Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  medyczno-farmaceutyczne  farmacja 
Pozycje :: : 1 - 13 z 13
Kierunek studiów / medyczno-farmaceutyczne / farmacja 
studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: FARMACJA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.

W szczególności są przygotowani do:

 • profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych i terapii monitorowanej stężeniem leku,
 • udziału w monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji,
 • twórczej i partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych,
 • ustawicznej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ustawicznych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia,
 • zarządzania w obszarze farmacji,
 • korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym – zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz poszanowania i przestrzegania prawa,
 • uczestniczenia w badaniach.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

anatomia, fizjologia, patofizjologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, matematyka, statystyka, biofizyka, historia filozofii, psychologia i socjologia, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozja, leki pochodzenia naturalnego, technologia  postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, farmakokinetyka, ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne, ekonomika i zarządzanie w farmacji, historia farmacji, etyka zawodowa,

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować farmację:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
W ramach istniejących specjalizacji, jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta ma możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy.
Absolwenci tego kierunku mogą również podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, analitycznych także w ochronie zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami:

 • ochrony zdrowia publicznego – szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi,
 • prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 633 63 77, 12 663 14 01

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Bronze Bookmark 
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 60 00, fax 61 852 04 55
  Collegim Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585 33 00, fax 52 585 33 08
  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. 12 422 04 11
  Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk
tel.  58 349 11 11
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel. 32 208 36 00
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
tel. 71 784 10 01, 71 784 00 01, fax 71 784 01 09
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
tel. 81 532 46 33, 81 534 67 39
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. 22 572 09 98, 22 572 09 10
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 13 z 13
Generated in 1.27800 Seconds