KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02- 366 Warszawa
tel. 22 646 20 60

Strona www Email

O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

jest uczelnią niepubliczną utworzoną dnia 4 listopada 2003 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 28.4 Założycielem uczelni jest osoba fizyczna - dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ.

Zamysł utworzenia Uczelni powstał w 2000 roku. Ówczesny stan prawny pozwalał na utworzenie Uczelni na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych.

Plany studiów wszystkich kierunków realizowane są w oparciu o wymagane standardy kształcenia, zaś Uczelnia spełniała wymagania kadrowe dla kształcenia na wszystkich prowadzonych przez siebie kierunkach na studiach licencjackich i inżynierskich

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do każdego, kto  szuka szans rozwoju na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przełamujemy bariery w dostępie do kształcenia na poziomie  studiów wyższych. W tym celu budujemy odpowiedni, a zarazem atrakcyjny system kształcenia, a obok niego system stypendialny. Ranga Uczelni w regionie wciąż wzrasta, a przyczynia się do tego m.in. organizacja otwartych wykładów, na które WSIiZ zaprasza znakomitości świata biznesu i polityki. Zaproszeni goście uczestniczą w seminariach oraz prowadzą wykłady dla studentów.

Władze Uczelni:

Rektor: prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki
Kanclerz: dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr n. med. Agata Wolska
Dziekan Wydziału Inżynierii: dr n. chem. Sebastian Grzyb
Prodziekan ds. studenckich: dr n. społ. Joanna Klonowska

Dział Praktyk – Biuro Karier

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od listopada 2004 roku funkcjonuje Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców celem kierowania studentów na przewidziane w planie nauczania praktyki zawodowe, a tym samym wspieranie studentów w ich wejściu na rynek pracy. Od roku 2009 w strukturach Uczelni prężnie działa Biuro Karier, które od samego początku wspiera studentów w poszukiwaniu zatrudnienia, pomaga poruszać się na rynku pracy oraz umożliwia bezpośredni kontakt z najlepszymi pracodawcami w województwie. Dobrze funkcjonujący Dział Praktyk umożliwił uczelni podpisanie kilkudziesięciu kluczowych umów z wiodącymi zakładami pracy mającymi swe siedziby bądź przedstawicielstwa w Warszawie. Praktyki odbywają się w wielu organizacjach, firmach marketingowych, ubezpieczeniowych, urzędach celnych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, ośrodkach szkoleniowych, w firmach informatycznych, a także w ośrodkach zdrowia i szpitalach, prestiżowych instytutach kosmetologicznych.

Uczelnia nawiązała bardzo trwałe i owocne relacje z najlepszymi markami kosmetycznymi w obszarze usług kosmetycznych: dr Belter, Peggy Sage, Jadwiga, Kryolan, Thalgo,  Wszyscy nasi partnerzy wspierają nas w zakresie profesjonalnych szkoleń oraz planów rozwojowych związanych z kierunkiem kosmetologia.

System Stypendialny

Na uczelni działa system stypendialny, do którego dostęp mają wszyscy studenci niezależnie od kierunku, trybu czy formy studiów.

W roku akademickim 2019/2020 student może ubiegać się w Uczelni o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie :

 1. STYPENDIUM SOCJALNE – jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 2. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu nie przekroczenia kwoty 200,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym,
 3. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4. STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów za:
 • wysoką średnią - Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
  • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
  • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
 • wysokie wyniki sportowe - Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach
 • osiągnięcia naukowe - Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
  • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
  • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
  • twórczy udział w pracach badawczych,
  • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

 • osiągnięcia artystyczne - Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
  • jedynie osiągnięcia indywidualne,
  • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

Oferta edukacyjna

Studia inżynierskie

Wydział  Inżynierii

Kierunek: CHEMIA KOSMETYCZNA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy.
 
Rynek kosmetyczny to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i na świecie. Ta branża czeka na specjalistów. Absolwenci pierwszych w Polsce studiów inżynierskich na kierunku Chemia kosmetyczna w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie bez trudu znajdują zatrudnienie w firmach związanych przemysłem kosmetycznym, jako pracownicy działów badań i rozwoju, organizatorzy produkcji produktów kosmetycznych, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży itp. Absolwenci zasilą także kadrę menadżerską różnych poziomów, zarówno w firmach produkujących kosmetyki, jak i w wielkich koncernach kosmetycznych działających w naszym kraju. Najlepsi mogą wybrać karierę naukową. Renoma i wysoki poziom kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowi przepustkę do Twojej kariery zawodowej w tej branży. 
 
 
Kierunek: CHEMIA ŻYWNOŚCI – Nowość!

Studia na Chemii żywności kształcą specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.
Studia licencjackie

Wydział  Nauk o Zdrowiu

Kierunek : KOSMETOLOGIA  

Zostań ekspertem od piękna. Na kierunku kosmetologia nauczysz się jak właściwie poprawić i przywrócić urodę a przy tym zadbać o zdrowie. Kosmetologia zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry. Studia na kierunku kosmetologia otwierają przed Tobą nowe perspektywy zatrudnienia w obszarze usług kosmetycznych m.in. w laboratoriach i firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA.

Kierunek : DIETETYKA

specjalności: Dietetyka kliniczna i Dietetyka stosowana.

Studiując Dietetykę będziesz posiadać wiedzę i umiejętności do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznawania niedożywienia; kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Studia magisterskie II stopnia

KOSMETOLOGIA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Ścieżki kształcenia ofero­wane na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia:

 • Manager produktu kosmetycznego
 • Kosmetologia kliniczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Podologia

Podyplomowe

Studia podyplomowe:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Trychologia kosmetologiczna
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Dietetyka sportowa

 

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA (Proszę wstawić zdj: bioestetycna)

Kosmetologia jest dziedziną zgodną z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jako nauka interdyscyplinarna musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanego zabiegu kosmetologicznego z użyciem odpowiedniej aparatury. Studia dedykowane są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką kosmetologii, medycyny estetycznej lub też pracujących w branży beauty.

Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych wykorzystujących właściwą aparaturę.

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA ( zdj. Trychologia)

Głównym celem kształcenia na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jakie tkwią w niekiedy mało jeszcze znanej branży trychologicznej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania mniej lub bardziej złożonych zabiegów trychologicznych. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby europejskie standardy. Uczestnicy zapoznają się z elementami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW ( zdj. Produkcja kosm)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Klastra Chemicznego z dnia 21 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została przyjęta w poczet członków, jako jedyna uczelnia niepubliczna z woj. mazowieckiego.

Misją Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest podnoszenie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorami nauki.

Mazowiecki Klaster Chemiczny w 2020 jest środkowoeuropejskim liderem produktów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wartości dodanej.

Cel kształcenia

Słuchacze studium Technologia produkcji kosmetyków zapoznają się ze wszystkimi aspektami współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Ukończenie studium pozwoli absolwentowi posługiwać się wiedzą z zakresu nauk farmakologicznych i technicznych, a przede wszystkim wykorzystać ją w procesie technologicznym. Metody prowadzenia zajęć pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności kierowniczych i nadzorczych.

Oferta kształcenia skierowana jest dla absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) kierunków: inżynieria produkcji, zarządzanie, towaroznawstwo, kosmetologia, chemia i pokrewnych. Studia na kierunku Technologia produkcji kosmetyków pozwolą na pogłębienie treści wykładanych na studiach I i II stopnia, a w szczególności dadzą możliwość ukierunkowania się przyszłych absolwentów na wąskie cele zawodowe.

DIETETYKA SPORTOWA ( zdj dietetyka sportowa)

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka sportowa jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.

 

Rekrutacja

WARUNKI REKRUTACJI

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331), 

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie 
 • kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm ) 
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 • kserokopia dowodu osobistego. 
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331), 

Dodatkowo:

 • Kandydaci na kierunek kosmetologia  - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.

Akademickie Centrum Kosmetologii

Akademickie Centrum Kosmetologii jest  miejscem, w którym przenikają się  aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. Od roku 2014 działa pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz zaufanych marek kosmetycznych. 

Warto zauważyć, że przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania ACK:

 • Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny
 • Naukowo-badawczy
 • Edukacyjno-szkoleniowy

Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny. ACK funkcjonuje jako specjalistyczny gabinet świadczący usługi z zakresu  szeroko pojętej pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp, makijażu m.in.:

 • profesjonalna diagnostyka skóry
 • szeroka gama specjalistycznych programów pielęgnacyjnych
 • piękne spojrzenie - oprawa brwi i rzęs
 • lifting bez skalpela - fale radiowe
 • pielęgnacja dłoni i stóp
 • masaż
 • wizaż i stylizacja

Przewidziano wachlarz zabiegów dla różnych typów cery. Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu o nowoczesną aparaturę oraz  zaufane marki kosmetyczne: Peggy Sagge i dr Belter.

Zabiegi w ACK na stałe objęte są 50% rabatem – na usługi podstawowe i 20% rabatem – na usługi z użyciem specjalistycznej aparatury.

Naukowo-badawczy – ACK będzie prowadzi badania z następujących obszarów:

 • obszar nauk o zdrowiu np. badania dotyczące kondycji skóry z uwzględnieniem podstawowej i specjalistycznej pielęgnacji czy wpływu czynników zewnętrznych na skórę, których grupa zostanie określona na etapie badań ,
 • oceny działalności gabinetów kosmetycznych na wybranym obszarze (badanie jakości wykonywanych usług czy obsługi klienta w salonach kosmetycznych),
 • zarządzanie salonem kosmetologicznym - w perspektywie czasu badania mają zostać rozszerzone o procedury związane z ewidencjonowaniem pacjentów, tworzeniem oraz przechowywaniem dokumentacji zabiegowej i pozabiegowej, tworzeniem grafików okresowych pracy gabinetu obejmujące system informatyczny stworzony przez Uczelnię.

Edukacyjno-szkoleniowy – w ACK będą mogły odbywać się : 

Ćwiczenia z przedmiotów: kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, nowoczesna aparatura w kosmetologii dla dyplomowanych kosmetyczek, które zajęcia w laboratorium kosmetologicznym chcą rozliczać indywidualnie w trakcie roku akademickiego.

Szkolenia i pokazy:

 • organizowane przez współpracujące z Uczelnią partnerskie firmy kosmetyczne, gdzie wymagane są warsztaty prowadzone w małych grupach bądź indywidualnie
 • indywidualne usługi szkoleniowe, które ACK będzie świadczyło na zamówienie np. z aparatury kosmetycznej, czy wykonywania autorskich zabiegów kosmetologicznych

Praktyki zawodowe - w ramach działalności ACK studenci będą mogli odbywać obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze godzin i zakresie tematycznym określonym w Regulaminie Praktyk odpowiednio dla danego typu studiów.

Szkolenia

Akademickie Centrum Szkoleniowe zaprasza wszystkich zainteresowanych powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń specjalistycznych.

Pwsiiz_4.pngropozycje, z którymi możecie się Państwo zapoznać poniżej są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi.

Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią będą mogły poszerzać swoje umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Ugruntowana wiedza teoretyczna i ponadprzeciętne umiejętności praktyczne decydują o sukcesie zawodowym osób zarówno stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i zdecydowanych na zmianę miejsca zatrudnienia. Chęć samorealizacji i doskonalenia powinny stanowić podstawę do osiągania celów wyznaczanych w życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli dążysz do doskonałości i wszechstronności nie czekaj i już dziś zapisz się na wybrane szkolenie lub kurs zawodowy! Rozpocznij naukę z najlepszymi!

Aktualne kursy i szkolenia:

 • Trychologia kosmetologiczna w praktyce
 • Szkolenie podologiczne I stopnia
 • Szkolenie podologiczne II stopnia
 • Praca skalpelem
 • Podologia lux
 • Usuwanie odcisków, pękających pięt za pomocą dłuta, skalpela i narzędzi rotacyjnych
 • Metody korekty wrastających paznokci

Kontakt

Dział Rekrutacji i Promocji

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

tel. 22 646 20 60

rekrutacja@wsiiz.pl

www.wsiiz.pl

wsiiz_2.png

Studia na Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków