Uczelnia spełniała wymagania kadrowe dla kształcenia na wszystkich prowadzonych przez siebie kierunkach na studiach licencjackich i inżynierskich

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do każdego, kto  szuka szans rozwoju na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przełamujemy bariery w dostępie do kształcenia na poziomie  studiów wyższych. W tym celu budujemy odpowiedni, a zarazem atrakcyjny system kształcenia, a obok niego system stypendialny. Ranga Uczelni w regionie wciąż wzrasta, a przyczynia się do tego m.in. organizacja otwartych wykładów, na które WSIiZ zaprasza znakomitości świata biznesu i polityki. Zaproszeni goście uczestniczą w seminariach oraz prowadzą wykłady dla studentów.

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ?

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dr. n. chem. Sebastianem Grzybem.
Wywiad został nagrany we współpracy z branżowym portalem Biotechnologia.pl
Pan Rektor opowiada m.in.: dlaczego warto studiować w WSIiZ i jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów po ukończonych studiach , w jaki sposób przygotowuje Uczelnia do przyszłej pracy zawodowej i jakie stwarza warunki rozwoju zawodowego już na studiach. Polski rynek kosmetyczny jest piąty co do wielkości w Unii Europejskiej. Branża kosmetyczna jest jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi europejskiej gospodarki, a perspektywy kariery będą z roku na rok coraz atrakcyjniejsze.
Rozmowę z Panem Rektorem poprowadził Pan Adam Zalewski – redaktor naczelny portalu biotechnologia.pl

Władze Uczelni:

Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich: dr n. społ. Joanna Klonowska
Prorektor ds. nauki: dr n. chem. Karolina Krzywoszyńska

Dział Praktyk – Biuro Karier

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od listopada 2004 roku funkcjonuje Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców celem kierowania studentów na przewidziane w planie nauczania praktyki zawodowe, a tym samym wspieranie studentów w ich wejściu na rynek pracy. Od roku 2009 w strukturach Uczelni prężnie działa Biuro Karier, które od samego początku wspiera studentów w poszukiwaniu zatrudnienia, pomaga poruszać się na rynku pracy oraz umożliwia bezpośredni kontakt z najlepszymi pracodawcami w województwie. Dobrze funkcjonujący Dział Praktyk umożliwił uczelni podpisanie kilkudziesięciu kluczowych umów z wiodącymi zakładami pracy mającymi swe siedziby bądź przedstawicielstwa w Warszawie. Praktyki odbywają się w wielu organizacjach, firmach marketingowych, ubezpieczeniowych, urzędach celnych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, ośrodkach szkoleniowych, w firmach informatycznych, a także w ośrodkach zdrowia i szpitalach, prestiżowych instytutach kosmetologicznych.

Uczelnia nawiązała bardzo trwałe i owocne relacje z najlepszymi markami kosmetycznymi w obszarze usług kosmetycznych: dr Belter, Peggy Sage, Jadwiga, Kryolan, Thalgo,  Wszyscy nasi partnerzy wspierają nas w zakresie profesjonalnych szkoleń oraz planów rozwojowych związanych z kierunkiem kosmetologia.

Rodzaje Stypendiów

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendia ministra tylko na jednym, według własnego wyboru.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

* na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia (Dz. U. z 2020r., poz. 695), o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-21, (w semestrze letnim 2019/2020 roku) w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

https://www.gov.pl/web/nauka

Świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student otrzymuje stypendia, w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy.

W roku akademickim 2020/2021 student może ubiegać się w Uczelni o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie :

 • STYPENDIUM SOCJALNE – jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 • STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu nie przekroczenia kwoty 200,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów za:
  • wysoką średnią - Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki: uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2; złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
  • wysokie wyniki sportowe - Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach
  • osiągnięcia naukowe - Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się: publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą, twórczy udział w pracach badawczych, czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych. Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.
  • osiągnięcia artystyczne - Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się: jedynie osiągnięcia indywidualne, osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

Obligatoryjnym warunkiem starania się o przyznanie stypendium rektora za wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub artystyczne jest uzyskanie w poprzednim roku nauki średniej ocen, nie niższej niż 4,2.

 • ZAPOMOGA – Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji losowej *.

* na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia (Dz. U. z 2020r., poz. 695), o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-21, (w semestrze letnim 2019/2020 roku) Student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:

a) śmierć członka najbliższej rodziny,
b) urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student,
c) chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
d) klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),
e) inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

Sam fakt przejściowo trudnej sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego pogorszenia sytuacji materialnej student powinien ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą się również ubiegać o:

 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • Kredyty studenckie

Do Pobrania:
Regulamin świadczeń dla studentów stan na rok 2019/2020
Aneks nr 1/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

 

Oferta edukacyjna

Studia inżynierskie

KierunekCHEMIA OGÓLNA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia ogólna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz inżynierii chemicznej będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się wszystkich obszarach zainteresowania „współczesnej chemii”.

Koncepcja kształcenia na kierunku chemia ogólna koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy w zakresie głównych działów chemii, niezbędnej do wykonywania eksperymentów i analiz chemicznych, a także na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalających na podjęcie przez niego skoordynowanych działań w zakresie zarządzania procesami i realizacji zadań inżynierskich w przemyśle chemicznym.  

Kierunek: CHEMIA KOSMETYCZNA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy.
 
Rynek kosmetyczny to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i na świecie. Ta branża czeka na specjalistów. Absolwenci pierwszych w Polsce studiów inżynierskich na kierunku Chemia kosmetyczna w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie bez trudu znajdują zatrudnienie w firmach związanych przemysłem kosmetycznym, jako pracownicy działów badań i rozwoju, organizatorzy produkcji produktów kosmetycznych, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży itp. Absolwenci zasilą także kadrę menadżerską różnych poziomów, zarówno w firmach produkujących kosmetyki, jak i w wielkich koncernach kosmetycznych działających w naszym kraju. Najlepsi mogą wybrać karierę naukową. Renoma i wysoki poziom kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowi przepustkę do Twojej kariery zawodowej w tej branży. 

KierunekCHEMIA ŻYWNOŚCINowość!
 
Na pewno niejednokrotnie słyszeliście „jesteś tym co jesz”. Źle dobrana dieta, złe nawyki żywnościowe, problemy zdrowotne związane z niewłaściwym odżywianiem - wszystko to wpływa na nasze zachowanie i reguluje nasz tryb życia. Czy wiesz zatem co kryją w sobie produkty, które spożywamy na co dzień? Jaką rolę odgrywają poszczególne związki i substancje podczas procesu przechowywania żywności? Tego i wiele więcej będziesz mógł dowiedzieć się studiując Chemię żywności w WSIiZ – pierwsze w Polsce studia na tym kierunku (!) ze ścieżką kształecenia
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Posłuchajmy Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Pana dr n. chem. Sebastiana Grzyba, który opowie Wam m. in.:  dlaczego warto studiować Chemię żywności na naszej Uczelni i jakie perspektywy zawodowe czekają na Was po ukończeniu studiów inżynierskich na tym kierunku.
 
Studia na Chemii żywności kształcą specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.

KierunekINŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

Ścieżki kształcenia:

 • bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • bezpieczeństwo żywności

Podstawowym celem kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o zdrowiu, nauk prawnych oraz inżynierii chemicznej, będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się we wszystkich obszarach ochrony zdrowia publicznego oraz realizującą zadania zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w tym wykonującą zadania inżynierskich w tym zakresie.

Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja odpowiada na oczekiwania sektora ochrony zdrowia poprzez dostarczenie profesjonalnych kadr, których sprofilowana wiedza posłuży do rozwiązywania problemów populacji związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Program studiów kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i podejmować w pracy zawodowej działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia, a co więcej wdrożyć działania służące wydajności, optymalizacji organizacji sektora, a także podmiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną, a dalej na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalające na podjęcie przez niego skoordynowanych działań profilaktycznych, naprawczych w sektorze zdrowia, a także realizacji zadań inżynierskich ukierunkowanych na bezpieczeństwo zdrowotne populacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Interdyscyplinarne i całościowe podejście do problematyki zdrowia publicznego, a dalej jego ochrony i bezpieczeństwa wyrażone jest w określonych dla kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja efektach uczenia się.

Więcej informacji :
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/inzynieria-ochrony-zdrowia-i-promocja

Studia licencjackie

Kierunek: KOSMETOLOGIA  

Zostań ekspertem od piękna. Na kierunku kosmetologia nauczysz się jak właściwie poprawić i przywrócić urodę a przy tym zadbać o zdrowie. Kosmetologia zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry. Studia na kierunku kosmetologia otwierają przed Tobą nowe perspektywy zatrudnienia w obszarze usług kosmetycznych m.in. w laboratoriach i firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA.

Kierunek: DIETETYKA

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na studia licencjackie na kierunku Dietetyka ze ścieżkami kształcenia:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka stosowana.

Chcesz zdobyć wiedzę m. in.: w zakresie opracowywania diet leczniczych, określania potrzeb żywieniowych osób zdrowych, modyfikowania nawyków żywieniowych, edukowania w celu zapobiegania nadwadze i otyłości, kontroli i oceny wartości produktów spożywczych?
Rynek potrzebuje coraz większej liczby specjalistów z dziedziny dietetyki. Wybierz studia na kierunku Dietetyka i zdobądź kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie.

Posłuchajcie dlaczego warto studiować dietetykę w WSIiZ?
Na to pytanie odpowiedzą nasi wykładowcy 

Studia II stopnia

KOSMETOLOGIA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

 

Ścieżki kształcenia ofero­wane na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia kliniczna
 • Manager produktu kosmetycznego
 • Podologia

TECHNOLOGIA KOSMETYKU

Podstawowym celem kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także i europejskim rynku pracy.

Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specjalistycznej grupy produktów, do której należą wyroby kosmetyczne. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych w przemyśle kosmetycznym. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ekonomiki proponowanych rozwiązań.

DIETETYKA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, a także samodzielną kadrą realizującą się wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki.

Studia II stopnia na kierunku dietetyka dostarczają studentowi aktualnej wiedzy z zakresu właściwego postępowania dietetycznego i kładą nacisk na umiejętności praktyczne umożliwiające absolwentowi pracę w zespołach interdyscyplinarnych odpowiadających za profilaktyką i leczenie dietetyczne dostosowane do potrzeb żywieniowych, a dalej pozwalają na udział w planowaniu i wdrożeniu leczenia żywieniowego niezbędnego przy wielu schorzeniach.

Kształcenie na kierunku dietetyka dostarcza gruntownej wiedzy o mechanizmach i złożonych zależnościach dotyczących żywienia człowieka, surowcach i produktach spożywczych wykorzystywanych w procesie konstruowania planów żywieniowych, a co ważne pozwala wykształcić umiejętności formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z realizacją zadań zawodowych na stanowisku dietetyka, przygotowywania programów profilaktycznych, co ostatecznie przygotowuje absolwenta do podjęcia współpracy w środowisku medycznym oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także rozpoczęcia własnej działalności zawodowej.

Kształcenie specjalistyczne

Głównym celem nauki na kierunkach kształcenia specjalistycznego jest nabycie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. W żadnym wypadku absolwenci kierunków kształcenia specjalistycznego nie są pozbawieni możliwości zawodowego awansu, wręcz przeciwnie. Poziom wynagrodzenia i forma zatrudnienia są obecnie dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności, a nie stopnia ukończonej edukacji. Kształcenie specjalistyczne jest wpisane w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning-LLL). Samo pojawienie się tej formy kształcenia miało za zadanie połączyć potrzeby teraźniejszej edukacji i gospodarki. Programy kształcenia specjalistycznego, w tym plany kształcenia mają się przede wszystkim opierać na zajęciach o charakterze praktycznym, a przy okazji będących podstawą do wykształcenia absolwentów, którzy będą specjalistami z wąskiego obszaru danej branży. To właśnie te aspekty mają stanowić o ich przewadze na rynku pracy, gdzie poszukiwani się branżowi specjaliści.
 
Na korzyść kształcenia specjalistycznego przemawia:

 • krótki, ale intensywny okres kształcenia – tylko 1,5 roku;
 • silne związanie edukacji z pracą zawodową;
 • profil praktyczny z przeważającą ilością zajęć o charakterze praktycznym;
 • koncentracja na modułach kierunkowych, a co za tym idzie problemach gospodarczych i rynkowych;
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny praktyków posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej baraży;
 • koncentracja na bieżącej weryfikacji efektów uczenia się w czasie odbywanych zajęć;

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:

 • chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych - kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;
 • chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;
 • chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;
 • chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;
 • chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;
 • chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości;

Profil kandydatów decydujących się na kształcenie specjalistyczne jest bardzo różnorodny. Mówimy tutaj o grupie silnie zróżnicowanej wiekowo, są to zarówno absolwenci szkół średnich, ale też i osoby, które po latach doświadczeń zdecydowały się na przekwalifikowanie. Tak samo w związku tym sytuacja będzie wyglądała pod względem przygotowania do kształcenia specjalistycznego. Większą wiedzą i umiejętnościami na pewno będą mogli pochwalić się absolwenci szkół branżowych, albo też pracownicy danego sektora, którzy zdecydowali się na kształcenie mające na celu uzupełnienie posiadanych umiejętności o wiedzę właściwą dla poziomu szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kształcenia specjalistycznego w WSIiZ!

Kierunki:

 1. Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej,
 2. Specjalista technolog produktów kosmetycznych,
 3. Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności,
 4. Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

>>Więcej informacji<<

Podyplomowe

Studia podyplomowe:

 • Detergenty, środki czystości i produkty chemii gospodarczej
 • Dietetyka
 • HI TECH w kosmetologii
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia stosowana
 • Podologia
 • SPA&Wellness
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Trychologia kosmetologiczna
 • Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne
 • Biotechnologia w kosmetologii

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ

 

W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki oraz rosnących wymagań dotyczących gotowych produktów konsumenckich, takich jak preparaty chemii gospodarczej, jak też składników i surowców wykorzystywanych do ich produkcji i wytwarzania, bardzo istotną kwestią wydaje się zwrócenie uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii i technologii detergentów i środków czystości.

Rynek produktów chemii gospodarczej na świecie to jedna z większych branż i gałęzi przemysłu. Duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na detergenty i środki czystości sprawia, że sektor ten wymaga obecności na rynku odpowiedniej klasy specjalistów. Ważne jest, aby wytwarzając takie produkty kierować się ich przeznaczeniem i deklarowanym działaniem, właściwościami, cechami organoleptycznymi i przede wszystkim zwracać uwagę na skład chemiczny, do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza i kierunkowe wykształcenie.

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności i kompetencji z zakresu badań nad surowcami potrzebnymi do produkcji środków chemii gospodarczej, analizy i oceny właściwości tych surowców i produktów gotowych, ich dystrybucji oraz znajomości regulacji prawnych z zakresu chemikaliów – tak, aby spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów i konsumentów. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu detergentowego, chemicznego jak i kosmetycznego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje oraz do wszystkich osób chcących zdobyć atrakcyjne na rynku pracy wykształcenie lub je uzupełnić.

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

Kosmetologia jest dziedziną ugruntowaną na naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach o kulturze fizycznej. Jako interdyscyplinarna nauka musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych z użyciem specjalistycznej aparatury. Dzięki nabytej w czasie studiów wiedzy oraz umiejętności praktycznych absolwenci potrafią sprostać wymaganiom dzisiejszych konsumentów usług kosmetycznych. Zdając sobie przy tym sprawę, jak istotna jest w pracy kosmetologa współpraca z lekarzem specjalistą.

Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologicznych stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem właściwej aparaturę. Studia dedykowane są dla osób związanych z branżą kosmetologiczną, których wiedza i umiejętności pozwalają na projektowanie zaawansowanych terapii łączonych z wykorzystaniem profesjonalnych preparatów kosmetycznych oraz dostępnych na rynku najnowszych technologii.

KOSMETOLOGIA STOSOWANA

Kosmetologia zajmuje się upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Wiedza i umiejętności kosmetologów opierają się na interdyscyplinarnej wiedzy naukowej. Tym samym kosmetolodzy jako wykwalifikowani specjaliści, mogą być członkami zespołów konsultacyjnych, znając dokładnie swoją rolę i określając posiadane kompetencje zawodowe. Podejmowana przez kosmetologów aktywność zawodowa wymaga od nich ustawicznego pogłębiania wiedzy oraz śledzenia najnowszych trendów. Tylko tym sposobem są w stanie sprostać wymaganiom, świadomych możliwości dzisiejszej kosmetologii - klientów. Kształcenie na kierunkach z zakresu kosmetologii opiera się na trzech dyscyplinach naukowych tj.: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu.

Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia stosowana kierowane są przede wszystkim do osób, które rozpoczynają swoją zawodową przygodę z szeroko rozumianą kosmetologią. Plan kształcenia pozwala na nabycie elementarnych umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient.

PODOLOGIA

Współczesna podologia zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości stopy. Oczywiście niejednokrotnie działania podejmowane przez podologów wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą. Do gabinetów podologicznych trafiają klienci z różnymi problemami: chorobami skóry i paznokci, chorobami przemiany materii, deformacjami stóp, czy powszechnymi dolegliwościami tj. wzrastające paznokcie, odciski, modzele, pękające stopy, czy też brodawki. Posiadana wiedza i umiejętności podologów pozwalają im na określenie swoich kompetencji, a więc granicy do jakiej mogą działać zupełnie samodzielnie, albo skorzystać z konsultacji m. in. z lekarzem ortopedą, czy też chirurgiem.
Studia podyplomowe na kierunku Podologia kierowane są do osób związanych z branżą beauty. Doskonale z zagadnieniami podologicznymi poradzą sobie osoby z wykształceniem kierunkowym z zakresu: kosmetologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz absolwenci kierunku lekarskiego. Nabyta w czasie studiów wiedza z zakresu pielęgnacji i profilaktyki stóp pozwoli na prowadzenie specjalistycznych konsultacji podologicznych, również w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Polska jest jednym z największych rynków kosmetyków w Europie. Tempo rozwoju branży kosmetycznej, jako jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach popyt na specjalistów z tego sektora nie będzie słabł. Ustawiczny wzrost oczekiwań konsumentów pod względem dostępnych produktów kosmetycznych, wymusza na pracownikach odpowiedzialnych za recepturę i produkcję kosmetyków ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Nie można przy tym pominąć wzrastających wymagań prawnych dotyczących zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak i surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków jest przekazanie wiedzy z zakresu aspektów chemicznych, technologicznych, prawnych i społecznych prowadzonej działalności. Program kształcenia kładzie silny nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych. Słuchacze mają możliwość poznania różnych aspektów współczesnej technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwoli na nabycie umiejętności niezbędnych do posiadani od etapu projektowania produktu kosmetycznego, do jego wprowadzenia na rynek. Studia są kierowane przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, ale nie tylko. Wykładane treści kształcenia pozwolą również na poszerzenie swoich horyzontów przez osoby na co dzień niezwiązane z branżą, ale śledzącą najnowsze osiągnięcia w branży beauty.

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

Współczesna trychologia jest dziedziną skupiającą się na specjalistycznej diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości związanych ze skórą głowy i włosami ludzkimi. To właśnie działalność zawodowa trychologów jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, na co dzień borykających się z problemami skóry głowy i włosów. Niejednokrotnie problemy te są efektem zachwiania równowagi w funkcjonowaniu całego organizmu. Stąd tak konieczne jest posiadanie przez trychologów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która da im możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem. Współczesne zabiegi trychologiczne pozwalają na zaangażowanie specjalistycznej aparatury i narzędzi, a także preparatów pozwalających na poprawę stanu skóry głowy i włosów.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jaki tkwi we współczesnej trychologii. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby najwyższe standardy gabinetowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznych najczęściej spotykanymi w gabinetach trychologicznych. Studia są kierowane do osób, które są już związane z branżą beauty, ale również do osób, które podjęły decyzję o zmienia swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej.

ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNE

Polska jest jednym z czołowych producentów kosmetyków, suplementów diety i żywności. Od lat zajmujemy wysoką pozycję w skali europejskich producentów oraz wyznaczamy nowe trendy w obu istotnych dla całej Naszej gospodarki sektorach. Wzmożony popyt konsumpcyjny pozwala przypuszczać, że rozwój zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego nie będzie słabł w najbliższych kilkunastu latach. Dążenie dzisiejszego konsumenta do idealnego wyglądu zewnętrznego, wymusza konieczność pojawienia się na rynku pracy multi profesjonalistów. Ich zadaniem jest tworzenie produktów, które przyczynią się do poprawy wyglądu zewnętrznego konsumenta, ale zapewnią mu również dostęp do zdrowych i sprawdzonych produktów. Tym sposobem konsument ma przekonanie, że stosowane produkty zapewnią mu idealną sylwetkę oraz promienną i zdrowo wyglądającą skórę, czy też włosy.

Wykształcenie nowej klasy specjalistów to właśnie główny cel, dla którego Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne. Obecnie brak jest tego typu specjalistów na rynku, którzy będą wyróżniać się interdyscyplinarną wiedzą, a co za tym idzie stanowić będą odpowiedź na potrzeby dzisiejszych pracodawców. Słuchacze oprócz szerokiego spectrum wiedzy teoretycznej, nabędą kluczowe dla ich pracy umiejętności praktyczne w czasie zajęć laboratoryjnych. Praca w rzeczywistych warunków, pod okiem instruktorów – praktyków przyczyni się do ugruntowania już posiadanej wiedzy, czy też jej poszerzenia. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje. Niemniej wykładane treści mogą również zainteresować osoby pragnące być świadomym konsumentem, posiadającym wiedzę naukową, a nie informacje stanowiące deklaracje marketingowe producentów.

DIETETYKA

Dbanie o zdrowy i piękny wygląd stało się już kilka lat temu priorytetem wielu Polaków, niezależnie od wieku, czy też płci. Już od najmłodszych lat poznajemy kanony piękna, do których dążą osoby wywodzące się z danej grupy społecznej. Mimo wielu różnic między nimi, łączącym je aspektem jest piękne i zdrowe ciało. Najważniejszymi determinantami zdrowego wyglądu jest zbilansowana i racjonalna dieta oraz aktywność fizyczna. Bez wdrożenia tych dwóch zasad do Naszego codziennego życia, nie osiągniemy zamierzonego efektu. Niemniej czy jesteśmy w stanie poddać się subiektywnej krytyce, co do jakości Naszego codziennego życia? Czy krytycznie ocenimy Nasze przyzwyczajenia w zakresie żywienia i spędzania wolnego czasu? Nie każdy z Nas ma również na tyle wysoki poziom zaangażowania w realizacji wyznaczonych przez siebie celów, tym bardziej, że pierwsze efekty zmiany codziennych nawyków nie przychodzą od razu. Stąd coraz częściej decydujemy się na wsparcie specjalistów tj. dietetycy, trenerzy personalni, czy też coachowie.

Ilość specjalistów propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wciąż rośnie. Niemniej nie każdy z nich posiada taki sam poziom przygotowania merytorycznego, aby móc odpowiadać za czyjeś dobro i zdrowie. Dlatego też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia posiadająca już doświadczenie w zakresie kształcenia na studiach I stopnia w zakresie dietetyki, zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywienie człowieka. Podstawowym celem, dla którego powstał kierunek jest wykształcenie specjalistów, których wiedza i umiejętności praktyczne, nabyte w ramach modułów osadzonych w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej pozwoliłyby im na dbanie o właściwy poziom świadczonych usług. Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów kierunków skupiających się tematycznie na zdrowiu człowieka. Oczywiście nie może wśród kandydatów zabraknąć osób, dla których zdrowy tryb życia jest priorytetem. Niemniej chcąc świadomie decydować o swoim zdrowiu potrzebują nabyć właściwych dla tego kierunków efektów kształcenia.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII

Według ONZ biotechnologia to: używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu [Konwencja o różnorodności biologicznej – 5 czerwca 1992]. Sama biotechnologia towarzyszy człowiekowi już od dawna. Poszczególne metody z zakresu biotechnologii miały i mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w branży kosmetycznej. Najważniejszymi zaletami wdrożenia metod biotechnologicznych są: niższe koszty, zwiększona wydajność, a dodatkowo fakt, że nie są one tak energochłonne, jak procesy chemiczne. Ponadto charakteryzują się niskim, bądź zerowym wskaźnikiem odpadowości.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Biotechnologia w kosmetologii nabędą ugruntowaną wiedzę z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Posiądą wiedzę o surowcach pochodzenia biotechnologicznego oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Słuchacze poznając najnowocześniejsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Zrozumienie wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Słuchaczom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych. Zdobyta wiedza o interdyscyplinarności biotechnologii wykorzystującej procesy biologiczne na skalę przemysłową, przełoży się na ugruntowanie pozycji Absolwentów studiów podyplomowych na rynku pracy.

PARTNER MERYTORYCZNY PROJEKTU Biotechnologia.pl

Rekrutacja

WARUNKI REKRUTACJI

Terminy rekrutacji na studia:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego 

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem + płytę ze zdjęciem cyfrowym, (UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej).
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (obywatele UE), 150 zł (obywatele spoza UE)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości (kopia).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem]+ płytę ze zdjęciem cyfrowym, (UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej).
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE] - absolwenci WSIiZ zwolnieni z obu opłat (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej + suplement [oryginał lub odpis do wglądu],

 Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (obywatele UE), 150 zł (obywatele spoza UE)
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Szkolenia

Aktualne kursy i szkolenia:

 • Trychologia kosmetologiczna w praktyce
 • Szkolenie podologiczne I stopnia
 • Szkolenie podologiczne II stopnia
 • Praca skalpelem
 • Podologia lux
 • Usuwanie odcisków, pękających pięt za pomocą dłuta, skalpela i narzędzi rotacyjnych
 • Metody korekty wrastających paznokci

Kontakt

Dział Rekrutacji i Promocji

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

tel. 22 562 35 00

rekrutacja@wsiiz.pl

www.wsiiz.pl

wsiiz_2.png

Studia na Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków