Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  praca socjalna 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  praca socjalna 
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 51
Kierunek studiów / społeczne / praca socjalna 
studia społeczne, kierunek: PRACA SOCJALNA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę, filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikroorganizmu – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.
Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

propedeutyka nauk społecznych, propedeutyka edukacji, psychologia, metodologia badań, prawo, działalność gospodarcza, wprowadzenie do pracy socjalnej, polityka społeczna, biomedycyna, diagnostyka i poradnictwo, patologia życia społecznego;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować pracę socjalną:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie,
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
 • zakładach karnych,
 • w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom,
a także do pracy z rodzinami zastępczymi.

Zadania stawiane przed pracownikiem socjalnym:

 • dokonywanie diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych,
 • stosowanie metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacja podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa,
 • przywracanie lub podtrzymywanie właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego),
 • pobudzanie samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • kierowanie służbami społecznymi i projektowanie społeczne,
 • inspirowanie zmian społecznych, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływanie instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 78, fax 22 658 11 18

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Gold Bookmark  Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 37

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Gold Bookmark 
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 49, 24 366 41 50, fax 24 366 41 48

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Dewajtis 5, Warszawa (kampus 1)
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (kampus 2)
tel. 22 561 88 00 (centrala), 22 569 96 92, 22 569 96 94 (rekrutacja)

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43
  Akademia Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 12 39 99 500, fax: 12 39 99 501
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 00-04, tel./fax 71 358 27 14
  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice
tel. 32 225 38 73, fax 32 225 38 71
  Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
tel. 12 292 74 00, 12 433 99 01/00
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 22, 52 339 30 21, 52 322 04 04, 500 149 149
  Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel. 12 426 20 65, fax 12 426 20 66
  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża
tel. 86 215 59 53, 86 215 59 59, fax 86 215 66 01
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 40 64, fax 16 624 46 50, tel./fax 16 624 46 40
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
tel. 13 46 55 954, fax 13 46 55 959
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
tel. 67 352 26 05, 67 352 26 00, fax 67 352 26 09
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 83 80, 68 352 83 26, fax 68 352 83 24
  Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
tel. 22 620 76 48, fax 22 620 76 58
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (rektorat) 42 664 66 01, (informacja) 42 664 66 25/32
(rekrutacja) 42 664 66 56, fax 42 636 62 51
  Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Zagnańska 65, 25-528 Kielce
tel. 41 362 30 12, tel./fax 41 332 74 51
  Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel. 58 523 2531, 58 523 2532, 58 523 2326, 58 523 2328, 58 523 2332
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala)
  Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 89
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25, 31–002 Kraków
tel. 12 421 84 16, fax 12 422 86 26
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 51
Generated in 1.47544 Seconds