Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  gospodarka przestrzenna 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  gospodarka przestrzenna 
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 57
Kierunek studiów / techniczne / gospodarka przestrzenna 
studia techniczne, kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwenci są przygotowani do:
 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
 • współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych,
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej,
 • planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych,
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony,
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego,
 • współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów,
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji,
 • współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
Absolwenci studiów inżynierskich są dodatkowo przygotowani do:
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej,
 • planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu,
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych,
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci mają kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne. Rozumieją uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności.


STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

matematyka, statystyka, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, socjologia, historia urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, fizyka, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodar-ki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, planowanie infrastruktury technicznej, geograficzne systemy informacji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, zasady projektowania, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, teoria systemów, kształtowanie i ochrona środowiska, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, modele w gospodarce przestrzennej;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować gospodarkę przestrzenną:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • pracowniach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
 • firmach otoczenia biznesu.
Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych.Gdańska Szkoła Wyższa Gold Bookmark  ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Gold Bookmark  Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 37

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Gold Bookmark  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, fax 74 641 92 02

Politechnika Częstochowska Gold Bookmark 
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Gold Bookmark  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 22 02, 12 628 22 22

Politechnika Łódzka Gold Bookmark  ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji)
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77

Politechnika Warszawska Gold Bookmark 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Gold Bookmark 
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 60 00, fax 22 849 53 12, rekrutacja: 22 564 98 58

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Gold Bookmark 
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 61 856 91 91, fax 61 856 91 93

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Gold Bookmark  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02- 366 Warszawa
tel. 22 646 20 60

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Gold Bookmark  Siedziba Główna
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
tel. 32 202 50 34, 32 252 28 74, 32 206 44 12
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Collegium Varsoviense w Warszawie ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
tel. 22 290 39 90 w. 1, 22 512 86 71, fax 22 205 04 11
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice
tel. 32 202 61 71, 32 202 70 19, 32 202 61 07, fax 32 202 61 06
  Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
tel. 12 292 74 00, 12 433 99 01/00
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 65 30, fax 83 342 65 31
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 40 64, fax 16 624 46 50, tel./fax 16 624 46 40
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 261 07 02, 18 261 07 12, fax 18 261 07 08   
  Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Fidysza w Jaśle ul. 3 Maja 95, 38-200 Jasło
tel. 13 446 64 76
  Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 00 do 09, fax 85 746 90 15
  Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
  Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
  Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 27 78
  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ul. Chełmska 21 A, 00-724 Warszawa
tel. 22 851 28 88 do 90, fax 22 851 28 87
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. 32 257 70 00, 32 257 71 52, 32 257 71 18
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 57
Generated in 1.43251 Seconds