KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02- 366 Warszawa
tel. 22 646 20 60

Strona www Email

O uczelni

wsiiz_1.png

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

jest uczelnią niepubliczną utworzoną dnia 4 listopada 2003 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 28.4 Założycielem uczelni jest osoba fizyczna - dr hab. Marcin Geryk, prof. WSIiZ.

Zamysł utworzenia Uczelni powstał w 2000 roku. Ówczesny stan prawny pozwalał na utworzenie Uczelni na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych.

Plany studiów wszystkich kierunków realizowane są w oparciu o wymagane standardy kształcenia, zaś Uczelnia spełniała wymagania kadrowe dla kształcenia na wszystkich prowadzonych przez siebie kierunkach na studiach licencjackich i inżynierskich

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do każdego, kto  szuka szans rozwoju na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przełamujemy bariery w dostępie do kształcenia na poziomie  studiów wyższych. W tym celu budujemy odpowiedni, a zarazem atrakcyjny system kształcenia, a obok niego system stypendialny. Ranga Uczelni w regionie wciąż wzrasta, a przyczynia się do tego m.in. organizacja otwartych wykładów, na które WSIiZ zaprasza znakomitości świata biznesu i polityki. Zaproszeni goście uczestniczą w seminariach oraz prowadzą wykłady dla studentów.

Władze Uczelni:

Rektor: prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki
Kanclerz: dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ
Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury: dr inż. Oleksiy Kopylov
Dziekan Wydziału Inżynierii: dr inż. Marta Pawłowska
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr n. med. Agata Wolska – Adamczyk
Prodziekan ds. studenckich: mgr Joanna Klonowska

Dział Praktyk – Biuro Karier

2.jpgW Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od listopada 2004 roku funkcjonuje Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców celem kierowania studentów na przewidziane w planie nauczania praktyki zawodowe, a tym samym wspieranie studentów w ich wejściu na rynek pracy. Od roku 2009 w strukturach Uczelni prężnie działa Biuro Karier, które od samego początku wspiera studentów w poszukiwaniu zatrudnienia, pomaga poruszać się na rynku pracy oraz umożliwia bezpośredni kontakt z najlepszymi pracodawcami w województwie. Dobrze funkcjonujący Dział Praktyk umożliwił uczelni podpisanie kilkudziesięciu kluczowych umów z wiodącymi zakładami pracy mającymi swe siedziby bądź przedstawicielstwa w Warszawie. Praktyki odbywają się w wielu organizacjach, firmach marketingowych, ubezpieczeniowych, urzędach celnych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, ośrodkach szkoleniowych, w firmach informatycznych, a także w ośrodkach zdrowia i szpitalach, prestiżowych instytutach kosmetologicznych.

Uczelnia nawiązała bardzo trwałe i owocne relacje z najlepszymi markami kosmetycznymi w obszarze usług kosmetycznych: dr Belter, Peggy Sage, Jadwiga, Kryolan, Thalgo,  Wszyscy nasi partnerzy wspierają nas w zakresie profesjonalnych szkoleń oraz planów rozwojowych związanych z kierunkiem kosmetologia.

System Stypendialny

Na uczelni działa system stypendialny, do którego dostęp mają wszyscy studenci niezależnie od kierunku, trybu czy formy studiów.

Student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:4.jpg

 • STYPENDIUM SOCJALNE – jest przyznawane studentowi na okres DWÓCH SEMESTRÓW (9 mc.), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
 • STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE – jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu  na terenie Warszawy  lub  w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 • ZAPOMOGĘ – tj. zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy i które miało znaczący wpływ na sytuację materialną studenta. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.

Oferta edukacyjna

 

Studia inżynierskie   Studia licencjackie

Wydział Inżynierii

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek: CHEMIA KOSMETYCZNA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy.
  Kierunek : KOSMETOLOGIA  

Zostań ekspertem od piękna. Na kierunku kosmetologia nauczysz się jak właściwie poprawić i przywrócić urodę a przy tym zadbać o zdrowie. Kosmetologia zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry. Studia na kierunku kosmetologia otwierają przed Tobą nowe perspektywy zatrudnienia w obszarze usług kosmetycznych m.in. w laboratoriach i firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA.

Kierunek : DIETETYKA

specjalności: Dietetyka kliniczna i Dietetyka stosowana.

Studiując Dietetykę będziesz posiadać wiedzę i umiejętności do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznawania niedożywienia; kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

wsiiz_chemia_kosm.png

Studia magisterskie II stopnia

KOSMETOLOGIA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Specjalnosci:

 • Technologia kosmetyków
 • Kosmetologia praktyczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Podologia
 • Trychologia kosmetologiczna

Podyplomowe

Studia podyplomowe:

Swsiiz_3.pngtudia podyplomowe na kierunku Charakteryzacja i stylizacja kierowane są do absolwentów, co najmniej studiów pierwszego stopnia w zakresie kierunków artystycznych, związanych z zagadnieniami kosmetycznymi lub psychologicznymi i społecznymi aspektami kreowania wizerunku klienta. Osoby związane zawodowo z charakteryzacją, wizażem i stylizacją będą mogły w czasie studiów nabyć specjalistyczną wiedzę opartą na dotychczasowych osiągnięciach, jak również i najnowszych trendach.

CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
Zajęcia prowadzone są przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Infrastruktura Uczelni oraz współpraca z topowymi markami kosmetycznymi potwierdzają profesjonalne podejście do kształcenia na oferowanym kierunku studiów. Do dyspozycji słuchaczy zostaną przekazane środki dydaktyczne mające na celu realizację wszystkich założeń programowych.

wsiiz_stoly.pngKOSMETOLOGIA STOSOWANA
Kosmetologia już od kilku lat prężnie rozwija się na światowych rynkach, stając się stopniowo niekwestionowanym liderem sprzedaży konsumenckiej. Ze względu na ustawiczny rozwój coraz częściej korzysta z osiągnięć pokrewnych dziedzin nauki, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę. Tak również stało się w przypadku kosmetologii i fizjoterapii, które niejednokrotnie w połączeniu decydują o sukcesie branżowym instytucji świadczących w ich zakresie usługi.

Oczekiwania klientów rynku usług kosmetologicznych z dnia na dzień wzrastają, co wymaga sporych zasobów kadrowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących z największymi ośrodkami SPA & Wellness. Szczególną uwagę zwraca się na kadrę posiadającą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań mających na celu poprawę estetyki ciała i twarzy pacjenta. Profesjonaliści spełniający najwyższe standardy stają się źródłem gwarantowanej satysfakcji dla klienta. Dla wielu z nich zawodowym celem jest nie tylko poprawa wyglądu zewnętrznego pacjenta, ale również jego uświadomienie w kwestii zagrożeń i ryzyka jakie niosą za sobą zabiegi z zakresu kosmetologii.

Promowanie świadomych zachowań prozdrowotnych powinno pozostawać w gestii kosmetologów, których wiedza powinna być na bieżąco poszerzana i weryfikowana. Tym samym stają się oni zarówno promotorami, jak i edukatorami zdrowia.

Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wykonywaniem zabiegów kosmetologicznych na potrzeby własne, czy też działalności gospodarczej. Bądź dla osób, które w przyszłości chciałyby podjąć zatrudnienie w zawodzie kosmetologa Studium kierowane jest nie tylko do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, czy też absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również do osób żywo zainteresowanych zastosowaniem kosmetologii w praktyce.


KOSMETOLOGIA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Kosmetologia jest dziedziną zgodną z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jako nauka interdyscyplinarna musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanego zabiegu kosmetologicznego z użyciem odpowiedniej aparatury. Studia dedykowane są dla kosmetologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz absolwentów posiadających podstawową wiedzę medyczną oraz podstawową wiedzę z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

MANAGER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Obecnie światowe rynki są znacznie zdeterminowane przez trendy konsumenckie skupiające się na dbaniu o zdrowy i estetyczny wygląd. Należy zwrócić uwagę na wciąż rosnącą liczbę usługodawców z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Niesłabnące zainteresowanie osób w różnym wieku tematyką zdrowia i urody determinuje konieczność wykształcenia nowych – młodych kadr umiejących odczytywać rzeczywiste potrzeby przyszłych konsumentów.

Warto pamiętać, że podstawą funkcjonowania całego przemysłu są wysoko wykwalifikowani specjaliści, których zadaniem jest wprowadzanie wciąż to nowych i innowacyjnych produktów oraz aparatur. Tylko dzięki tego typu inicjatywom możemy mówić o prężnym rozwoju przemysłu kosmetycznego. Brak ciągłego dostosowania marek i produktów kosmetycznych do potrzeb i zainteresowań konsumentów nie będzie sprzyjać osiąganiu przez producentów realnych zysków. 
 
SPA & WELLNESS
Niepożądanymi efektami rozwoju cywilizacji jest: stres, przemęczenie, syndrom wypalenia zawodowego, objawy chorób psychofizycznych oraz choroby cywilizacyjne. Zwalczaniem ich skutków coraz częściej zajmują się ośrodki medycyny uzdrowiskowej oraz SPA & Wellness. Progres turystyki uzdrowiskowej staję się bardzo zauważalny, stąd wzrasta potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Dynamikę tych usług kształtuje również wzrost przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa, a dalej potrzeba dbałości o zdrowie i urodę.
Głównym założeniem pobytu w ośrodkach uzdrowiskowych, SPA & Wellness jest osiągnięcie dobrostanu organizmu - przejawiającego się siłą witalną i dobrym samopoczuciem. Indywidualne plany pobytu pozwalają na zbilansowanie najkorzystniejszych dla klienta zabiegów kosmetologicznych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i relaksacyjnych. 
 
TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓWwsiiz_5.png
Dynamiczny rozwój przemysłu kosmetycznego ma wpływ na wzrost zainteresowania i atrakcyjności tego sektora gospodarki. Wykwalifikowani specjaliści, posiadający ugruntowaną wiedzę z zakresu technologii produkcji kosmetyków, są współcześnie szczególnie pożądanymi pracownikami. Wymagający i świadomy konsument warunkuje konieczność podnoszenia standardów wytwarzania oferowanych produktów kosmetycznych. Tym samym osoby podejmujące zatrudnienie w działach produkcji i technologii kosmetyku stanowią grupę wąsko wykwalifikowanych pracowników tego sektora. Technolog produkcji kosmetyków powinien cechować się umiejętnością właściwego doboru nakładu pracy ludzkiej, dostępnych surowców i urządzeń oraz właściwej technologii. Doprowadzając tym samym do wytworzenia pożądanego produktu, jakim w tym przypadku jest kosmetyk. 

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w branży kosmetologicznej. Studium polecane jest przede wszystkim kosmetologom, pielęgniarkom, a także absolwentom studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków, którzy posiadają dodatkowo tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja

WARUNKI REKRUTACJI

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466), 

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie 
 • kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm ) 
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 • kserokopia dowodu osobistego. 
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466), 

Dodatkowo:

 • Kandydaci na kierunek kosmetologia  - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.
 • Wykaz darmowych przychodni gdzie można zrobić badania u lekarza medycyny pracy

 

Akademickie Centrum Kosmetologii


Akademickie Centrum Kosmetologii pod patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz zaufanych marek kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter jest  miejscem, w którym przenikają się  aspekty związane z szeroko pojętą dziedziną nauk o zdrowiu. 

12.jpg

Przewidziano trzy podstawowe zakresy funkcjonowania:

Usługowy - diagnostyczno-kosmetologiczny. ACK funkcjonuje jako specjalistyczny gabinet świadczący usługi z zakresu  szeroko pojętej pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp, makijażu m.in.:
 • profesjonalna diagnostyka skóry
 • szeroka gama specjalistycznych programów pielęgnacyjnych
 • piękne spojrzenie - oprawa brwi i rzęs
 • lifting bez skalpela - fale radiowe
 • pielęgnacja dłoni i stóp
 • masaż
 • wizaż i stylizacja

Przewidziano wachlarz zabiegów dla różnych typów cery. Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu o nowoczesną aparaturę oraz  zaufane marki kosmetyczne: Peggy Sagge i dr Belter.

Zabiegi w ACK na stałe objęte są 50% rabatem – na usługi podstawowe i 20% rabatem – na usługi z użyciem specjalistycznej aparatury.

Naukowo-badawczy – ACK będzie prowadzi badania z następujących obszarów:

 • obszar nauk o zdrowiu np. badania dotyczące kondycji skóry z uwzględnieniem podstawowej i specjalistycznej pielęgnacji czy wpływu czynników zewnętrznych na skórę, których grupa zostanie określona na etapie badań ,
 • oceny działalności gabinetów kosmetycznych na wybranym obszarze (badanie jakości wykonywanych usług czy obsługi klienta w salonach kosmetycznych),
 • zarządzanie salonem kosmetologicznym - w perspektywie czasu badania mają zostać rozszerzone o procedury związane z ewidencjonowaniem pacjentów, tworzeniem oraz przechowywaniem dokumentacji zabiegowej i pozabiegowej, tworzeniem grafików okresowych pracy gabinetu obejmujące system informatyczny stworzony przez Uczelnię.

Edukacyjno-szkoleniowy – w ACK będą mogły odbywać się : 

Ćwiczenia z przedmiotów: kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, kosmetologia lecznicza, nowoczesna aparatura w kosmetologii dla dyplomowanych kosmetyczek, które zajęcia w laboratorium kosmetologicznym chcą rozliczać indywidualnie w trakcie roku akademickiego.

Szkolenia i pokazy:

 • organizowane przez współpracujące z Uczelnią partnerskie firmy kosmetyczne, gdzie wymagane są warsztaty prowadzone w małych grupach bądź indywidualnie
 • indywidualne usługi szkoleniowe, które ACK będzie świadczyło na zamówienie np. z aparatury kosmetycznej, czy wykonywania autorskich zabiegów kosmetologicznych

Praktyki zawodowe - w ramach działalności ACK studenci będą mogli odbywać obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze godzin i zakresie tematycznym określonym w Regulaminie Praktyk odpowiednio dla danego typu studiów.

Bezpłatne Kursy

Akademickie Centrum Szkoleniowe zaprasza wszystkich zainteresowanych powiększeniem wachlarza swoich kompetencji zawodowych do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń specjalistycznych.wsiiz_4.png

Propozycje, z którymi możecie się Państwo zapoznać poniżej są efektem współpracy wykładowców Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi.

Dzięki zapoczątkowaniu działalności Akademickiego Centrum Szkoleniowego zarówno studenci WSIiZ, jak i osoby nie związane z Uczelnią będą mogły poszerzać swoje umiejętności w zakresie interesującej problematyki.

Ugruntowana wiedza teoretyczna i ponadprzeciętne umiejętności praktyczne decydują o sukcesie zawodowym osób zarówno stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i zdecydowanych na zmianę miejsca zatrudnienia. Chęć samorealizacji i doskonalenia powinny stanowić podstawę do osiągania celów wyznaczanych w życiu osobistym i zawodowym. Jeżeli dążysz do doskonałości i wszechstronności nie czekaj i już dziś zapisz się na wybrane szkolenie lub kurs zawodowy! Rozpocznij naukę z najlepszymi!

Kontakt


 Dział Rekrutacji i Promocji

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

tel. 22 646 20 60

rekrutacja@wsiiz.pl

www.wsiiz.pl

wsiiz_2.png

Studia na Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków