KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
tel. 91 480 94 00

Strona www Email

O Uczelni


am_szczecin1.png


Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych - to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.

Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

Kariera i zarobki statek.jpg

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku z matematyki i fizyki.

Wysoki poziom kształcenia

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich, posiadających wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej. Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym uczelnianym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej - jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

cwiczenia.jpgPotencjał naukowy

Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy w zakresie gospodarki morskiej sprawia, że uczelnia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Wyniki badań naukowych prowadzonych na akademii wykorzystano w największych polskich inwestycjach morskich, m. in. w przebudowie wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie, budowie terminali paliwowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz przebudowie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Badania dotyczą również ekologicznych i ekonomicznych aspektów układów energetycznych, biopaliw, stopnia czystości olejów i paliw, modelowania i organizacji Polskiego Klastra Morskiego oraz  oceny stopnia zagrożenia środowiska morskiego portów morskich.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekty badawcze ważne dla rozwoju gospodarki morskiej m.in.: Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych, Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG i promów morskich, Centrum Technologii Nawigacyjnych oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG, w którym kształcone będą kadry do obsługi terminala gazowego w Świnoujściu.

Wydziały


Wydział Nawigacyjny

mostek.jpg
Głównym celem działalności dydaktycznej Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr, odpowiadających współczesnym i przyszłościowym wymaganiom morskiej floty transportowej i rybackiej oraz eksploatacyjnych służb armatorskich.

Wydział Nawigacyjny kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach kształcenia:
 1. cwiczenia2.jpgnawigacja (4-letnie studia inżynierskie oraz 1,5-roczne uzupełniające studia magisterskie),
 2. transport,
 3. geodezja i kartografia,
 4. informatyka
Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:
 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesną wiedzę techniczną,
 • dużą sprawność fizyczną i manualną,
 • odporność na stresy,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje około 1600 studentów. Jest to duży i renomowany wydział, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę, laboratoria i symulatory, a przede wszystkim posiadający możliwość korzystania ze statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”, na którym studenci odbywają praktyki.

Kształcenie prowadzi kadra o wysokich naukowych i morskich kwalifikacjach, licząca 79 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz transport. Dowodem wysokiego poziomu  działalności wydziału jest przyznany przez Lloyd's Register Quality International certyfikat stwierdzający, że system zapewnienia jakości w zakresie kształcenia kadr morskich spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001 oraz Certyfikat Uznania wydany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej . Wyróżniający się studenci Wydziału Nawigacyjnego mogą ubiegać się o możliwość odbycia części studiów za granicą (w Hiszpanii, Niemczech, Słowenii, Łownie, Litwie, Turcji, Finlandii, Bułgarii, czy Belgii). Istnieje także możliwość uczestniczenia w działalności studenckich kół naukowych oraz podjęcia studiów w trybie indywidualnym.

Szkolenie praktyczne studentów – kandydatów na przyszłych oficerów pokładowych – odbywa się zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji STCW 1978/95. Praktykanci podczas szkolenia zdobywają umiejętności uzupełniające wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie wykładów oraz kształtują właściwe cechy osobowe niezbędne w pracy na stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdobyte podczas praktyki odnotowywane są w Książce praktyk morskich.

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunkach:
 1. mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego stopnia inżynierskie i drugiego stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz
 2. mechatronika (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne).
Studentom I roku Wydziału Mechanicznego uczelnia oferuje bezpłatne fakultety z matematyki celem przypomnienia i uzupełnienia wiedzy. Studenci specjalności eksploatacja siłowni okrętowych (kierunek mechanika i budowa maszyn) wszystkich kierunków dyplomowania, w trakcie nauki realizują zawarte w programie studiów treści szkoleń zgodnie z konwencją STCW (Międzynarodowa konwencja o wyszkoleniu i certyfikowaniu marynarzy) na poziomie operacyjnym i zarządzania. Oznacza to, że absolwent tej specjalności równocześnie z dyplomem inżyniera uzyskuje pierwszy dyplom zawodowy oficera mechanika wachtowego floty handlowej. Dzięki realizacji treści programowych na poziomie zarządzania, absolwent jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w kursach kwalifikacyjnych koniecznych do uzyskania dyplomów na poziomie zarządzania (II oficer mechanik okrętowy).

Zainteresowani studenci mają możliwość realizacji na ostatnich latach studiów części zajęć z przedmiotów zawodowych w języku angielskim, a także zawierania z armatorami krajowymi i zagranicznymi umów o stypendia fundowane, zapewniające środki finansowe w trakcie studiów i pracę po ich zakończeniu. W trakcie studiów na Wydziale Mechanicznym istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia CAD w autoryzowanym ośrodku firmy AUTODESK przy Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WI-ET) jest najmłodszym wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie. Powstał w 2002 r.na bazie Międzywydziałowego Instytutu Transportu poprzez włączenie do dotychczasowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Instytutu Eksploatacji Portów i Floty z Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie.  W roku akademickim 2004/2005 wypromowani zostali pierwsi absolwenci studiów inżynierskich dziennych i zaocznych.

Nowemu wydziałowi powierzono prowadzenie studiów na poziomie inżynierskim na następujących kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport.

Dziś wydział prowadzi studia na kierunku:

 1. zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie pierwszego stopnia i magisterskie drugiego stopnia),
 2. logistyka (studia inżynierskie pierwszego stopnia),
 3. transport (studia inzynierskie pierwszego stopnia i magisterskie drugiego stopnia).

Głównym celem działalności wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zarządzających w zakresie logistyki i europejskiego systemu transportowego, firm spedycyjnych i transportowych ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i żeglugi śródlądowej. Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, w administracji morskiej, przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

sala_cwiczeniowa.jpgAbsolwenci WI-ET otrzymują dyplom inżyniera/ magistra inżyniera (wybranego kierunku i specjalności) i charakteryzują się:
 • dobrym przygotowaniem zawodowym
 • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską
 • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego
 • znajomością procesów produkcyjnych
 • umiejętnością zarządzania transportem zintegrowanym
 • umiejętnością wdrażania postępu technicznego
 • umiejętnością samokształcenia

Oferta edukacyjna


Wydział Nawigacyjny

 • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA (Geoinformatyka)
 • Kierunek: INFORMATYKA (Informatyka morska)
 • Kierunek: NAWIGACJA (Transport morski transport morski, Połowy morskie, Inżynieria ruchu morskiego, Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, Ratownictwo, Morskie systemy informatyczne, Eksploatacja jednostek pływających offshore, Transport morski i śródlądowy, Górnictwo morskie, Żeglarstwo morskie NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: TRANSPORT (także studia doktoranckie) Technologie i systemy nawigacyjne, Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego,  Technologie systemów bezzałogowych NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: GEOINFORMATYKA (studia podyplomowe)
 • Kierunek: PILOTAŻ MORSKI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC (studia podyplomowe)
 • Kierunek: TRANSPORT (studia doktoranckie)
 • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA (studia doktoranckie)

Wydział Mechaniczny

 • Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (Eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych NOWOŚĆ!!), Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych)
 • Kierunek: MECHATRONIKA (Elektroautomatyka okrętowa, Mechatronika systemów energetycznych
 • Kierunek: TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (studia doktoranckie)

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • Kierunek: LOGISTYKA (Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, Informatyka w logistyce, Eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: TRANSPORT ( Zarządzanie systemami transportowymi w Europie, Eksploatacja portów i floty morskiej, Żegluga śródlądowa, Logistyka transportu zintegrowanego, Ubezpieczenia transportowe, Ekologistyka, Informatyka w transporcie, Eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Zarządzanie jakością produkcji i usług, Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach, Informatyczne systemy zarządzania produkcją, Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA (studia podyplomowe)

>>Więcej infromacji<<

Rekrutacja


inauguracja2.jpgREKRUTACJA

Zasady rekrutacji

rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady_rekrutacji

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w bieżącym roku akademickim w Akademii Morskiej w Szczecinie wynosi 85,00 złotych.

 

 

Zimowe nabory na studia

Na Wydziale Nawigacyjnym, prowadzimy nabory na studia niestacjonarne na kierunku Nawigacja:

 •     I stopnia: do 9 stycznia 2017 r.
 •     II stopnia: do 6 marca 2017 r.

Na Wydziale Mechanicznym, na studia niestacjonarne:

 •     I stopnia, na kierunki Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika prowadzimy II nabór do 13 stycznia 2017 r.
 •     II stopnia, na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn prowadzimy nabór do 28 lutego 2017 r.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu - wkrótce otworzymy nabór na semestr letni na studiach II stopnia na kierunku Transport (do 23 lutego 2017 r. potrwa nabór na studia stacjonarne, zaś do 30 marca 2017 r. - na studia niestacjonarne). 

 

 

Kurs z matematyki

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych maturzystów na bezpłatny kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2017”.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie 27 lutego o 17:30 , ul. Szczerbcowa 4, sala 5-6. Zajęcia będziemy prowadzić dwa razy w tygodniu, po dwie godziny, do wyboru będą cztery grupy. Podczas spotkania będzie można dobrać dogodny termin i godzinę.

Na zajęcia NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

>>Szczegółowe informacje są dostępne na stronie uczelni<<

Życie studenckie


Stać Cię na te studia

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 780 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto.

Stypendia socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – 200-300 zł/ mies. Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której maksymalny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 780 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 400-1000 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie wynoszą 300-550 zł/ mies. Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych mają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA – średnio 300 EUR/ mies. 

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów naszej Uczelni do wejścia w aktywne życie zawodowe oraz promuje ich wśród pracodawców.

Studenci i Absolwenci AM mogą się zarejestrować na portalu Biura Karier i uzyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży.
 • Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia. Dzięki temu mogą kreować swój wizerunek w środowisku studenckim.
 • każdy student czy absolwent AM może zwrócić się do doradcy zawodowego aby porozmawiać o wątpliwościach związanych z własną drogą zawodową, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej czy zrobić sobie testy preferencji zawodowych.
 • organizujemy również bezpłatne warsztaty i szkolenia poświęcone planowaniu kariery zawodowej, poszukiwaniu pracy, doskonaleniu własnych umiejętności oraz coroczny konkurs fotograficzny.
 • w siedzibie Biura Karier można otrzymać wydawnictwa adresowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych np. Informator Kariera, Pracodawcy, przejrzeć aktualną prasę i literaturę związaną z funkcjonowaniem na rynku pracy.
Misją Biura Karier jest przygotowanie i wsparcie studentów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej poprzez:
 • zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,
 • kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,
 • wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
 • nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami

adam_piotrowski.jpg

Nie samą nauką człowiek żyje

Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. Na Akademii Morskiej w Szczecinie możesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich pasji zawodowych, Akademicki Związek Sportowy prowadzi zajęcia kilkunastu sekcji sportowych. Masz łatwy dostęp do pływalni, siłowni, solarium oraz uczelnianego sprzętu sportowego.

Możesz też świetnie się bawić - Klub Studencki „Pod Masztami” gwarantuje udane imprezy studenckie.

 

Akademiki


Osiedle Akademickie Akademii Morskiej w Szczecinie położone jest w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie mieści się główny gmach uczelni. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina.

Studencki Dom Marynarza KORAB to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone są wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i dwóch umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panie, jak i panowie.

Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną, zlewozmywak i stół. We wszystkich pokojach zainstalowane jest stałe łącze internetowe.

W budynku znajduje się pralnia studencka z dwoma profesjonalnymi automatami pralniczymi oraz suszarnia. Do dyspozycji studentów jest także sala TV z pakietem Cyfra +, sala do cichej nauki, sala do ping – ponga, prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka, depozyt.

Na terenie akademika jest sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi.

W sąsiedztwie akademika znajdują się:

 • stołówka
 • pływalnia
 • siłownia
 • biblioteka
 • przychodnia studencka (świadcząca usługi internistyczne i stomatologiczne)
 • klub studencki „POD MASZTAMI”

W bliskim sąsiedztwie akademika znajduje się także Centrum Handlowe „GALAXY” z Multikinem i kręgielnią. W pobliżu znajdują się również liczne kluby i teatry.

Akademik dysponuje również pokojami gościnnymi.

Studencki Dom Marynarza PASAT to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panowie, jak i panie. W każdym pokoju jest bezpłatne stałe łącze internetowe. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną i zlewozmywak.

Ponadto do dyspozycji studentów oddane są:

 • sala nauki
 • sala telewizyjna z pakietem CYFRA +
 • depozyt
 • pralnia
 • pomieszczenie suszarni
 • prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka

Akademik oddalony jest od siedziby uczelni zaledwie o 300m, a jednocześnie położony jest w centrum miasta wśród zieleni. Dużą dogodnością jest bezpośrednie sąsiedztwo basenu, stołówki studenckiej, ksero oraz banku. Dodatkową atrakcją lokalizacji akademika w centrum miasta jest bliskość dużego centrum handlowego z kinem i kręgielnią, w pobliżu znajdują się także dwa teatry oraz liczne kluby.

Na terenie akademika znajdują się:

 • przychodnia Akademii Morskiej
 • Magazyn Mundurowy
 • Sklepik dobrze zaopatrzony w artykuły spożywcze, a także punkt ksero kopiowania.

Katalog kierunków