KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02- 366 Warszawa
tel. 22 646 20 60

Strona www Email

O uczelni

wsiiz_1.png

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

jest uczelnią niepubliczną utworzoną dnia 4 listopada 2003 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 28.4 Założycielem uczelni jest osoba fizyczna - dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ.

Zamysł utworzenia Uczelni powstał w 2000 roku. Ówczesny stan prawny pozwalał na utworzenie Uczelni na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych.

Plany studiów wszystkich kierunków realizowane są w oparciu o wymagane standardy kształcenia, zaś Uczelnia spełniała wymagania kadrowe dla kształcenia na wszystkich prowadzonych przez siebie kierunkach na studiach licencjackich i inżynierskich

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do każdego, kto  szuka szans rozwoju na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przełamujemy bariery w dostępie do kształcenia na poziomie  studiów wyższych. W tym celu budujemy odpowiedni, a zarazem atrakcyjny system kształcenia, a obok niego system stypendialny. Ranga Uczelni w regionie wciąż wzrasta, a przyczynia się do tego m.in. organizacja otwartych wykładów, na które WSIiZ zaprasza znakomitości świata biznesu i polityki. Zaproszeni goście uczestniczą w seminariach oraz prowadzą wykłady dla studentów.

Władze Uczelni:

Rektor: prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki
Kanclerz: dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ
Dziekan Wydziału Inżynierii: dr n. chem. Sebastian Grzyb
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr n. med. Agata Wolska – Adamczyk
Prodziekan ds. studenckich: mgr Joanna Klonowska

Dział Praktyk – Biuro Karier

2.jpgW Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od listopada 2004 roku funkcjonuje Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców celem kierowania studentów na przewidziane w planie nauczania praktyki zawodowe, a tym samym wspieranie studentów w ich wejściu na rynek pracy. Od roku 2009 w strukturach Uczelni prężnie działa Biuro Karier, które od samego początku wspiera studentów w poszukiwaniu zatrudnienia, pomaga poruszać się na rynku pracy oraz umożliwia bezpośredni kontakt z najlepszymi pracodawcami w województwie. Dobrze funkcjonujący Dział Praktyk umożliwił uczelni podpisanie kilkudziesięciu kluczowych umów z wiodącymi zakładami pracy mającymi swe siedziby bądź przedstawicielstwa w Warszawie. Praktyki odbywają się w wielu organizacjach, firmach marketingowych, ubezpieczeniowych, urzędach celnych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, ośrodkach szkoleniowych, w firmach informatycznych, a także w ośrodkach zdrowia i szpitalach, prestiżowych instytutach kosmetologicznych.

Uczelnia nawiązała bardzo trwałe i owocne relacje z najlepszymi markami kosmetycznymi w obszarze usług kosmetycznych: dr Belter, Peggy Sage, Jadwiga, Kryolan, Thalgo,  Wszyscy nasi partnerzy wspierają nas w zakresie profesjonalnych szkoleń oraz planów rozwojowych związanych z kierunkiem kosmetologia.

System Stypendialny

Na uczelni działa system stypendialny, do którego dostęp mają wszyscy studenci niezależnie od kierunku, trybu czy formy studiów.

Student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:4.jpg

 • STYPENDIUM SOCJALNE – jest przyznawane studentowi na okres DWÓCH SEMESTRÓW (9 mc.), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 • STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE – jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu  na terenie Warszawy  lub  w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 • ZAPOMOGĘ – tj. zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy i które miało znaczący wpływ na sytuację materialną studenta. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.

Oferta edukacyjna

 

Studia inżynierskie   Studia licencjackie

Wydział Inżynierii

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek: CHEMIA KOSMETYCZNA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy.
  Kierunek : KOSMETOLOGIA  

Zostań ekspertem od piękna. Na kierunku kosmetologia nauczysz się jak właściwie poprawić i przywrócić urodę a przy tym zadbać o zdrowie. Kosmetologia zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry. Studia na kierunku kosmetologia otwierają przed Tobą nowe perspektywy zatrudnienia w obszarze usług kosmetycznych m.in. w laboratoriach i firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA.

Kierunek : DIETETYKA

specjalności: Dietetyka kliniczna i Dietetyka stosowana.

Studiując Dietetykę będziesz posiadać wiedzę i umiejętności do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznawania niedożywienia; kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

wsiiz_chemia_kosm.png

Studia magisterskie II stopnia

KOSMETOLOGIA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Specjalnosci:

 • Technologia kosmetyków
 • Kosmetologia praktyczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Podologia
 • Trychologia kosmetologiczna

Podyplomowe

Studia podyplomowe:

wsiiz_stoly.pngKOSMETOLOGIA STOSOWANA

Oczekiwania klientów rynku usług kosmetologicznych z dnia na dzień wzrastają, co wymaga sporych zasobów kadrowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących z największymi ośrodkami SPA & Wellness. Szczególną uwagę zwraca się na kadrę posiadającą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań mających na celu poprawę estetyki ciała i twarzy pacjenta. Profesjonaliści spełniający najwyższe standardy stają się źródłem gwarantowanej satysfakcji dla klienta. Dla wielu z nich zawodowym celem jest nie tylko poprawa wyglądu zewnętrznego pacjenta, ale również jego uświadomienie w kwestii zagrożeń i ryzyka jakie niosą za sobą zabiegi z zakresu kosmetologii.

Promowanie świadomych zachowań prozdrowotnych powinno pozostawać w gestii kosmetologów, których wiedza powinna być na bieżąco poszerzana i weryfikowana. Tym samym stają się oni zarówno promotorami, jak i edukatorami zdrowia.

Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych żywo zainteresowanych tematyką kosmetologii.

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

Kosmetologia jest dziedziną zgodną z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jako nauka interdyscyplinarna musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanego zabiegu kosmetologicznego z użyciem odpowiedniej aparatury. Studia dedykowane są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką kosmetologii, medycyny estetycznej lub też pracujących w branży beauty.

PODOLOGIA

Rozuwsiiz_3.pngmiana jako całokształt działań medycznych i paramedycznych dotyczących kończyn dolnych, jest dziedziną, która w Polsce coraz prężniej się rozwija. Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Podologicznego zawód podologa wreszcie został wpisany na listę wykonywanych zawodów. Gabinet podologiczny z kolei to jedno z niewielu miejsc, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc z wszelkimi dolegliwościami stóp t.j. odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastającymi paznokciami czy rozpadlinami na piętach.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zawodu zajmującego się fachową profilaktyką, pomocą oraz poradnictwem w zakresie kończyn dolnych.

Zajęcia prowadzone przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym, skierowane są do wszystkich osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zabiegów podologicznych. Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych zainteresowanych tematyką podologii, kosmetologii lub też zatrudnionych w branży beauty.

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w branży kosmetologicznej. Studium polecane jest przede wszystkim kosmetologom, pielęgniarkom, a także absolwentom studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków, którzy posiadają dodatkowo tytuł technika usług kosmetycznych.

Gwsiiz_5.pngłównym celem kształcenia na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jakie tkwią w niekiedy mało jeszcze znanej branży trychologicznej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania mniej lub bardziej złożonych zabiegów trychologicznych. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby europejskie standardy. Uczestnicy zapoznają się z elementami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Dynamiczny rozwój przemysłu kosmetycznego ma wpływ na wzrost zainteresowania i atrakcyjności tego sektora gospodarki. Wykwalifikowani specjaliści, posiadający ugruntowaną wiedzę z zakresu technologii produkcji kosmetyków, są współcześnie szczególnie pożądanymi pracownikami. Wymagający i świadomy konsument warunkuje konieczność podnoszenia standardów wytwarzania oferowanych produktów kosmetycznych. Tym samym osoby podejmujące zatrudnienie w działach produkcji i technologii kosmetyku stanowią grupę wąsko wykwalifikowanych pracowników tego sektora. Technolog produkcji kosmetyków powinien cechować się umiejętnością właściwego doboru nakładu pracy ludzkiej, dostępnych surowców i urządzeń oraz właściwej technologii. Doprowadzając tym samym do wytworzenia pożądanego produktu, jakim w tym przypadku jest kosmetyk. 

ŻYWIENIE KLINICZNE

Prawidłowe żywienie osób chorych stanowi nieodzowną część procesu ich leczenia. Szacuje się, że specjalistycznego żywienia klinicznego potrzebuje od 30 do nawet 70 procent hospitalizowanych. Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga kompleksowej wiedzy na temat fizjologii, biochemii, patofizjologii oraz farmakologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego różnych jednostek chorobowych.

Niejednokrotnie zastosowanie odpowiedniej diety okazuje się być kluczowym elementem w dietoterapii chorób. W dobie nieograniczonego dostępu do żywności problem nadwagi i otyłości dotyka coraz większa liczbę osób, ważnym staje się uświadamianie społeczeństwu istoty tego problemu.

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA

Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć spadku efektywności w pracy czy zdolności skupienia się.

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka i suplementacja jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

DIETETYKA

Dietetyka to dziedzina, która cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. Coraz więcej Polaków interesuje się zdrowym i racjonalnym sposobem odżywiania się. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wiele innych.

Studia podyplomowe - podstawy dietetyki to nasza propozycja dla tych, którzy chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania!

Głównym celem kształcenia na kierunku Podstawy dietetyki jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu planowania racjonalnego odżywiania, analizy i oceny żywienia, a także towaroznawstwa. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Zawód ten wymaga wiedzy interdyscyplinarnej umożliwiającej kompleksowe podejść do pacjenta. Kierunek Podstawy dietetyki , jest ściśle związany z kierunkiem zdrowie publiczne, łączy je nie tylko program nauczania, ale również sylwetka absolwenta przygotowanego zarówno do prowadzenia działań profilaktycznych, jak i leczenia chorób. Szereg zaburzeń, z którymi borykają się pacjenci, wiąże się głównie ze stosowaniem nieodpowiedniej diety. Często zmiana podstawowych nawyków żywienia, skutecznie niweluje oznaki choroby. Studium stanowi doskonałe przygotowanie, dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak eliminować złe nawyki żywieniowe, będące przyczyną wielu schorzeń, poznać jak tworzyć zbilansowaną dietę, jakich produktów używać, a których unikać, biorąc pod uwagę jakość produktów żywnościowych i ich wartości odżywcze. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, kierunków medycznych , nauk o zdrowiu, jak również wszystkim absolwentom studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

Rekrutacja

WARUNKI REKRUTACJI

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331), 

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie 
 • kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm ) 
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 • kserokopia dowodu osobistego. 
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331), 

Dodatkowo:

 • Kandydaci na kierunek kosmetologia  - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.

Akademickie Centrum Kosmetologii

Akademickie Centrum Kosmetologii jest  miejscem, w którym przenikają się  aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Od roku 2014 działa pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz zaufanych marek kosmetycznych. 

Warto zauważyć, że przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania ACK:

 • Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny
 • Naukowo-badawczy
 • Edukacyjno-szkoleniowy

Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny. ACK funkcjonuje jako specjalistyczny gabinet świadczący usługi z zakresu  szeroko pojętej pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp, makijażu m.in.:

 • profesjonalna diagnostyka skóry
 • szeroka gama specjalistycznych programów pielęgnacyjnych
 • piękne spojrzenie - oprawa brwi i rzęs
 • lifting bez skalpela - fale radiowe
 • pielęgnacja dłoni i stóp
 • masaż
 • wizaż i stylizacja

Przewidziano wachlarz zabiegów dla różnych typów cery. Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu o nowoczesną aparaturę oraz  zaufane marki kosmetyczne: Peggy Sagge i dr Belter.

Zabiegi w ACK na stałe objęte są 50% rabatem – na usługi podstawowe i 20% rabatem – na usługi z użyciem specjalistycznej aparatury.

Naukowo-badawczy – ACK będzie prowadzi badania z następujących obszarów:

 • obszar nauk o zdrowiu np. badania dotyczące kondycji skóry z uwzględnieniem podstawowej i specjalistycznej pielęgnacji czy wpływu czynników zewnętrznych na skórę, których grupa zostanie określona na etapie badań ,
 • oceny działalności gabinetów kosmetycznych na wybranym obszarze (badanie jakości wykonywanych usług czy obsługi klienta w salonach kosmetycznych),
 • zarządzanie salonem kosmetologicznym - w perspektywie czasu badania mają zostać rozszerzone o procedury związane z ewidencjonowaniem pacjentów, tworzeniem oraz przechowywaniem dokumentacji zabiegowej i pozabiegowej, tworzeniem grafików okresowych pracy gabinetu obejmujące system informatyczny stworzony przez Uczelnię.

Edukacyjno-szkoleniowy – w ACK będą mogły odbywać się : 

Ćwiczenia z przedmiotów: kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, nowoczesna aparatura w kosmetologii dla dyplomowanych kosmetyczek, które zajęcia w laboratorium kosmetologicznym chcą rozliczać indywidualnie w trakcie roku akademickiego.

Szkolenia i pokazy:

 • organizowane przez współpracujące z Uczelnią partnerskie firmy kosmetyczne, gdzie wymagane są warsztaty prowadzone w małych grupach bądź indywidualnie
 • indywidualne usługi szkoleniowe, które ACK będzie świadczyło na zamówienie np. z aparatury kosmetycznej, czy wykonywania autorskich zabiegów kosmetologicznych

Praktyki zawodowe - w ramach działalności ACK studenci będą mogli odbywać obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze godzin i zakresie tematycznym określonym w Regulaminie Praktyk odpowiednio dla danego typu studiów.

Szkolenia

Akademickie Centrum Szkoleniowe zaprasza wszystkich zainteresowanych powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń specjalistycznych.

Pwsiiz_4.pngropozycje, z którymi możecie się Państwo zapoznać poniżej są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi.

Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią będą mogły poszerzać swoje umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Ugruntowana wiedza teoretyczna i ponadprzeciętne umiejętności praktyczne decydują o sukcesie zawodowym osób zarówno stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i zdecydowanych na zmianę miejsca zatrudnienia. Chęć samorealizacji i doskonalenia powinny stanowić podstawę do osiągania celów wyznaczanych w życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli dążysz do doskonałości i wszechstronności nie czekaj i już dziś zapisz się na wybrane szkolenie lub kurs zawodowy! Rozpocznij naukę z najlepszymi!

Aktualne kursy i szkolenia:

 • Trychologia kosmetologiczna w praktyce
 • Szkolenie podologiczne I stopnia
 • Szkolenie podologiczne II stopnia
 • Praca skalpelem
 • Podologia lux
 • Usuwanie odcisków, pękających pięt za pomocą dłuta, skalpela i narzędzi rotacyjnych
 • Metody korekty wrastających paznokci

Bezpłatne Kursy

 

Kontakt

Dział Rekrutacji i Promocji

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

tel. 22 646 20 60

rekrutacja@wsiiz.pl

www.wsiiz.pl

wsiiz_2.png

Studia na Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków