Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  inżynieria środowiska 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  inżynieria środowiska 
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 40
Kierunek studiów / techniczne / inżynieria środowiska 
studia techniczne, kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Inżynieria środowiska, dyscyplina naukowa w obrębie nauk technicznych, jest dziedziną wiedzy stosowanej, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, ale również prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Badania naukowe z zakresu inżynierii środowiska mają charakter interdyscyplinarny, bezpośrednio związany z problematyką ekologiczną. Badania te dotyczą zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego, jak również opracowywania metod i rozwiązań techniczno-organizacyjnych jego ochrony. Zatem Inżynieria środowiska to dyscyplina nauki, która uczy, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” mają charakter techniczny i techniczno-przyrodniczy. Zgodnie ze standardami nauczania opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach). Ponadto Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Absolwent powinien posiadać umiejętność posługiwania się literaturą fachową, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, znać język obcy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Ponadto Absolwent powinien mieć wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien:
 • posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska,
 • mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska. Powinien posiadać umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


STUDIA – W SKRÓCIE

Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, ochrona środowiska, rysunek techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, hydrologia oraz nauki o ziemi, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona wód, technologia wody i ścieków, sieci i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, gleboznawstwo i rekultywacja, mechanika gruntów i geotechnika, melioracja, ochrona przed hałasem i wibracjami, systemy informacji przestrzennej, statystyka, chemia środowiska, planowanie przestrzenne, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, zarządzanie środowiskiem, monitoring środowiska, technologie proekologiczne, alternatywne źródła energii, automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych, technologia i organizacja robót instalacyjnych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować inżynierię środowiska:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku „Inżynieria środowiska” są przygotowani do pracy w:
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami),
 • ośrodkach badawczych,
 • funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska),
 • szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego),
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • przemyśle,
 • przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
 • instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Gold Bookmark 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Gold Bookmark  Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 37

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Gold Bookmark  ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 100, fax 16 73 55 101

Politechnika Częstochowska Gold Bookmark 
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Gold Bookmark  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 22 02, 12 628 22 22

Politechnika Łódzka Gold Bookmark  ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji)
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77

Politechnika Opolska Gold Bookmark 
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 449 82 20

Politechnika Śląska w Gliwicach Gold Bookmark 
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Politechnika Warszawska Gold Bookmark 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Dewajtis 5, Warszawa (kampus 1)
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (kampus 2)
tel. 22 561 88 00 (centrala), 22 569 96 92, 22 569 96 94 (rekrutacja)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Gold Bookmark 
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 11
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 827 93 49 lub 50
  Collegium Varsoviense w Warszawie ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
tel. 22 290 39 90 w. 1, 22 512 86 71, fax 22 205 04 11
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 29 42 wew. 25
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
tel. 13 437 55 31, fax 13 437 55 11
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 95 66, 62 767 95 20, fax 62 767 95 10
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 4a, 06-400 Ciechanów
tel/fax 23 672 20 50
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 261 07 02, 18 261 07 12, fax 18 261 07 08   
  Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 00 do 09, fax 85 746 90 15
  Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
  Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
  Politechnika Lubelska ul. Bernardyńska 13, 20-109 Lublin
tel. 81 536 66 32, tel./fax 81 536 66 23
  Politechnika Poznańska
Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48, fax 61 665 37 50
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. 17 865 11 00, fax 17 854 12 60
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel. 41 342 44 44, fax 41 344 29 97
  Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 27 78
  Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 89
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 68 85
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 848 70 11, 61 848 75 22, fax 61 846 67 16
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 40
Generated in 1.49667 Seconds