KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP)

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 11

Strona www Email

O Uczelni

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

jest uczelnią o 65-letniej tradycji.

Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W początkowym okresie funkcjonowania uczelnia kształciła w systemie wieczorowym inżynierów chemików i mechaników. Po przekształceniu w Wyższą Szkołę Inżynierską, od 1964 roku, na 4 wydziałach technicznych nauka odbywała się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym.

Idea utworzenia wyższych studiów rolniczych w Bydgoszczy zrealizowana została w drugiej połowie lat 60. poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie w 1969 roku filii tej uczelni. W 1972 roku, równolegle z przekształceniem WSR w Poznaniu w Akademię Rolniczą, nastąpiło usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii poprzez powołanie w Bydgoszczy Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym.

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. nastąpiło połączenie tych dwóch uczelni w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku 55-lecia uczelni, w 2006 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. W ciągu 65 lat mury uczelni opuściło ponad 55 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest około 1300 pracowników, z czego 632 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 158 profesorów i 345 doktorów ponad 129 asystentów, lektorów, instruktorów i wykładowców.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 9000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu "Newsweeka" uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne).

Sześć wydziałów UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery spośród nich (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczymy w programach europejskich Erasmus +, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjonowania regionalnych i resortowych programów społeczno-gospodarczych.

Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP - "Zasłużony dla Wynalazczości", nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie.

Wyniki prowadzonych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych.
Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki.

Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu.

Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności - kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza.

Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki studiów. Uruchomione w ostatnich latach architektura, inżynieria biomedyczna, czy finanse i rachunkowość cieszą się nie słabnącą popularnością. Obecnie Uniwersytet oferuje 33 kierunki w 90 specjalnościach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Władze

 Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
tel. +48 52 374 94 44
rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP
tel. +48 52 374 92 49
sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP
tel. +48 52 374 93 29
sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
tel. +48 52 374 92 49
sekretariat.RG@utp.edu.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP
tel. +48 52 374 92 58
sekretariat.RD@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
tel. +48 52 374 94 87
sekretariat.RW@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy
dr inż. Franciszek Bromberek, doc.
tel. +48 52 374 94 44, trel. kom.: 513924744
franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora
mgr inż. Sandra Śmigiel
tel. 52 374 94 44, tel. kom. 513923346
sandra.smigiel@utp.edu.pl

Kierunki studiów

 

>>Szczegółowe zasady rekrutacji<<

WYDZIAŁ Studia stacjonarne
kierunek / specjalność
Studia niestacjonarne
kierunek / specjalność
BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I  INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
architektura -
architektura wnętrz -
budownictwo budownictwo
inżynieria środowiska inżynieria środowiska
inżynieria gazu łupkowego -

INŻYNIERII MECHANICZNEJ
inżynieria odnawialnych źródeł energii
projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
-
inżynieria biomedyczna
techniczny doradca medyczny
teleinformatyka medyczna
-
przetwórstwo tworzyw sztucznych
tworzywa polimerowe
systemy CAD/CAM
-
mechanika i budowa maszyn
konstrukcja maszyn i urządzeń
samochody i ciągniki
technika tworzyw polimerowych
technologia maszyn
pojazdy szynowe
maszyny robocze
mechanika i budowa maszyn
konstrukcja maszyn i urządzeń
samochody i ciągniki
technika tworzyw polimerowych
maszyny robocze
pojazdy szynowe
technologia  maszyn
transport
inżynieria powypadkowa w transporcie
inżynieria ruchu drogowego
organizacja transportu
transport drogowy
transport
inżynieria powypadkowa w transporcie
inżynieria ruchu drogowego
organizacja transportu
transport drogowy
wzornictwo -
TECHNOLOGII
I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ
technologia chemiczna
biotechnologia przemysłowa
technologia procesów chemicznych
analityka chemiczna i spożywcza
technologia chemiczna
technologia procesów chemicznych
technologia żywności i żywienie człowieka
inżynieria żywności
-
analityka chemiczna i spożywcza
analityka środowiska
analityka żywności
analityka chemiczna i spożywcza
analityka środowiska
analityka żywności
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałów polimerowych
-
TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI
I  ELEKTROTECHNIKI
elektronika i telekomunikacja
systemy i sieci komunikacji cyfrowej
elektronika i telekomunikacja
systemy i sieci komunikacji cyfrowej
elektrotechnika
elektrotechnika przemysłowa
elektrotechnika
elektrotechnika przemysłowa
energetyka
eksploatacja systemów energetycznych
-
teleinformatyka
sieci teleinformatyczne
teleinformatyka
sieci teleinformatyczne
informatyka stosowana
technologie informacyjne
informatyka stosowana
technologie informacyjne
ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII architektura krajobrazu
architektura obiektów krajobrazu
ochrona i kształtowanie krajobrazu
-
rolnictwo
agronomia i agrobiznes
kształtowanie środowiska
ochrona roślin
produkcja ogrodnicza
rolnictwo
agronomia i agrobiznes
kształtowanie środowiska
technologia żywności i żywienie człowieka
technologie produktów roślinnych
technologie produktów zwierzęcych
-
biotechnologia
agrobiotechnologia
biotechnologia w produkcji zwierzęcej
biotechnologia
agrobiotechnologia
nanobioinżynieria -
zielarstwo i fitoterapia
HODOWLI
I BIOLOGII
ZWIERZĄT
zootechnika
agroturystyka
hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
zootechnika
agroturystyka
hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
ochrona środowiska
ochrona środowiska przyrodniczego
przemysłowe technologie w ochronie środowiska
ochrona środowiska
ochrona środowiska przyrodniczego
przemysłowe technologie w ochronie środowiska
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
chów zwierząt amatorskich i towarzyszących
zwierzęta w ogrodach zoologicznych
 -
zoofizjoterapia
fizjoterapia zwierząt towarzyszących
fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
zoofizjoterapia
fizjoterapia zwierząt towarzyszących
fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
inspekcja weterynaryjna -
inżynieria w biologii stosowanej
ZARZĄDZANIA zarządzanie
zarządzanie w gospodarce żywnościowej
zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
zarządzanie w handlu i usługach
marketing w organizacji
zarządzanie
zarządzanie w handlu i usługach
marketing w organizacji
zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria bioprodukcji
zarządzanie procesami produkcyjnymi
zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria bioprodukcji
zarządzanie procesami produkcyjnymi
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość sektora publicznego
rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość sektora publicznego
rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Rekrutacja

TERMINARZ REKRUTACJI
na rok akademicki 2017/2018

I. Na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Kierunki: ARCHITEKTURA , ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO

 • Rejestracja internetowa: od 05.06.2017 r. do 04.07.2017 r.
 • Egzaminy praktyczne: 05.07.2017 r. wzornictwo (W), 06.07.2017 i 07.07.2017 r. architektura (A), 
  06.07.2017 r. architektura wnętrz (AW)
 • Składanie dokumentów: od 14.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia)
 • Ogłoszenie wyników**: 10.07.2017 r. egz. praktyczny - W, 10.07.2017 r. egz. praktyczny A oraz AW, 14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia, 27.07.2017r. przyjęci

Kierunki: POZOSTAŁE
Rekrutacja podstawowa

 • Rejestracja internetowa: od 05.06.2017 r. do 10.07.2017 r.
 • Składanie dokumentów: od 14.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia)
 • Ogłoszenie wyników **: 14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia, 27.07.2017 r. przyjęci

Rekrutacja uzupełniająca 1 (RU1)*

 • Rejestracja internetowa i składanie dokumentów: od 18.07.2017 r. do 24.07.2017 r. 
 • Ogłoszenie wyników **: 27.07.2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca 2 (RU2)*

 • Rejestracja internetowa i składanie dokumentów: od 03.08.2017 r. do 30.08.2017 r. 
 • Ogłoszenie wyników **: 05.09.2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca 3 (RU3)*

 • Rejestracja internetowa i składanie dokumentów: od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r. 
 • Ogłoszenie wyników **: 28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

II. Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Rekrutacja podstawowa

 • Rejestracja internetowa i składanie dokumentów: od 05.06.2017 r. do 30.08.2017 r.
 • Ogłoszenie wyników **: 05.09.2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca 1 (RU1)*

 • Rejestracja internetowa i składanie dokumentów: od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r.
 • Ogłoszenie wyników **: 28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

III. Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

Rekrutacja podstawowa

 • Rejestracja internetowa i składanie dokumentów: od 05.06.2017 r. do 21.09.2017 r.
 • Rozmowa kwalifikacyjna***: 25.09.2017 r. 
 • Ogłoszenie wyników **: 27.09.2017 r.

** Ogłoszenie wyników: do godziny 12.00 na koncie indywidualnym w IRK, na tablicy ogłoszeń Wydziału, tablicy ogłoszeń Punktu Rekrutacyjnego;
*** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)
_____________________________________________________
Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów w UTP

Życie studenckie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci danej Uczelni (art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak aby głos studentów był silny i znaczący, wybieramy swoich przedstawicieli na drodze wyborów. To oni działają w oficjalnych strukturach samorządu, m.in. w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UTP, która jest najwyższym organem reprezentującym studentów na naszej Uczelni.
Zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem i dbaniem o prawa studentów jak i opracowywaniem nowych rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów (mając prawo wyboru Dziekanów i Rektora), Kolegium Senatorów Studentów (zasiadając w Senacie Uczelni, czyli najwyższego jej organu) i wielu komisji uczelnianych i senackich. Dbamy by wszędzie interes studentów nie został pominięty.
Wspieramy też każdy przejaw studenckiej aktywności a sami organizujemy wiele cyklicznych wydarzeń, jak Otrzęsiny, Juwenalia Bydgoskie UTP oraz wiele mniejszych imprez razem z naszymi partnerami.
Działamy w:
– Parlamencie Studentów RP
– Forum Uczelni Technicznych
– Forum Uczelni Rolniczych
– Porozumieniu Samorządów Uczelni Bydgoskich 

I. KOŁA ARTYSTYCZNE
 
CHÓR AKADEMICKI
Dyrygent: mgr Agnieszka Sowa chorutp@gmail.com
 
Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym nie tylko miasta i regionu, ale także kraju. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali o randze międzynarodowej. Chętnie współpracuje z innymi chórami akademickimi, przyczyniając się do krzewienia świadomości narodowej i kultury muzycznej w środowisku akademickim. Zespół uczestniczył m.in. w Miedzynarodowym Konkursie Chóralnym „Svatky Pisni” w Ołomuńcu, gdzie zdobył Złoty Dyplom i Medal, XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie, gdzie zdobył I miejsce, V Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, z którego wrócił ze srebrem, a także miał zaszczyt zaprezentować swoją twórczość Papieżowi Janowi Pawłowi II na Audiencji Generalnej w Watykanie. W swoim repertuarze Chór posiada również dzieła wokalno-instrumentalne, których wykonaniom towarzyszą Orkiestra Symfoniczna oraz Capella Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 
II. ORGANIZACJE STUDENCKIE 

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UTP
Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott swfis@utp.edu.pl 

Akademicki Związek Sportowy jest najstarszą bo już 101–letnią organizacją, działającą w polskim środowisku studenckim. Podstawowym celem tej organizacji jest upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i wszelkiego rodzaju rozgrywek sportowych na terenie Uczelni. AZS w naszej Uczelni odniósł wiele poważnych sukcesów na skalę krajową. Nasi sportowcy biorą czynny udział w większości zawodów sportowych uczelni wyższych, a także sami je organizują. AZS zajmuje się także organizacją obozów szkoleniowych – narciarskich, żeglarskich i innych, związanych tematycznie z prowadzonymi sekcjami.

AKADEMICKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW

Prezes: Konrad Pawlikowski sp2put@utp.edu.pl
 
Akademicki Klub Krótkofalowców wykazuje aktywność w pracy w pasmach amatorskich, ochronie amatorskiej służby satelitarnej zwanej krótkofalarstwem oraz prowadzeniu działalności szkoleniowej.
 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW Komisja Uczelniana UTP
Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska hanna.wojciechowska@nzs.org.pl 
 
NZS powstało w 1990 roku. Głównym celem tej organizacji jest przyczynienie się do demokratyzacji życia społecznego, utrwalanie i pogłębianie praw obywatelskich, swobód twórczych oraz umacnianie niezawisłości nauki, kultury i sztuki. Jego członkowie organizują i uczestniczą w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach tematycznych: ogólnokrajowych i europejskich. NZS żywo uczestniczy w uczelnianym życiu studenckim organizując między innymi WAMPIRIADĘ – cykliczną akcję honorowego oddawania krwi, czy konkurs na najlepszego studenta pod nazwą Studencki Nobel.
 
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Przewodniczący: Patryk Kleczka samorzad@utp.edu.pl 
 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczący: mgr inż. Waldemar Studziński ursd@utp.edu.pl 


AKADEMICKI KLUB BADAŃ PODWODNYCH ARIUS

Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski arius@utp.edu.pl 
 
Klub Badań Podwodnych ARIUS ma ponad 35-letnią już historię. Działając na rzecz środowiska akademickiego zajmuje się szkoleniami płetwonurków na wszystkie stopnie nurkowe w systemie CMAS, a także w zakresie fotografii i filmu podwodnego oraz hydrobiologii oraz organizuje liczne konferencje i obozy treningowe w kraju i za granicą.

STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB
Przewodniczący: Marcin Kośmider m.kosmider@sfbcc.org.pl

III. KOŁA NAUKOWE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA           
 1. Koło Naukowe Inżynierii Ruchu
  Opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Karwasz
 2. Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
  Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Pasela
 3. Koło Naukowe Mechaniki Budowli
  Opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Sosnowska
 4. Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych
  Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Tokarski
 5. Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA
  Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Nakielska
 6. Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B
  Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski
 7. Koło Naukowe FASTLANE
  Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Klusek
 8. Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych
  Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Mierzwa
 9. Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne
  Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Pawłowski
 10. Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA
  Opiekun naukowy: dr inż. Jarosław Górecki
 11. Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS
  Opiekun naukowy: dr Daria Bręczewska - Kulesza
 12. Koło Naukowe A4F LAB
  Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Jan Janusz
 13. Koło Naukowe ArTak
  Opiekun naukowy: mgr Barbara Linowiecka
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
 1. Koło Naukowe Ekologii Zwierząt
  Opiekun naukowy: dr inż. Radomir Graczyk 
 2. Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej
  Opiekun naukowy: dr inż. Jan Dybała
 3. Naukowe Koło Łowieckie HUBERTUS
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Witold Brudnicki
 4. Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła
  Opiekun naukowy: dr inż. Mariusz Bogucki 
 5. Koło Naukowe Zoologów
  Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Indykiewicz 
 6. Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich
  Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Peter 
 7. Koło Naukowe LEVADA
  Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Drewka
 8. Koło Naukowe Zoofizjoterapeutów
  Opiekun naukowy: dr inż. Konrad Walasik
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ    
 1. Koło Naukowe CAD 
  Opiekun naukowy: dr inż. Artur Cichański 
 2. Koło Naukowe Mechaników 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Mikołajczyk 
 3. Koło Naukowe NARZĘDZIOWIEC 
  Opiekun naukowy: dr inż. Robert Polasik 
 4. Koło Naukowe TECH - PLAST 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Piotr Czyżewski 
 5. Koło Naukowe Sterowania i Robotyki 
  Opiekun naukowy: dr inż. Sylwester Wawrzyniak
 6. Koło Naukowe TOP GRAN 
  Opiekun naukowy: dr inż. Izabela Piasecka
 7. Koło Naukowe Designu 
  Opiekun naukowy: mgr sztuki Aleksandra Lau 
 8. Koło Naukowe Transportowców 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Lewalski 
 9. Koło Naukowe Mechatronika 
  Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Pejkowski 
 10. Koło Naukowe Fanów Motoryzacji 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński 
 11. Koło Naukowe BioMed 
  Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mazurkiewicz 
 12. Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński 
 13. Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii 
  Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mroziński 
 14. Koło Naukowe Tech-Med Team 
  Opiekun naukowy: mgr Marek Andryszczyk 
 15. Koło Naukowe Metod Komputerowych w Transporcie 
  Opiekun naukowy: dr inż. Robert Kostek 
 16. Koło Naukowe Pojazdów Szynowych 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Maćkowiak
 17. Studenckie Koło Projektów Naukowych ECLIPSE 
  Opiekun naukowy: dr inż. Franciszek Bromberek doc. 
 18. Koło naukowe Koło/Kwadrat 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Stopel
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
 1. Koło Naukowe Agronomii 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski 
 2. Koło Naukowe Biotechnologii BioX 
  Opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk 
 3. Koło Naukowe Botaniki i Ekologii 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stosik 
 4. Koło Naukowe Chemii Rolnej 
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Murawska 
 5. Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie 
  Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Prus 
 6. Koło Naukowe Ochrony Roślin 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Jeske
 7. Koło Naukowe Genetyki i Hodowli Roślin 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk
 8. Koło Naukowe Architektury Krajobrazu 
  Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Korczyński
 9. Koło naukowe EXPLANT 
  Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Miler
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
 1. Koło Naukowe Chemików PENTRYT 
  Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Jurek 
 2. Koło Naukowe Technologów Żywności CIBUS 
  Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Poćwiardowski

WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

 1. Koło Naukowe Elektroników SONDA 
  Opiekun naukowy: dr inż. Damian Ledziński
 2. Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Jaczyński
 3. Koło Naukowe Programistów 
  Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek
 4. Koło Naukowe Matematyków
  Opiekun naukowy: dr Magdalena Alama – Bućko

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 1. Studenckie Koło Artystyczne "TheATR" 
  Opiekun naukowy: dr Daniel Sobota
 2. Koło Naukowe Rynku Finansowego 
  Opiekun naukowy: dr Grażyna Owczarczyk - Szpakowska
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Zajdel
 4. Koło Naukowe Akademia Postępu 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska
 5. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „ProEuropa“ 
  Opiekun naukowy: doc. dr Wojciech Szymborski
 6. Koło Naukowe Secretum Servantum 
  Opiekun naukowy: dr Anna Michalska
 7. Koło Naukowe EkoSzansa 
  Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Koreleska
 8. Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Reklamy 
  Opiekun naukowy: dr Maciej Schulz

INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI

 1. Koło Naukowe Fizyków NABLA 
  Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Skowroński
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 1. Koło Naukowo-Dyskusyjne Wspólny Język 
  Opiekun naukowy: mgr Alina Maciąg

GALERIA

 

Katalog kierunków