KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
tel. 91 480 94 00

Strona www Email

O Uczelni

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych - to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.

Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

Kariera i zarobki

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku z matematyki i fizyki.

Wysoki poziom kształcenia

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich, posiadających wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej. Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym uczelnianym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej - jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

Potencjał naukowy

Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy w zakresie gospodarki morskiej sprawia, że uczelnia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Wyniki badań naukowych prowadzonych na akademii wykorzystano w największych polskich inwestycjach morskich, m. in. w przebudowie wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie, budowie terminali paliwowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz przebudowie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Badania dotyczą również ekologicznych i ekonomicznych aspektów układów energetycznych, biopaliw, stopnia czystości olejów i paliw, modelowania i organizacji Polskiego Klastra Morskiego oraz  oceny stopnia zagrożenia środowiska morskiego portów morskich.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekty badawcze ważne dla rozwoju gospodarki morskiej m.in.: Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych, Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG i promów morskich, Centrum Technologii Nawigacyjnych oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG, w którym kształcone będą kadry do obsługi terminala gazowego w Świnoujściu.

Wydziały

Wydział Nawigacyjny

Głównym celem działalności dydaktycznej Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr, odpowiadających współczesnym i przyszłościowym wymaganiom morskiej floty transportowej i rybackiej oraz eksploatacyjnych służb armatorskich.
Wydział Nawigacyjny kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na następujących kierunkach kształcenia: 
 1. nawigacja (studia pierwszego stopnia inżynierskie i drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 2. transport (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne)
 3. geodezja i kartografia (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 4. geoinformatyka (studia drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 5. informatyka (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 6. oceanotechnika (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne)
 7. żegluga śródlądowa (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:

 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesną wiedzę techniczną,
 • dużą sprawność fizyczną i manualną,
 • odporność na stresy,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje około 1600 studentów. Jest to duży i renomowany wydział, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę, laboratoria i symulatory, a przede wszystkim posiadający możliwość korzystania ze statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”, na którym studenci odbywają praktyki.

Kształcenie prowadzi kadra o wysokich naukowych i morskich kwalifikacjach, licząca 79 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz transport. Dowodem wysokiego poziomu  działalności wydziału jest przyznany przez Lloyd's Register Quality International certyfikat stwierdzający, że system zapewnienia jakości w zakresie kształcenia kadr morskich spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001 oraz Certyfikat Uznania wydany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej . Wyróżniający się studenci Wydziału Nawigacyjnego mogą ubiegać się o możliwość odbycia części studiów za granicą (w Hiszpanii, Niemczech, Słowenii, Łownie, Litwie, Turcji, Finlandii, Bułgarii, czy Belgii). Istnieje także możliwość uczestniczenia w działalności studenckich kół naukowych oraz podjęcia studiów w trybie indywidualnym.

Szkolenie praktyczne studentów – kandydatów na przyszłych oficerów pokładowych – odbywa się zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji STCW 1978/95. Praktykanci podczas szkolenia zdobywają umiejętności uzupełniające wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie wykładów oraz kształtują właściwe cechy osobowe niezbędne w pracy na stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdobyte podczas praktyki odnotowywane są w Książce praktyk morskich.

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunkach:
 1. mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia inżynierskie i drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz
 2. mechatronika (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne).
Studentom I roku Wydziału Mechanicznego uczelnia oferuje bezpłatne fakultety z matematyki celem przypomnienia i uzupełnienia wiedzy. Studenci specjalności eksploatacja siłowni okrętowych (kierunek mechanika i budowa maszyn) wszystkich kierunków dyplomowania, w trakcie nauki realizują zawarte w programie studiów treści szkoleń zgodnie z konwencją STCW (Międzynarodowa konwencja o wyszkoleniu i certyfikowaniu marynarzy) na poziomie operacyjnym i zarządzania. Oznacza to, że absolwent tej specjalności równocześnie z dyplomem inżyniera uzyskuje pierwszy dyplom zawodowy oficera mechanika wachtowego floty handlowej. Dzięki realizacji treści programowych na poziomie zarządzania, absolwent jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w kursach kwalifikacyjnych koniecznych do uzyskania dyplomów na poziomie zarządzania (II oficer mechanik okrętowy).

Zainteresowani studenci mają możliwość realizacji na ostatnich latach studiów części zajęć z przedmiotów zawodowych w języku angielskim, a także zawierania z armatorami krajowymi i zagranicznymi umów o stypendia fundowane, zapewniające środki finansowe w trakcie studiów i pracę po ich zakończeniu. W trakcie studiów na Wydziale Mechanicznym istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia CAD w autoryzowanym ośrodku firmy AUTODESK przy Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WI-ET) jest najmłodszym wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie. Powstał w 2002 r.na bazie Międzywydziałowego Instytutu Transportu poprzez włączenie do dotychczasowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Instytutu Eksploatacji Portów i Floty z Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie.  W roku akademickim 2004/2005 wypromowani zostali pierwsi absolwenci studiów inżynierskich dziennych i zaocznych.

Nowemu wydziałowi powierzono prowadzenie studiów na poziomie inżynierskim na następujących kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport.

Dziś wydział prowadzi studia na kierunku:

 1. zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie pierwszego stopnia i magisterskie drugiego stopnia),
 2. logistyka (studia inżynierskie pierwszego stopnia),
 3. transport (studia inżynierskie pierwszego stopnia i magisterskie drugiego stopnia),
 4. zarządzanie (studia pierwszego stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne).

Głównym celem działalności wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zarządzających w zakresie logistyki i europejskiego systemu transportowego, firm spedycyjnych i transportowych ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i żeglugi śródlądowej. Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, w administracji morskiej, przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci WI-ET otrzymują dyplom inżyniera/ magistra inżyniera (wybranego kierunku i specjalności) i charakteryzują się:

 • dobrym przygotowaniem zawodowym
 • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską
 • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego
 • znajomością procesów produkcyjnych
 • umiejętnością zarządzania transportem zintegrowanym
 • umiejętnością wdrażania postępu technicznego
 • umiejętnością samokształcenia

Oferta edukacyjna

Wydział Nawigacyjny

 • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA (Geoinformatyka, hydrografia)
 • Kierunek: INFORMATYKA (Informatyka morska, programowanie NOWOŚĆ!!, technologie multimedialne NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: NAWIGACJA (Transport morski transport morski, Połowy morskie, Inżynieria ruchu morskiego, Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, Ratownictwo, Morskie systemy informatyczne, Eksploatacja jednostek pływających offshore, Transport morski i śródlądowy, Górnictwo morskie, Żeglarstwo morskie)
 • Kierunek: TRANSPORT (także studia doktoranckie) Technologie i systemy nawigacyjne, Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego,  Technologie systemów bezzałogowych)
 • Kierunek: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA NOWOŚĆ!!
 • Kierunek: GEOINFORMATYKA (studia magisterskie, studia podyplomowe)
 • Kierunek: PILOTAŻ MORSKI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC (studia podyplomowe)
 • Kierunek: PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH (studia podyplomowe)
 • Kierunek: PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW (studia podyplomowe)
 • Kierunek: ANALIZY STATYSTYCZNE I EKSPLORACJA DANYCH (studia podyplomowe)
 • Kierunek: RADIOKOMUNIKACJA (studia podyplomowe)
 • Kierunek: TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE NA MORZU (studia podyplomowe)
 • Kierunek: TRANSPORT (studia doktoranckie)
 • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA (studia doktoranckie)

Wydział Mechaniczny

 • Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (Eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych, Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych)
 • Kierunek: MECHATRONIKA (Elektroautomatyka okrętowa, Mechatronika systemów energetycznych)
 • Kierunek: TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (studia doktoranckie)

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • Kierunek: LOGISTYKA (Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, logistyka turystyki wodnej NOWOŚĆ!!, logistyka metropolitalna NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: TRANSPORT (Eksploatacja portów i floty morskiej, Żegluga śródlądowa, Logistyka transportu zintegrowanego, Eksploatacja terminali kontenerowych, Systemy transportu zintegrowanego, Intelligent transport systems, Inland shipping management)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Zarządzanie jakością produkcji i usług, Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE NOWOŚĆ!! (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA (studia podyplomowe)

>>Więcej infromacji<<

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej. Czekamy do 20 września 2019 r.
W Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy termin rekrutacji kandydatów na studia. Przyszli studenci Akademii mogą wybrać studia na kierunkach tzw. „pływających” lub lądowych. Oprócz najpopularniejszych kierunków, jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn czy logistyka, w tym roku przygotowaliśmy nowości.

 • Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się obecnie na kierunkach:
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Informatyka (nowa specjalność - Programowanie systemów multimedialnych!)
 • Geodezja i kartografia
 • Nawigacja
 • Nawigacja – studia po angielsku
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie – nowość

Na kandydatów na studia pierwszego stopnia czekamy jeszcze do 20 września 2019 roku – zapraszamy na www.rekrutacja.am.szczecin.pl

>>Szczegółowe informacje dotyczące trybu i warunków rekrutacji dostępne są na stronie w opisie każdego z kierunków<<

 

Rekrutacja

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

http://rekrutacja.am.szczecin.pl/

Studia I stopnia

Jak zostać studentem akademii?

1. Zarejestruj się
Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o konieczności dodania fotografii w formie elektronicznej jako załącznika. 

2. Złóż odpowiednie dokumenty
W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie lub w komisji rekrutacyjnej wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,
 • kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania – zobacz „Dodatkowe warunki rekrutacji”).

3. Spełnij dodatkowe warunki rekrutacji dla wybranych kierunków studiów
Dodatkowe warunki rekrutacji:

 • Badania lekarskie – bezpłatne i obowiązkowe dla kandydatów na kierunki „pływające”: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
 • Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifikowanych na studia na kierunkach „pływających”.
 • Test językowy – dla kandydatów na studia w języku angielskim.

Pamiętaj – badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby złożyć dokumenty w wymaganym terminie!

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne1 (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne2, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w zakładzie opieki zdrowotnej wskazanym przez AM w Szczecinie. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie lub komisji rekrutacyjnej.
Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu lub komisji rekrutacyjnej zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, będą skierowani w trakcie studiów na nieodpłatne obowiązkowe badania (nie dotyczy cudzoziemców).

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2019 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (z wyjątkiem osób wskazanych przez właściwy dziekanat i cudzoziemców). Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału.
Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.

Test językowy

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej,
 • oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej informacji na www.admission.am.szczecin.pl

Szczególne zasady przyjęć

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.
Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza kon-kursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: informatyka.am.szczecin.pl

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

Żeby zostać przyjętym na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie, kandydaci spoza Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie umożliwiające przyjęcie na dany stopień studiów;
 • posiadać świadectwo lub dyplom uprawniające do rozpoczęcia studiów danego stopnia w kraju, w którym zostało wydane;
 • jeżeli kandydat pochodzi z kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia lub jeśli jego świadectwa czy dyplomu nie można uznać
 • z mocy prawa za uprawniające do podjęcia studiów wyższych w Polsce, powinien posiadać dokument
 • z Kuratorium Oświaty potwierdzający urzędowe uznanie świadectwa lub dyplomu;
 • złożyć wszystkie dokumenty wymagane dla danego kierunku, stopnia i trybu studiów – ich lista jest opublikowana na stronie: admission.am.szczecin.pl;
 • znać język polski lub angielski (w zależności od tego, w jakim języku prowadzone są studia) na poziomie określonym w aktualnie obowiązujących przepisach (informacje: admission.am.szczecin.pl);
 • wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł, czyli około 20 euro);
 • kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika powinni posiadać Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (Medical Certificate for Service at Sea, Medical Fitness Certificate for Seafarers) zgodne z wymogami STCW/MLC/ILO.

Kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne w całości w wersji elektronicznej, przy czym do momentu okazania oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów i spełnienia wymogów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje decyzję warunkową.
Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, przez konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne kraju, w którym świadectwo zostało wydane, znajdujące się na terytorium RP. W przypadku aplikowania przez cudzoziemców na kierunki prowadzone w języku angielskim wersja anglojęzyczna dokumentów aplikacyjnych lub ich tłumaczenie na język angielski będą uznawane (z zastrzeżeniem, iż tłumaczenie winno być wykonane lub poświadczone przez ww. podmioty).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl.

Studia II stopnia

Jak zostać studentem II stopnia?

1. Ukończ studia I stopnia
Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku – tytuł inżyniera lub równorzędny.

2. Zarejestruj się
Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

3. Złóż odpowiednie dokumenty
W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia;
 • ankietę osobową;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia; w przypadku dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą musi on zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniać do podjęcia w Polsce studiów magisterskich na odpowiednim kierunku (więcej informacji na admission.am.szczecin.pl) oraz być przetłumaczony na język polski lub angielski;
 • kserokopię suplementu;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Na jej podstawie tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.

Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.
W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji zostaną także powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskają wszelkie informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Płatności za studia w języku angielskim
Dla obywateli polskich i cudzoziemców przyjętych na zasadach obywateli polskich odpłatność za naukę w języku angielskim wynosi od 2000 zł/rok do 2500 zł/rok w zależności od kierunku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA/OPŁATY.
Informacje o płatności za studia dla cudzoziemców znajdują się na stronie admission.am.szczecin.pl

Płatności i organizacja studiów niestacjonarnych
Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia jest określona zarządzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszą część należności za I rok studiów należy wnieść w wysokości minimum 50% stawki rocznej. Istnieje możliwość rozłożenia na raty pozostałej kwoty. Wpłaty dokonuje się na indywidualne subkonto.

Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn trwa 10 tygodni, w okresie od stycznia do marca – studia I stopnia i od marca do czerwca – studia II stopnia.

Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, mechatronika, informatyka, geoinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane są w weekendy. Terminy sesji zjazdowych zostaną podane na stronie internetowej w zakładce STUDENCI – PLANY ZAJĘĆ.

Warunkiem ukończenia studiów niestacjonarnych jest odbycie programowej praktyki morskiej na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Wymagane praktyki realizowane pod nadzorem uczelni student organizuje we własnym zakresie.

Ważne terminy Rok Akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim
Składanie dokumentów: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Badania lekarskie: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 12.07.2019 r.

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny

 • nawigacja w języku angielskim: rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny 

 • mechanika i budowa maszyn w języku angielskim: rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny

 • nawigacja, geoinformatyka: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny 

 • mechanika i budowa maszyn: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • zarządzanie i inżynieria produkcji, transport: rekrutacja od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny

 • nawigacja w języku angielskim, geoinformatyka w języku angielskim: rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny

 • mechanika i budowa maszyn w języku angielskim: rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

 • transport w języku angielskim: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 11.02.2020 r.

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny

 • geodezja i kartografia, informatyka: rekrutacja od od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.
 • nawigacja: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wydział Mechaniczny 

 • mechanika i budowa maszyn, mechatronika: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

 • logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny

 • nawigacja: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r. 
 • geoinformatyka: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Wydział Mechaniczny 

 • mechanika i budowa maszyn: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

 • transport, zarządzanie i inżynieria produkcji: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny

 • nawigacja w j. angielskim: rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Życie studenckie

Stać Cię na te studia

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 780 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto.

Stypendia socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – 200-300 zł/ mies. Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której maksymalny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 780 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 400-1000 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie wynoszą 300-550 zł/ mies. Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych mają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA – średnio 300 EUR/ mies. 

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów naszej Uczelni do wejścia w aktywne życie zawodowe oraz promuje ich wśród pracodawców.

Studenci i Absolwenci AM mogą się zarejestrować na portalu Biura Karier i uzyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży.
 • Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia. Dzięki temu mogą kreować swój wizerunek w środowisku studenckim.
 • każdy student czy absolwent AM może zwrócić się do doradcy zawodowego aby porozmawiać o wątpliwościach związanych z własną drogą zawodową, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej czy zrobić sobie testy preferencji zawodowych.
 • organizujemy również bezpłatne warsztaty i szkolenia poświęcone planowaniu kariery zawodowej, poszukiwaniu pracy, doskonaleniu własnych umiejętności oraz coroczny konkurs fotograficzny.
 • w siedzibie Biura Karier można otrzymać wydawnictwa adresowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych np. Informator Kariera, Pracodawcy, przejrzeć aktualną prasę i literaturę związaną z funkcjonowaniem na rynku pracy.
Misją Biura Karier jest przygotowanie i wsparcie studentów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej poprzez:
 • zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,
 • kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,
 • wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
 • nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami

Nie samą nauką człowiek żyje

Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. Na Akademii Morskiej w Szczecinie możesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich pasji zawodowych, Akademicki Związek Sportowy prowadzi zajęcia kilkunastu sekcji sportowych. Masz łatwy dostęp do pływalni, siłowni, solarium oraz uczelnianego sprzętu sportowego.

Możesz też świetnie się bawić - Klub Studencki „Pod Masztami” gwarantuje udane imprezy studenckie.

Akademiki

Osiedle Akademickie Akademii Morskiej w Szczecinie położone jest w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie mieści się główny gmach uczelni. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina.

Studencki Dom Marynarza KORAB to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone są wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i dwóch umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panie, jak i panowie.

Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną, zlewozmywak i stół. We wszystkich pokojach zainstalowane jest stałe łącze internetowe.

W budynku znajduje się pralnia studencka z dwoma profesjonalnymi automatami pralniczymi oraz suszarnia. Do dyspozycji studentów jest także sala TV z pakietem Cyfra +, sala do cichej nauki, sala do ping – ponga, prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka, depozyt.

Na terenie akademika jest sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi.

W sąsiedztwie akademika znajdują się:

 • stołówka
 • pływalnia
 • siłownia
 • biblioteka
 • przychodnia studencka (świadcząca usługi internistyczne i stomatologiczne)
 • klub studencki „POD MASZTAMI”

W bliskim sąsiedztwie akademika znajduje się także Centrum Handlowe „GALAXY” z Multikinem i kręgielnią. W pobliżu znajdują się również liczne kluby i teatry.

Akademik dysponuje również pokojami gościnnymi.

Studencki Dom Marynarza PASAT to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panowie, jak i panie. W każdym pokoju jest bezpłatne stałe łącze internetowe. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną i zlewozmywak.

Ponadto do dyspozycji studentów oddane są:

 • sala nauki
 • sala telewizyjna z pakietem CYFRA +
 • depozyt
 • pralnia
 • pomieszczenie suszarni
 • prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka

Akademik oddalony jest od siedziby uczelni zaledwie o 300m, a jednocześnie położony jest w centrum miasta wśród zieleni. Dużą dogodnością jest bezpośrednie sąsiedztwo basenu, stołówki studenckiej, ksero oraz banku. Dodatkową atrakcją lokalizacji akademika w centrum miasta jest bliskość dużego centrum handlowego z kinem i kręgielnią, w pobliżu znajdują się także dwa teatry oraz liczne kluby.

Na terenie akademika znajdują się:

 • przychodnia Akademii Morskiej
 • Magazyn Mundurowy
 • Sklepik dobrze zaopatrzony w artykuły spożywcze, a także punkt ksero kopiowania.

Katalog kierunków