KierunkiStudiów.pl

Menu

02.10.2006, 13:55

Jakość kształcenia

W uczelniach i jednostkach prowadzących kształcenie powinien funkcjonować wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. Te jakości określa uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Warto się zapoznać z wymienionymi punktami, by wiedzieć czego można oczekiwać od uczelni. Jeśli na przykład masz certyfikat znajomości języka obcego na wymaganym poziomie, to nie musisz już uczęszczać na zajęcia z tego języka.
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne
 1. Liczba semestrów studiów oraz punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie powinny być mniejsze niż określona w standardach kształcenia dla danego kierunku studiów i stopnia kształcenia. Ogólna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych nie powinna być mniejsza niż określona w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i stopni kształcenia. Na studiach niestacjonarnych, liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni kształcenia.
 2. Programy nauczania dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinny uwzględniać w całości kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia oraz kwalifikacje i efekty kształcenia dla poszczególnych zakresów kształcenia, a także inne wymagania i zalecenia określone w standardach kształcenia dla danego kierunku studiów. Kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powinno umożliwiać nabycie tej samej wiedzy i kwalifikacji.
 3. Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera powinny trwać nie krócej niż 7 semestrów. Ogólna liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200, a liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210. Programy nauczania na studiach inżynierskich powinny zawierać nie mniej niż 50% treści technicznych, rolniczych lub leśnych (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie). Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe. Student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
 4. Programy nauczania powinny być tak sformułowane aby umożliwiały, po ukończeniu studiów, uzyskanie uprawnień zawodowych - szczególnie w przypadkach zawodów regulowanych odrębnymi przepisami.
 5. Jeśli przepisy szczególne dotyczące uprawnień zawodowych nie stanowią inaczej, powinna istnieć możliwość wyboru przez studenta nie mniej niż 30% treści kształcenia z zakresów i na zasadach ustalonych przez jednostki prowadzące kształcenie.
 6. Do 10% ogólnej liczby godzin zajęć określonych w programach nauczania może być realizowane w trybie nie wymagającym bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich i studentów.
 7. Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego nie są obowiązkowe na studiach niestacjonarnych.
Makrokierunki studiów
 1. Studia w ramach makrokierunków są interdyscyplinarnym obszarem kształcenia integrującym co najmniej dwa kierunki studiów w sposób rozszerzający wiedzę i umiejętności w stosunku do kierunków składowych. Uruchomienie kształcenia w ramach makrokierunku studiów wymaga opracowania standardu kształcenia według zasad i w formie przyjętej dla kierunków studiów, uwzględniającego obowiązujące standardy kierunków składowych. W szczególności, standard kształcenia dla makrokierunku studiów powinien określać liczbę semestrów studiów, liczbę godzin zajęć (najwyższą z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów składowych makrokierunku), liczbę punktów ECTS, kwalifikacje absolwenta (z podaniem w jakim zakresie uwzględnione zostały kwalifikacje absolwenta kierunków studiów składowych makrokierunku), ramowe treści kształcenia (z podaniem w jakim procencie zostały uwzględnione ramowe treści kształcenia kierunków składowych makrokierunku), wymiar praktyk (najwyższy z określonych w standardach kształcenia dla kierunków składowych makrokierunku) oraz inne wymagania i zalecenia określone w standardach kierunków składowych makrokierunku.
 2. Studia w ramach makrokierunków muszą być realizowane w trybie studiów dwustopniowych, jeśli chociaż jeden z kierunków studiów składowych realizowany jest w trybie studiów dwustopniowych.
 3. Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia makrokierunku studiów.
 4. Nazwa makrokierunku studiów powinna odzwierciedlać nazwy kierunków składowych makrokierunku i odpowiadać szerszemu obszarowi wiedzy niż każdy z kierunków składowych, nie musi jednak być złożeniem nazw kierunków składowych.
 5. Warunki o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym muszą być spełnione w 100% w odniesieniu do kierunków składowych, jeśli jednostka prowadząca kształcenie w ramach makrokierunku nie prowadzi jednoczesnego kształcenia na kierunkach składowych, natomiast w 50 % w odniesieniu do kierunków składowych, jeśli jednostka prowadząca kształcenie w ramach makrokierunku prowadzi równocześnie kształcenie na kierunkach składowych. Osoby wliczane do minimum kadrowego makrokierunku studiów są traktowane tak samo jak osoby wliczane do minimum kadrowego kierunku studiów.
Studia międzykierunkowe
 1. Studia międzykierunkowe są wspólnym kształceniem, organizowanym przez uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kilku uczelni, na co najmniej dwóch kierunkach studiów. Program nauczania powinien uwzględniać standardy kształcenia kierunków studiów, w oparciu o które uruchamiane są studia międzykierunkowe.
 2. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zrealizowanie przez studenta standardu kształcenia wybranego kierunku studiów, co najmniej jednego, wchodzącego w zakres studiów międzykierunkowych.
 3. Warunki o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym muszą być spełnione oddzielnie dla każdego kierunku studiów włączonego do studiów międzykierunkowych. Osoby wliczane do minimum kadrowego studiów międzykierunkowych są traktowane tak samo jak osoby wliczane do minimum kadrowego kierunku studiów.
Kontynuacja kształcenia
 
Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia kontynuację kształcenia na tym samym lub innym kierunku studiów lub makrokierunku. Warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia określa jednostka uczelni prowadząca kształcenie, z uwzględnieniem przepisów - jeśli występują - w standardach kształcenia dla studiów drugiego stopnia danego kierunku.

Praktyki
 1. Praktyki powinny być dopełnieniem procesu kształcenia.
 2. Formę i zakres praktyk związanych z kształceniem nauczycieli określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
 3. Praktyki, w wymiarze określonym w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów - jeśli nie są określone szczegółowo - mogą być odbywane zarówno w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych, jak również w ramach organizowanej przez uczelnie działalności pozwalającej osiągnąć wyszczególnione powyżej cele.
 4. Szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk w zakresie nieuregulowanym standardami dla poszczególnych kierunków studiów lub odrębnymi przepisami określa uczelnia z zachowaniem zasady, że nie może ona wprowadzać obligatoryjnych miejsc praktyk, a student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej spełniającej warunki określone przez standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów lub inne przepisy.
 5. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się określoną liczbę punktów ECTS.
 6. Należy dążyć do tego, aby studenci we własnym zakresie poszukiwali instytucji, w której odbędą praktykę; samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Uczelnia w ramach obowiązujących przepisów wspiera studentów w sferze socjalnej podczas realizacji praktyki stanowiącej część programu studiów.
 7. Można odstąpić od wymogu odbywania praktyk na studiach niestacjonarnych, jeśli student wykaże uczestnictwo w działalności mającej charakter praktyki, w okresie nie krótszym niż określony w szczegółowych standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i stopni kształcenia.
Nabyte umiejętności
 1. Osoby posiadające zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie określonym w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów nie muszą odbywać zajęć z tego zakresu.
 2. Osoby dysponujące Certyfikatem Umiejętności Komputerowych nie muszą odbywać zajęć z zakresu technologii informacyjnej.Treści kształcenia oraz kwalifikacje absolwenta w zakresie technologii informacyjnejObowiązują jednolite dla wszystkich kierunków studiów treści oraz efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje w zakresie technologii informacyjnej.
Treści kształcenia: Podstawy technik informatycznych. Przetwarzanie tekstów. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Grafika menedżerska i/lub prezentacyjna. Usługi w sieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.
 
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wykorzystywania komputera w procesie kształcenia i w pracy zawodowej.

Inne wymagania: Zakres treści kształcenia powinien stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence).


Uchwała Nr 33/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podobne artykuły

 1. Przydatne /

  Uniwersytet Jagielloński zwycięzcą rankingu Perspektyw 2020

  Opublikowano wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Uniwersytet Jagielloński uzyskał stuprocentowy wskaźnik rankingowy i zajął pi...

 2. Przydatne /

  Ranking reputacji uczelni

  Po raz trzeci Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przygotowała ranking reputacji polskich uczelni. W tegorocznym zestawieniu...

 3. Przydatne /

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej w 2007/2008

  Czas matur rozpoczęty. Przed maturzystami jeszcze wiele zmagań, ale już spora część z Was myśli o składaniu dokumentów na studia i wyborze...

 4. Przydatne /

  Tytuły zawodowe absolwentów szkół wyższych

  Kiedy magister, kiedy inżynier, a kiedy magister inżynier? Wszystko zależy od tego jaki kierunek studiów skończysz i na jakim poziomie k...

Katalog kierunków